skip to Main Content
We Gean Der Wer Op út

We gean der wer op út

Sneon 15 oktober: Snoekfiskjen foar de bern! Opjaan ferplicht, alle ynfo stiet op de poster. We ha moaie prizen en foar de fiskersmannen dy helpe in drankje en in hearlik rikke ieltsje.

Back To Top