skip to Main Content

Better let, as net

Yn de ôfrûne wike is it oantal nêsten binnen ús wachtgebiet mear as ferdûbele. It wetter troch pompkes en fanús de loft foarige wike hat syn wurk dien. Se bin hast twa wiken letter oan it brieden as oars, dit…

Lees meer

Jierfergadering 21 maart

Jûns om 19.45 oere hâld de Fûgelwacht de jierfergadering yn It Reade Hynder. Nêst it offisjele stik sil der nei it skoft, mei ferlotting, romte wêze foar sprekker Gerard Tamminga (sjoch foto). Hy hat in bult erfaring mei de ierdswel,…

Lees meer
Back To Top