skip to Main Content
Datum Snoekfisjen Is 12 Oktober

Datum snoekfisjen is 12 oktober

Op de eftergrûn is de organisaasje foar it snoekfiskjen al wer op touw setten. Andries hat de earste fiskers al wer oan de haak slein, de snoeken bin we al oan it byfuorjen ;-). Yn elts gefal kin de jeugdleden 12 oktober wol yn de agenda sette, dan gean we it wetter op om te learen wat der op, ûnder en rûn it Wommelser wetter libbet.

Op de foto bin heit en soan Dusselaar te sjen, mei in fangst twa jier lyn. 

Back To Top