skip to Main Content

Parel voor weidevogels

Het aaibaarheidsgehalte van Skrok is hoog, vanuit de hut zijn vele vogels het jaar door te observeren, het fietspad dirigeert je door de kruidenrijke velden. Overal in het veld ervaar je hier Friesland van weleer, vergane glorie is op Skrok weer te beleven. Een diversiteit aan vogels broedt op eilandjes vlak voor de vogelhut, zoals de kluut, scholekster, visdief en kokmeeuw. Verder in het veld is het een kakofonie van al dat mooie wat dit natuurgebied ons brengt.

Belangrijk broedgebied

Uit het jaarverslag van Natuurmonumenten over 2018 is te herleiden dat er in totaal 28 vogelsoorten op Skrok hebben gebroed. Waarvan 9 soorten op de rode lijst staan (een overzicht van vogels die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen uit Nederland). Van de vier hoofdsoorten zijn dit het aantal broedparen van het afgelopen broedseizoen; grutto 83, kievit 63, tureluur 28 en de scholekster 9 broedparen. Hiermee bewijst dit natuurgebied zijn waarde voor het in stand houden van deze vogelsoorten.

De samenwerking met de aangrenzende boeren is goed, dit vergroot de kans dat de kuikens vliegvlug worden.

Meer informatie

Op de volgende sites kunt u meer informatie aangaande Skrok vinden

Back To Top