skip to Main Content
Einekuorren Te Keap

Einekuorren te keap

It foarjier hinget yn de loft, de einen krûpe al boppe op de kuorren. De heegste tiid om se dan ek wer op te hingjen as nije kuorren te keapjen. We ha noch pear te keap, se bin 15 eur it stik, wêr fan der 5 foar de Fûgelwacht binne. Stjoer mar even in mailtsje nei as jo der ien ha wolle. As belje even oan bij Geins 14 yn Wommels.

Back To Top