skip to Main Content
Jierfergadering 8 Maart

Jierfergadering 8 maart

We ha we in moaie sprekker, ferlotting mei leuke prizen, in koarte fergadering en in lekker borreltsje. Alle leden binne wolkom!

 

 

Back To Top