skip to Main Content
Pykjes

De earste pykjes!

Justerjûn kaam dit prachtich plaatsje binnen fan Folkert Gaastra. Op in stik maïs ûnder Kubaard wie twa wiken lyn in broedsje fûn. No bin de aaien útkommen en moat de pykjes sels op syk nei iten. As jimme it nêst…

Lees meer

Boeken Gjalt de Groot te Keap

Foar de leden en neisoargers fan de Fûgelwacht docht Gjalt de Groot in oanbieding. Foar 12,50 euro kin we syn boeken oanskaffe. Ha jimme hjir nocht oan, stjoer dan in mailtsje nei . Dan gean we dat foar jimme regeljen!…

Lees meer

Alle kleine bee(s)tjes helpen!

Per heden kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging, stichting of instelling. Elke stem is geld waard! Ook Fûgelwacht Wommels e.o. doet hier aan mee, met als doel de aankoop van kruidenrijk grasmengsel om meer kleur…

Lees meer
Back To Top