skip to Main Content
Kommende Sneon Aaisykjen Foar De Jeugd

Kommende sneon aaisykjen foar de jeugd

No it earste ljipaai fan de fûgelwacht fûn is, mei de jeugd fansels net efter bliuwe. Kommende sneon sil it heve! Betûfte Aaisiker Jan Weijer sil mei de Jeugd op paad. We sammelje om 15.00 oere by him thús en gean oanlsutend op de fyts der op út. It adres is Hofkamp 26. Opjaan is ferplicht, dit kin by .

Back To Top