skip to Main Content
Einekoer Flechtsje? It Falt Net Mei!

Einekoer flechtsje? It falt net mei!

Freed 9 febrewaris is der hurd wurke om in pear einekuorren te meitsjen. Under lieding fan Sjouke de Groot en Sjirk de Boer is der yn trije tallen oefene. Dat foel net ta, oar jier kin we der wol twa jûnen foar útlûke. Jan Eric Valkema het in pear foto’s makke fan dizze noflike jûn op de pleats fan Murk Nijdam.  De foto’s binne makke troch en mei de snoadfoan fan Jan Eric Valkema.

 

Foto album

Foto: Jan Eric Valkema
Back To Top