skip to Main Content

Privacy verklaring

Privacybeleid Fûgelwacht Wommels e.o.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Fûgelwacht Wommels
e.o.” verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van “Fûgelwacht Wommels e.o.” of om
een andere reden persoonsgegevens aan “Fûgelwacht Wommels e.o.” verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ledenadministratie t.n.v. Sietze Douma, It Stalt 16, 8731EA te Wommels
Te bereiken via: of tel. 06-51692348

2. Welke gegevens verwerkt “Fûgelwacht Wommels e.o.” en voor welk doel.
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres, Iban-nummer
2.2 “Fûgelwacht Wommels e.o.” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en
de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden en/of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of
het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over diensten en activiteiten van “Fûgelwacht Wommels e.o.”
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):
“Fûgelwacht Wommels e.o.” gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “Fûgelwacht Wommels e.o.” Afmelding
voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de ledenadministratie.
“Fûgelwacht Wommels e.o.” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot
maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Fûgelwacht Wommels e.o.” passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van “Fûgelwacht Wommels e.o.” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Fûgelwacht Wommels e.o.” zal je verzoek in behandeling
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je
eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Fûgelwacht Wommels e.o.” je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de ledenadministratie
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie ()

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Vastgesteld door het bestuur van Fûgelwacht Wommels e.o. op 19-06-2018

Back To Top