skip to Main Content

Pompkes en kuorren

Moai waar, de maaitiid yn de kop! Mei help fan boer en bestjoer en meiwurkers fan ANV de Greidhoeke hjoed pompkes plaatst by de boeren dy it lânwurk al klear ha. Mei de pompkes soargje we der foar dat de grûn sompich bliuwt en de wjirms sa better beskikber binne oan it begjin fan it jier. Letter yn’t jier komme der wer mear ynsekten op de plassen ôf. Oanslutend ha we de einekuorren by Nij Stapert op de nije strampels pleatst.

Fansels kaam de auto fêst te sitten, lokkich koe boer Bakker syn help ferliene. Sa is dit mei in soad wille ek wer oplost!

 

 

Foto album

Back To Top