skip to Main Content

Jierfergadering 21 maart

Jûns om 19.45 oere hâld de Fûgelwacht de jierfergadering yn It Reade Hynder. Nêst it offisjele stik sil der nei it skoft, mei ferlotting, romte wêze foar sprekker Gerard Tamminga (sjoch foto). Hy hat in bult erfaring mei de ierdswel,…

Lees meer

Overzwaluwwand rijst uit de grond

Op It Skrok wordt deze dagen door loonbedrijf Rispens hard gewerkt aan het bouwen van een muur waar oeverzwaluwen kunnen gaan broeden. Het aanleggen van de oeverzwaluwwand is een gezamenlijk initiatief van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels. Het realiseren…

Lees meer

In jier yn fûgelflecht

No't de blêden fan de beammen falle, lit we graach sjen wat we as Fûgelwacht Wommels ûnder oaren dogge. Yn de jierbrief in oersjoch. It jier yn fûgelfecht fan Fugelwacht Wommels eo Troch op de link te klikken, sil de jierbrief iepenje.

Lees meer

Utnoeging neisoarchborrel foar boeren en neisoargers

Gjin stiive fergadering yn novimber, mar in borrel yn juny. Op dizze nije wiize wol wy graach mei alle belutsen partijen in borreltsje drinke en weromsjen op it greidefûgeljier. Opjaan kin fia .

Lees meer
Back To Top