skip to Main Content

In (berch)eintsje om

Sa mar op in snein, midden yn't doarp rint der in berchein mei pykjes troch it doarp. Jeugdlid Rutmer Jesse Joustra seach de berchein mei pykjes by de fiver fan skoalle weikommen. Dat in berchein in eintsje om giet yn't…

Lees meer

Jierfergadering 21 maart

Jûns om 19.45 oere hâld de Fûgelwacht de jierfergadering yn It Reade Hynder. Nêst it offisjele stik sil der nei it skoft, mei ferlotting, romte wêze foar sprekker Gerard Tamminga (sjoch foto). Hy hat in bult erfaring mei de ierdswel,…

Lees meer
Back To Top