skip to Main Content
Pykjes

De earste pykjes!

Justerjûn kaam dit prachtich plaatsje binnen fan Folkert Gaastra. Op in stik maïs ûnder Kubaard wie twa wiken lyn in broedsje fûn. No bin de aaien útkommen en moat de pykjes sels op syk nei iten. As jimme it nêst…

Lees meer

Pompkes en kuorren

Moai waar, de maaitiid yn de kop! Mei help fan boer en bestjoer en meiwurkers fan ANV de Greidhoeke hjoed pompkes plaatst by de boeren dy it lânwurk al klear ha. Mei de pompkes soargje we der foar dat de…

Lees meer

Boeken Gjalt de Groot te Keap

Foar de leden en neisoargers fan de Fûgelwacht docht Gjalt de Groot in oanbieding. Foar 12,50 euro kin we syn boeken oanskaffe. Ha jimme hjir nocht oan, stjoer dan in mailtsje nei . Dan gean we dat foar jimme regeljen!…

Lees meer
Back To Top