skip to Main Content

Onder de rook van Harlingen bevindt zich het Hegewiersterfjid, een prachtig recent opnieuw ingericht natuurgebied aan de rand van de Waddenzee. Net aan de binnenkant van de zeedijk is het een eldorado voor vele vogelsoorten. Het Hegewiersterfjild is een belangrijk broedgebied voor weidevogels zoals grutto, tureluur, scholekster en kievit. Ook het visdiefje en steltlopers als kleine plevier en kluut bevolken deze natte weilanden met grote aantallen.

Op deze link zijn de recente waarnemingen terug te vinden. 

Back To Top