skip to Main Content
Utnoeging Jierfergadering 8 Maart

Utnoeging jierfergadering 8 maart

Beste neisoargers, boeren en leden,

8 maart is de jierfergadering yn It Reade Hynder, we starte om 19.45 oere. Dat is in kertier earder dan dat jim fan ús went binne. Understeand kin jim it jierferslach fine, mar ek de oantekens fan de gearkomst fan 2017.

Jierferslach Fûgelwacht Wommels

Oantekens ledengearkomste 7 maart 2017 Fûgelwacht Wommels

Wy gean der fanút dat we elkoar treffe op tongersdei 8 maart!

 

Back To Top