skip to Main Content
Fûgelnijs út It Doarp #1

Fûgelnijs út it doarp #1

Nei oanlieding fan de oprop yn’t Diggelfjoer bin der meardere reaksjes en filmkes nei ús stjoert.

  • Teun en Saar ha in einepykje adoptearre, as dit no it beste idee is wit we net, mar leaf is it wol!
  • Sa stjoerde Erwin van der Kuur in filmke fan de grutte eksterspjocht dy lekker oan de nútsjesmoar sit te iten. Klik op de link foar it filmke.
  • Rudmer Jesse Joustra seach ek in grutte eksterspjocht yn de tún. 
  • Bij de famylje Tiemersma fleach in Gekraagde Roodstaart tsjin it raam oan en is helaas dea gongen.

Back To Top