skip to Main Content
Fûgelhokjes Yn’t Nijs En Yn De Skuorre

Fûgelhokjes yn’t nijs en yn de skuorre

In pear wiken lyn is Thom Vellinga oan’t wurd west yn de Ljouwerter krante. Sjoch de foto fan it artikel. Yntusken is der wol aksje, in grut part fan de hokjes leit by Thom yn de skuorre, sa dat se letter in plak krije kinne wat krek wwat mear sin hat.

Back To Top