skip to Main Content
83 Jier En Noch Mei De Pols Oer De Feart!

83 jier en noch mei de pols oer de feart!

It hús fan Leijenaar is in museum oer fûgels en yn’t bisûnder de ljip. Yn dit moaie fragmint makke troch Omrop Fryslân HEA! sjoch we hoe de man de fûgels bilebbet moai dat we dizze man noch altyd as neisoarger ha!

https://www.omropfryslan.nl/nijs/932140-hea-ik-ljip-sjoch-myn-dei-alwer-goed

Back To Top