skip to Main Content
Einekoer Meitsjen Foar Neisoargers

Einekoer meitsjen foar neisoargers

Tweintich jier lyn, dat is best in skoft, is der ek in jûntsje west om einekuorren te meitsjen. Dit gean we dit jier nij libben in blazen. Freed 9 febrewaris sil dat barre op de pleats fan Murk Nijdam. Foar reit wurdt soarge en der bin inkele betûfte flechters om elk te helpen. Der is beheind plak, opjaan is dêrom ferplicht.

Back To Top