skip to Main Content

Better let, as net

Yn de ôfrûne wike is it oantal nêsten binnen ús wachtgebiet mear as ferdûbele. It wetter troch pompkes en fanús de loft foarige wike hat syn wurk dien. Se bin hast twa wiken letter oan it brieden as oars, dit jier kin de measte skriezepykjes (grutto) en ek dy fan de tsjirk (tureluur) pas ein juny fleane. Foar de strânljip is dit gewoan yn ús regio. Op de foto’s in lytse blomlêzing fan wat nêsten.

 

Foto album

Back To Top