skip to Main Content
Swelleplankjes Tsjin De Swellespetters

Swelleplankjes tsjin de Swellespetters

Wommels leit midden yn’e greiden, rûnom fleane de ynsekten. In teken fan sûne loften en blommen om ús hinne. Sweltsjes bin gek op dizze miggen, eltse dei frette se wol 9000 ! ynsekten op tidens it brieden. Mar dy jonge fûgeltsjes moat de stront ek kwyt, lit we dêr no krek wer net bliid mei wêze op de gevels. De fûgelwacht Wommels biedt hjir foar Swelleplankjes oan om ûnder it nêst op te hingjen, sa dat de Swellespetters netsjes op it Swelleplankje bliuwe. Jo kin hjir foar kontakt opnimme mei ús Swelleman.

Klik hjir foar mear ynfo oer de Sweltsjes.

Back To Top