skip to Main Content

Fûgelgryp yn de Fûgelwyk?

Yn de Provinsjale media wurdt der hjoed grut oer berjochte, Fûgelgryp loans de Waadkust. It bin foaral wetterfûgels dy dizze fûgelgryp ha. Us nijsman Jaring Rispens makke dit filmke yn Wommels fan  in guozze 'ferdwaasd' op strjitte rûn, net in…

Lees meer

Contactmomenten BFVW gaan niet door

De algemene ledenvergadering van 1 oktober gaat niet door, de regionale contactavonden zijn vanwege Corona geannuleerd. Als derde gaan ook de contactavonden voor de verschillende commissies niet door. Via nieuwsbrieven en videoberichtjes worden de leden de komende periode op de…

Lees meer

Better let, as net

Yn de ôfrûne wike is it oantal nêsten binnen ús wachtgebiet mear as ferdûbele. It wetter troch pompkes en fanús de loft foarige wike hat syn wurk dien. Se bin hast twa wiken letter oan it brieden as oars, dit…

Lees meer
Back To Top