skip to Main Content
Snoekfiskjen 2023

Snoekfiskjen 2023

Wylst it simmer liket, is de hjerst al begûn. Heechste tiid om it snoekfiskjen te organisearjen. De kommisje is der klear foar, de measte boaten binne al regele. No noch bern dy’t meidwaan wolle! Opjaan kin by Rinse Joustra en tink derom, it oantal plakken yn de boaten is beheind. Opjaan is ferplicht en fol is fol! Alle ynfo stiet op de poster.

Back To Top