skip to Main Content
Jierfergadering 21 Maart

Jierfergadering 21 maart

Jûns om 19.45 oere hâld de Fûgelwacht de jierfergadering yn It Reade Hynder. Nêst it offisjele stik sil der nei it skoft, mei ferlotting, romte wêze foar sprekker Gerard Tamminga (sjoch foto). Hy hat in bult erfaring mei de ierdswel, de nestwand, it belûken fan de jeugd derby en noch folle mear. Ynkoarten sil de agenda op dizze side komme.

Back To Top