skip to Main Content
In “adopsje-einekoer”

In “adopsje-einekoer”

Noch nea fan it fenomeen heart, mar it bestiet: “De adopsje-einekoer”. Twa wiken lyn waard der in bestjoerslid belle, mei de fraach at we ek einekuorren ferkeapje. Wol sei de frou der fuort by dat we al kuoren plaatse by yn de fiver by harren appartemint oan de Keats. We wienen der gau út, we meitsje der in adopsje-einekoer fan. Wy plaatse de einekoer yn de fiver, sy pasje der rest fan it jier op de einen!

Yntusken sit de earste einen al yn de einekuorren, sjoch de foto!

Back To Top