skip to Main Content
13 Oktober Snoekfiskjen (opjefte Net Mear Mooglik)

13 oktober snoekfiskjen (opjefte net mear mooglik)

Elk dy in boat het om mei te fiskjen liket kommende sneon fan’e party, fan Easterein oant Winsum ta. De Fûgelwacht organisearret dit yn gearwurking mei Andries Wiersma. Opjefte is foar eigen risiko, swimdiploma A is ús minimale ynstapeask.

Oanfulling sneon 6-10-2018 Fol, fol, fol. Opjefte is net mear mooglik, dus jo hoe it ek net te prebearjen…

Back To Top