skip to Main Content
Fûgelgryp Yn De Fûgelwyk?

Fûgelgryp yn de Fûgelwyk?

Yn de Provinsjale media wurdt der hjoed grut oer berjochte, Fûgelgryp loans de Waadkust. It bin foaral wetterfûgels dy dizze fûgelgryp ha. Us nijsman Jaring Rispens makke dit filmke yn Wommels fan  in guozze ‘ferdwaasd’ op strjitte rûn, net in goed teken. We kin fansels net sizze dat it Fûgelgryp is, mar we moat der wol rekken mei hâlde.

Op’e romte bliuwe de fûgels gewoan lizzen en wurde se net opromme, yn’t doarpen kinne jo de gemeente belje mei de fraach as dy se ophelje en opromje wolle. Je kin ek nei de fûgelspits fleane, mar dat hat net folle sin as in fûgel al sa fier hinne is. Hjir is noch mear ynfo te finen op de side fan de NVWA.

 

Back To Top