skip to Main Content

Nieuwbouwwijk Iens klaar!

Enkele weken gelden kwam vanuit het dorp Iens de vraag of Vogelwacht Wommels ook vogelhuisjes beschikbaar heeft. Net als Kubaard valt Iens onder ons wachtgebied. In samenwerking met ATC Ommen zijn er 15 huisjes afgeleverd en afgelopen weekend opgehangen. Nu…

Lees meer

Snoekfiskjen 2023

Wylst it simmer liket, is de hjerst al begûn. Heechste tiid om it snoekfiskjen te organisearjen. De kommisje is der klear foar, de measte boaten binne al regele. No noch bern dy't meidwaan wolle! Opjaan kin by Rinse Joustra en…

Lees meer
Back To Top