skip to Main Content

Weidevogels

Het totale nazorggebied van Vogelwacht Wommels e.o. is rond de 2000 ha, een deel ervan valt onder het zogenoemde SNL beheer, boeren ontvangen een vergoeding voor bijvoorbeeld een uitgestelde maaidatum, een plasdrasgebied of het uitrijden van ruige mest. In de laatstgenoemde gebieden wordt intensiever aan de nazorg gedaan, tevens worden hier en in omliggende percelen alarmtellingen uitgevoerd die zicht geven op de kuikenoverleving.

Ambitie

De belangrijkste taak bij de nazorg van weidevogels is het vinden van de nesten om ze te beschermen. Aansluitend is het de grootste zorg en ambitie om de kuikens zoveel mogelijk vliegvlug te krijgen. De urgentie is duidelijk, de neergang van weidevogels is groot. Waar in begin jaren van deze eeuw nog 250-300 paren van de kievit in het wachtgebied broedden, zijn het er de afgelopen jaren rond de 60-70. Een daling van rond de 57% in amper 15 jaar tijd en dat in de Greidhoeke! De Grutto is relatief stabiel, dit is met name te danken aan een vijftal broedkernen waarvan Weidevogelboer Murk Nijdam de grootste is.

Nestbescherming

Het markeren van de nesten met simpele bamboestokjes is de meest gebruikte vorm van nestbescherming. De boer ziet de nestmarkeringen en maait er minimaal 50 m2 (wettelijke verplichting) om heen, dit geldt ook voor de andere werkzaamheden.

Het komt ook voor dat de koeien grazen in percelen waar vogels broeden, dit gaat goed samen. Om de nesten dan te beschermen wordt er een nestbeschermer over het nest geplaatst, zodat het vee het nest niet kan vertrappen. De weidevogel heeft er geen hinder van, het nest blijft behouden.

Back To Top