skip to Main Content

Boeken Gjalt de Groot te Keap

Foar de leden en neisoargers fan de Fûgelwacht docht Gjalt de Groot in oanbieding. Foar 12,50 euro kin we syn boeken oanskaffe. Ha jimme hjir nocht oan, stjoer dan in mailtsje nei . Dan gean we dat foar jimme regeljen!…

Lees meer

Gouden krachten!

It moaie waar lake dizze twa mannen wol ta om mei de surfplank it wetter op te gean. Lucas van de Velde en Daan Keur dienen dit net samar, sa ha it hokje fan de Jeugdfûgelwacht skjin makke, wat in…

Lees meer
Back To Top