skip to Main Content
Tankadfertinske Foar Bydrage Oan De Ierdswellewand

Tankadfertinske foar bydrage oan de Ierdswellewand

Yn de ôfrûne Op’e Skille stoen in tankadfertinsje út namme fan Fûgelwacht Easteren, Wommels en Natuurmonumenten. Dit as tanksizzing foar alle partijen dy ús finansjeel stipe ha! Hjir bin we tige wiis mei.

Back To Top