skip to Main Content
12 Oktober Snoekfiskjen Mei De Fûgelwacht

12 oktober snoekfiskjen mei de Fûgelwacht

Sneon 12 oktober is it wer sa fier, de natoer belibje troch it wetter op te gean om te snoekfiskjen. Der bin wer in stikmannich boatsjes en fiskers optrommele dy mei in soad wille de bern op sleeptou nimme. Opjaan is ferplicht, it e-mailadres stiet op de poster. Foar jeugdleden is it fergees, foar de oaren 4 euro.

Foar de bern en de fiskers is der oanslutend in hapke en in drankje regele, dit is bedankje foar harren frijwillige ynset!

 

Back To Top