skip to Main Content
Sprekker Jierfergadering Yn’t Nijs

Sprekker jierfergadering yn’t nijs

Op de jierfergadering, 8 maart 2018, sil nei it skoft Gjalt de Groot sprekke. De Groot, wit goed wat der wol en net fynt en stekt dit net ûnder stuollen as banken. Hy is in wier natoerman en het yn it ferline aktyf west foar de BFVW, troch de jierren hinne het der in tal fan boeken skreauwn oer it aaisykjen. Yn de Ljouwerter krante fan 9 febrewaris stoen in aardich stik oer him. Klik hjir om dit artikel te lêzen, wy ha no al nocht om syn moaie ferhalen oan te hearren op de jierfergadering.

Back To Top