skip to Main Content
Fûgelwacht Wommels Jout 500 Euro Oan Sponsorloop De Opslach

Fûgelwacht Wommels jout 500 euro oan sponsorloop De Opslach

Basisskoalle De Opslach hie 18 juny in sponsorloop foar it ANF, it Agrarisch NatuurFonds. Dit fûns hat de ambysje om foar eltse fûgelwacht in eigen plasdras te realisearjen. It moaie is dat se by ús fûgelwacht begjinne, yn de persoan fan boer Murk Nijdam. Wy kin dan fansels ek net after bliuwe en stypje dit mei 500 euro!

Back To Top