skip to Main Content
It Earste Aai Is Lein!

It earste aai is lein!

We begjinne it nije jier goed, de nije webside is de loft yn. Us lid fan de Fûgelwacht Wiebe Jan Valkema het in basis makke foar dizze webside. Tige tank foar dit moaie wurk! Yn de rin fan de kommende moannen sil der geandewei mear ynformaasje op komme. Sa lit we better sjen oan Wommels en omstreken wat we dogge, hoe we dat dogge en wêrom we sa drok dwaande binne mei fûgels yn it doarp en yn de greiden. No sil we sjen at we ús aai(en) hjir kwyt kinne.

Back To Top