skip to Main Content

Snoekfiskjen 2023

Wylst it simmer liket, is de hjerst al begûn. Heechste tiid om it snoekfiskjen te organisearjen. De kommisje is der klear foar, de measte boaten binne al regele. No noch bern dy't meidwaan wolle! Opjaan kin by Rinse Joustra en…

Lees meer

Masterclass Grutto 29 november

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land, waarvan een groot deel in Fryslân. Daarmee is onze provincie heel belangrijk voor deze soort. Helaas zijn de berichten over de overleving meestal niet positief.…

Lees meer

Pompkes en kuorren

Moai waar, de maaitiid yn de kop! Mei help fan boer en bestjoer en meiwurkers fan ANV de Greidhoeke hjoed pompkes plaatst by de boeren dy it lânwurk al klear ha. Mei de pompkes soargje we der foar dat de…

Lees meer
Back To Top