skip to Main Content

Alle kleine bee(s)tjes helpen!

Per heden kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging, stichting of instelling. Elke stem is geld waard! Ook Fûgelwacht Wommels e.o. doet hier aan mee, met als doel de aankoop van kruidenrijk grasmengsel om meer kleur…

Lees meer

It earste aai is lein!

We begjinne it nije jier goed, de nije webside is de loft yn. Us lid fan de Fûgelwacht Wiebe Jan Valkema het in basis makke foar dizze webside. Tige tank foar dit moaie wurk! Yn de rin fan de kommende…

Lees meer
Back To Top