skip to Main Content
De Ierdswel Is Werom Yn De Kast

De Ierdswel is werom yn de kast

Dit jier wat letter bericht os oars, helaas is de cam een skofke offline west troch wat technische problemen.
Gelokkig is it hjoed wer oplost, en os kers op de taart is de kast mei cam ek nog bewenne!

Halde jimme yn ‘e gaten hoefolle aaien we hawwe?

Meisjen kin via úze live stream pagina

Tip: de camera hat ek in microfoon!

Back To Top