skip to Main Content

De oude boeken met daarin de jaarverslagen vanaf 1946 vallen bijna uitelkaar. De handschriften van de beginjaren zijn soms moeilijk te onderscheiden. Tevens zijn de boeken voor niemand in te zien. In het jubileumjaar was er een mooie aanleiding om deze boeken te transcriberen, letterlijk overschrijven en de inhoud digitaal beschikbaar maken.

Drie dames hebben hier een grote bijdrage aan geleverd, dit zijn Marry de Zwart uit Sneek, Janneke Posthumus en Hanneke Tiemersma, beiden uit Wommels. Een prestatie, aangezien de handschriften zeer onduidelijk zijn (zie header van deze pagina), het oude friese woorden en spelling bevat. Dank voor deze bijdrage aan borgen van de informatie vanuit de historie!

 

1946 Oprjuchtingsgearkomste

Oprjuchtingsgearkomste fan de Fûgelwacht Wommels

Op 4 april 1946

Om ûngefear 8 ûre kamen yn café Gerbens in 22 man gear, om te de oprjuchting fan in Fûgelwacht to komen. Dizze gearkomste wier útskreuan troch de heren H. Scheffer, H. Bouma en T. Adema. De lieding hie de hear H Scheffer. Hy fortelde de oanwêzigen i tien en oar fan de reden foar en it doel fan de op to rjuchtsjen fûgelwacht. Hy wiisde op de gefaren dy’t ús greidefûgels bidrige. Hy neamde û.o. it sjitten fan ús ljippen yn Frankryk, it betide meanen en foaral it stropen fan’lêste jierren. Om dit lêste to foarkommen wier it nedich, dat der in foriening kaam, om op ’t aeisukjen yn de forbeane tiid ta tos jen. Fierders lei er ek út dat it nedich wier, dat sa’n feriening dan posityf wirk forwachte om de minsken de leafde foar de natûr by tob ringen troch lêzingen, films, ens.

Bistjoer keazen

Nei dizze útiensetting kaem er mei it foarstel om ta de oprjuchting oer te gean. Net ien fan de oanwêzigen hie der hwat op tsjin. Nei noch wat bisprek gie men do oer ta de stimming fan in bestjoer. Daedliks mei de earste kear waerden keazen H. Scheffer, W. Bouma, T Adema, F de Boer, J. Twerda. Dit bestjûr hat de funksjes letter as folgt fordield. H. Scheffer foarsitter, F Adema skriuwer, J. Twerda skathâlder en W. Bouma en F de Boer bysiters. Nei noch hwat algemiene praetsjes oer’e fûgels waerd dizze earste gearkomste sletten.

Meiwurking plysje

Nei ôfrin hat it bistjûr in fiiftal wachten beneamd út it ledental. Eltse wacht bestiet út 2 (twa) persoanen. De pelysje hwerfan de heren Klynstra en Kerkhof oanwêzig wienen, seinen har meiwurking oan de wachten ta. Nei dizze wirksamheden gyngen ek de bistjûrsleden útinoar. Op 14 apil is der in gearkomste hâlden, hwerop de hear Brada fan Wargea foarljochting joun hat.

1947 Jiergearkomste

Gearkomste fan’e Fûgelwacht “Wommels” op Freed 21 Nov. ’47

yn café Gerlsma.

Om healwei achten iepene de foarsitter, de hear Scheffer, de gearkomste. Hy hiet de leden wolkom en joech do daedlik it wurd oan’e skriuwer, dy’t de oanteikeningen fan de foarige gearkomste foarlies. Dizze waerden goed kard en ûnderteikene. Nei’t de kastlein elts hwat brocht hie, krige de Rju Eale Hear J. v. Hout de gelegenheid om syn lêzing to hâlden oer “Hjersttrek fan fûgels”.  De sprekker bigoun mei it ien en oar to fortellen oer it eigenaerdige forskynsel, dat fûgels tsjin de tiid, dat hja foart geane, ûnrêstich bigjinne to wurden. Sels mei fûgels yn in kouwe is dat it gefal. Ho komt dat sa? Hwerom giet de fûgel elts jier om de selde tiid wer nei oare lânnen? Hjiroer hearre we dan inkele théorien. Dan wurdt der sprutsen oer it oarientaesje formogen fan’e fûgels. Ho fine de fûgels de wei nei dy fiere lânnen. De âlden wize de wei net, hwant de jongen geane faek al earder foart. Hjir steane we foar in wûnder. Folle minsken hawwe de trek fan’e fûgels bistudearre. Foaral it ring-ûndersiik hat in protte bikend makke oer de wegen, dy’t de fûgels folgje. Yn ús lân binne yn dat forbân bilangryk it “Vogeltrekstation Texel” op Texel en it “Nat. Hist. Museum” to Leiden. Ek fan it ûndersyk fan bûtenlânske learden wurdt it ien en oar forteld. Hjirnei wurde forskate fûgels en har trek bisprutsen, bygelyks de earrebarre, de fitis, de koekoek, dy’t nei Midden Afrika geane; de ljurk en de wylster, dy’t nei de lannen oan’e Middellanske Sé geane, ensfh. Mei oandacht wurdt der ek lústere nei alderlei bysûnderheden oer de tiid en hichte fan it fleanen. De sprekker fortelt fan ûngelokken, dy’t barre by stoarm en mist, en foaral ek by de fjûrtoerren. Oer al dizze dingen hat de Burgemaster ús langer as in ûre forteld en net ien hat him in amerij forfeeld. Nei de lézing hie elts gelegenheid om noch it ien of oar to freegjen. En hjirfan waerd drok gebrûk makke. Forskate eigenaerdige gefallen út it libben fan fûgels waerden noch bisprutsen. Sa hiene we mei inoar in moaie joun. Oan it ein fan’e gearkomste bitanke de foarsitter de Burgemaster dan ek fan herte foar de prachtige lêzing, dy’t er foar ûs fûgelwacht hâlden hie. Oer de fraech, eft wy ús ek by de boun fan fûgelwachten oanslute soene, soe it bestjûr bislisse. De kontributie waerd fêststeld op     f 1. Oanwêzich wierne 19 leden en 2 gasten. Dizze beide gasten, de hearen T. Kamstra en Ganzinga, joegen har op as lid. Om goed 10 ûre sleat de foarsitter de gearkomste. Foars. H. Scheffer                  Skr. T. Adema

1948 Jiergearkomste

Oantekeningen fan’e gearkomste fan ‘e fûgelwacht “Wommels”

op Moandei  22 Nov. ’48 yn café Gerlsma

De foarsitter, de heer H. Scheffer, iepene de gearkomste om healwei achten. Yn syn iepeningswurd dielde hy mei, dat dit hwat in eigenaerdige gearkomste wêze soe. Op de wurklist stiene gjin sprekkers of ynlieders. Mar der soe sjoeld wurde. Dit wier dien mei it each op ús jildpong. In sprekker oer komme litte of in film draeije, soe to djûr wurde. Hjirnei krige de skriuwer gelegenheid om de oanteikeningen fan’e foarige gearkomste to lêzen. Dizze waerden goed kard en ûndertekene. De skathâlder joech do in finânsjeel forslach. Hjirút bliek dat we noch in tokoart hiene fan f 84,75. Nei ’t we do earst elts what to drinken krigen hiene, waerd der sjoeld om prizen. Dizze prizen bistiene út einen, potsjes hunich en in opmakke koeke. Dit alles wier beskikber steld troch ús jagers en ymkers (de hearen T. Bootsma, H. Bootsma, S. Bootsma, W. Bouma, O. Bijlsma, H. Scheffer,  en J. Twerda). It waerd in tige sellige joun. En nei ôfrin gyngen forskate leden mei in goede bút nei hûs. En ús skathâlder wie f 32 riker wurden. Om goed 10 û. waerd de gearkomste sletten. Oanwêzich wiene 35 leden. Twade foars.   Bootsma                               Skr. T. Adema

1950 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels”oer 1950

Achte fûgelwacht-en natûrfreonen! Doe’t wij okkerdeis bistjûrs gearkomste bij Twerda hâldden, en de agenda opmakke wurde moast,krige ien fan é bistjûrs-hearen it yn de holle om ek in jierforslach fan de  skriuwer dêr op te setten. Mar dit wie noch net earder bard, en oantekeningen wiene der net makke, want sa tocht ik bij it oernimmen fan it skriuwerskip fan Adema; gelokkich gjin jierforslach, allinne mar oantekens. En wrychtjes nou moast ik al. Dêrom freonen, alles wat jimme joun heare, komt foart út it geheugen en net fan papier. Miskien komt der ris in flater, of miskien bin ik gau oan e ein fan myn ferslach. Hald it mij “ten goede”. Der is dit jier al it ien en oar bard yn ús foriening. Men kin it bisjtûr gjin beskuldigingen jaen fan laksens of soksoat dingen hwant der kaem wynliken greate spontaniteit en vitaliteit út alle bistjûrs en oare leden fuort.

Lede-werf-aksje

De lede-werf-aksje hat fortúten dien, hwant wij ha nou rom 70 leden. Der kin en moat noch mear stipe jaen oan dizze foriening, mar dochs kinne wij tefreden wêze. Sieten wij yn it bigjin fan de oprjuchting faken yn jildlike muoilikheden, sa aenstouns sille jimme út it forslach fan de skathâlder wol heare,dat der leau ik sa`n foege 200 goune yn `e pot sit. En dan to betinken, dat wij hiel hwat dien hawwe, hwat nou direkt net in jildlik gewin west hat.

Propagandajoun

Ik tink hjirbij oan de filmjoun troch de heer Klaassens út Haren (Grinslân) wei. Wij woene sjenlitte dat der in fûgelwacht yn Wommels bestiet, wij woene ús doarpsminsken in Kulturele joun jaen en leden winne. Middeis hie Adema in 175 bern op  de seal fan Gerbens oan hwa ek de leafde foar de natûr en ús fûgels bijbrocht waerd. Joun wie foar de greaten ornearre,mei in lege yntré, sadat gjinien sizze soe: it is mij to djûr. Eigen leden hoechden allinne mar de bilêsting to biteljen. Dizze joun koe financieel lang net út, dêr moat gâns jild bij, hwant wij hiene greatere opkomst ferwachte. In 80 tal minsken wiene bij de film oanwêzich. De hear Klaassens hie dizze films sels opnommen en folle tiid en geduld deroan spansjeare.Mar hij hie alle ear fan dit wurk, hwant no koene wij hwat ús fûgelwachters sa nei is, op it doek sjen yn al de ferskate tiidsfakken fan it fûgelbistean. Hij naem ús mei nei eigen greiden,nei de eilânnen, mar ek omútens nei Dútslân, Frankryk en sa mear. Underwilens fortelde de hear Klaassens hwat alles bisjutte en dielde bijsûnderheden mei fan de fûgels. Wij koene oan de ein fan de joun weromsjen op in tige slagge filmjoun.

Sjoeljoun

En om no it ferlies fan de joun to boppe te kommen, moast der no wer wat op útfoun wurde. Nou dat wie dan de Sjoeljoun bij Gerlsma op  e boppeseal. En net allinne sjoelen mar ek sjitten en kegelgoaien koe men der bij bioefenje. Tige gaadlike prizen, lyk as segretten, segaren, oranjekoeken, taerten ensa fuort wiene der to winnen. Elts hie syn eigen ofdieling. Master Adema hie it behear oer ús magazin yn Ynte syn taphokje. Bouma (hoe soe men it oars ferwachtsje fan in jager) en Thomas Nijdam lieten manmannich yn de roas sjitte. Twerda en myn persoan seagen ta bij in sjoelbak,wylst F. de Boer it kegeljen foar syn rekken naem. Foarhinne hiene wij hjir ek altyd sjoelen op Sinteklaze-joun. Dit wie yn de rin fan `e jierren hwat forroun en sadwaende woene wij hjir hwer nij libben ynbringe. En it is tige bij tige slagge. In hiele kliber folk kaem gear bij Gerlsma en hwat wij bij de filmjoun ferspielen, dat kaem der nou wer rom út.

Fûgels yn’t algemien

En nou noch eat oer de fûgels yn it algemien.   Ferline jier kaem der út `e gearkomste in fraech oft hjir net in natûrreservaat komme koe en derbij foel it each op it lân tusken Slachtedyk, Trekfeart en Tjeard Nijdam syn opfeart. It bistjûr polske de eigners ris,die dêr lân hiene en sadaliks sille jimme dêr wol mear fan heare. Der wiene aerdich hwat fûgels yn dizze kontrijen, mar nei de slúterstiid fan it aeisykjen is it raer gien mei de aeyen. Troch de mûzepleach fan de forôfgeande simmer en hjerst wiene der ek in protte dieven yn `e foarm fan hermelynen kommenen dizze hawwe omraken opromming hâlden yn `e aeyen. Op de hoekjes bougroun dy`t wij hjir hwawwe, begounen de ljippen op `e nij to lizzen en hjir binne hiel hwat aeyen útkommen. Ek ús jagers ha wer goed wurk dien om forskate roeken en eksters te sjitten. Ik leau freonen dat ik sa al aerdich alles de revue passearje litten ha. Sa `t ik al sein ha niis, dit forslach is net folliddich. Nou steane wij hwer oan it bigjin fan `e aeisikerstiid, ien fan de moaiste tiden foar ús fûgelwachters. Straks kinne wij yn `e Fryske greiden mei de polsstok yn `e hân wer aeisykje, en dit net allinnich, mar ek acht jaen op `e fûgelwrâld, ja die fûgelwrâld útwreidzje en biskermje. Hwant dêrfoar is dizze foriening oprjochte, Dat jimme dêr allegearre jimme stipe oan jaen meye! Tanke wol Opmakke : 14 maert 1951 Skriuwer: E.J.Bootsma

1950 Jierfergadering

Oantekeningen fan’e gearkomste fan ‘e fûgelwacht “Wommels”

op Moandei  3 april 1950 yn café Gerlsma.

Om 8 û. waerd de gearkomste iepene  troch de skriuwer T. Adema. Nei in koart iepeningswurd lies er de oanteikeningen fan’e foarige kear. Nei’t se goedkard wierne, waerden se ûnderteikene.

Jildsaken

De skathâlder liet ús dizze joun mar ris in tige goed ferslach hearre. Sieten we ’t foarige jier noch f 84,75 yn’e skuld, nou wierne wij f 71  foarút buorke. It bistjûr wier hjir dan ek tige wiis mei, mar hie dochs  bisletten om dit jier noch mar ris tige sunich to wêzen en gjin sprekkers of in film komme to litten. Yn pleats dêrfan waerd der  nou in filmstrook oer “Skea en Nut fan Fûgels”draeit troc h H. Scheffer, wylst T. Adema ûnder it draeijen der in praetsje by hâldde en tekst en útlech joech. Hjirby kamen soms nuvere dingen oan it ljocht. Sa seagen we, dat roeken noch wol wat oars kinne as aeijen opfrette en dat protters faek in protte goed dogge.

Rounfraach

By de rounfrage waerd foarsteld in pear stikken lân, dy’t der gaedlik foar lizze, te forbieden foar aeisikers en jagers. It bestjûr sei ta, om stappen to dwaen om hjrt ta to kommen. Dêr’t ús foarsitter, de hear Scheffer, bitanke hie as bistjûrslid, moast der in nij bistjûrslid keazen wurde. Nei earste stimming waerd dit Bootsma. By de funksje ferdieling waerd T. Adema nou foarsitter en E. Bootsma skriuwer, wylst J. Twerda skathâlder bleau. Fierder waerd bisletten om it ôfgean fan’e bistjûrsleden net forplicht to stellen. Nei ’t dit punt ôfhannele wier, waerd der noch sjoeld. Hjir wier in protte bilangstelling foar en foar men it yn’e gaten hie, wier de joun om. Oanwêzich wierne 15 leden. Skreawn troch: T. Adema                         Foarsitter: T. Adema Lêzen troch: E.J. Bootsma

1951 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht Wommels en Omkriten oer it jier 1951

Achte fûgelfreonen! De Maeitiid is wer yn it lân kommen. De winter fan 51 op 52 wie tige yn ús foardiel. Somlike fûgelsoarten binne yn it gehiel net fuort west,oaren mar in hiel lytse set. Dertroch wiene de fûgels al bytiids yn `e war en sa koe ek ferwachte wurde dat it earste ljipaei ek al hiel bytiid foun wurde.Yn Fryslan it earste by Warns Ek de einen farden wol by de sêfte winter, en hoechde it bistjûr dy net to fuorjen, hwat men wol merke sil oan it forslach fan ús skathâlder.

Neisoarch

Hiene wij forline jier tige lêst hawn fan weazelingen bij it útbrieden en opgroeien fan `e ljipkes. Dit jier wie ek gunstich foar harren. Oer it algemien binne der hiel wat jonge fûgels- yn it bysûnder jonge leapen-to wrâld kommen en ek ta jonge fûgels útgroeid. In goed ding wie ek it by elkoar lizzen fan `e aeyen hwer`t mar ien of twa yn ien nêst wierne. It oare partûr sette dan wer  op `e nij oan it lizzen, hwat de groei wol yn `e hân wurket volgens mij. In hiel moai gebaer waerd ek dien troch ús foarsitter troch mei de skoaljonges út aei-sykjen to gean en harren de kinst en de leafde foar de fûgels foar to hâlden. Mooglik binne der ek tûke aei-sikers ûnder ús leden, dy`t yn dat spoar  fan `e foarsitter fuort gean wolle.

Leden

It ledetal is frij gelyk bleaun,inkelden bitanken, oaren waerden lid fan ús foriening,sadat wij nou 73 leden hawwe. De kontribúsje bleaun gelyk en wol: ien goune per persoan.

Ekskurzje

It útstapke nei Wûns om dêr to aeisykjen is net trochgien, om`t der gjin forgunningen mear jown wurde en sûnder forgunning wie to riskant. Ek de ekscursie nei Avifauna bleaun der bij, om`t de kosten frij heech waarden en ettelike der al ris in kear west hiene mei de Fryske Maatskippij fan Lânbou.

Swannen foar it Rêsthûs

It bistjûr hat in pear kear sit hâlden om de rinnende saken fan ús foriening ôf te hânneljen. Mei `t hjir in Rêsthûs kaem mei fiver en tún, miende it bestjûr dat it op har wei laei, hjir ek har stipe oan de jaen troch it bistjûr fan Nij Stapert  bij de iepening dêr fan in pear swannen oan to bieden foar `e fiver. Wij koene in pear moaie swannen krije, tsjin in sêft pryske en derom dwasten wij it ek wol oan om it jild derfan út è kas wei to nimmen, foarst ek om`t it der doe al op like dat de eintsjes it fan `t jier wol sûnder ús rêde soene. Ik leau dat wij mei de swannen in boppeslach dien hawwe en oeral hawwe wij wardearring oer dit geskink heard. Hwa`t mient dat er kritiek op `e hâlding fan it bistjûr yn dizze oangelegenheit útbringe moat, nou lit dy him strak mar hearre. Wij wolle alles earlik bipraette yn in foriening en dan sille wij it wol iens wurde tink.

Filmjoun

Wij wiene ek noch fan doel om foar dizze ledegearkomst in filmjoun to jaen,om de minsken fan Wommels en Omkriten yn `e kunde mei ús foriening to bringen en mooglik nije leden der bij to krijen. Dit woe mar net slagje. Wij hiene wol oanbiedingen mar de prys wie ús to heech en dat dwarren wij net to ferantwurdzjen. Derom krije wij no nei ôfrin fan dizze gearkomste noch in 3 tal films oer ús fûgels. Folle mear is der dit jier net mear bard, ik leau dat alles sahwat de revue passearre is en ik hoopje dat de oanwêzigen dit jim yn `e kommende wiken mar mei nocht en wille yn `e Fryske greiden omdwale meye en dat mannich aei foun wurde mei. Mar  ek, biskermje de fûgels en aeien sa folle moochlik nei de 19 de april. Jow foarljochting oan `e jeugd, tink om `e jeugd en miskien ek mei `k in birop dwaen op de jagers. Wolle jim lyk as foarige jierren de roeken en eksters wer yn `e gaten hâlde? Hwant dy binne der noch to folle en it binne fijânnen fan ús greidefûgels en dêrom ek ús fijânnen. Hjirmei wol `k myn jierforslach bislúte, mei de winsk dat it ek yn it kommende  jier de fûgelwacht Wommels en Omkriten wol gean mei. 18-3-`52                           E.J.Bootsma skriuwer.

1952 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht Wommels en Omkriten oer it jier 1952

Achte fûgelfreonen. Op mij rêst de taek as skriuwer fan `e foriening al it barren oer it forroune jier op papier út to bringen. De winter heart wer ta it forline en dan mei it oanbrekken fan `e mayetiid komt ek de Fûgelwacht wer yn aksje.

Ierpels foar de einen

De winter wie lokkich  foar ús foriening net al to strang. It bistjûr hie moai hwat lytse ierpels kocht om as de need oan `e man kaem, dizze op to fuorjen oan è einen. Wiebe Bouma wit er fan mei to praten, hwat it sizze wol om as depothâlder to fungearjen. Hij hat der hwat mei omsjouwt: 20 sek lytse ierpels stiene der op in moarn foar syn noas. Earst op `e tsjettel , do er wer ôf, hwant se bigounen to broeijen, do yn it iishok, mar mei de froast doart er net langer oan en einlings bilânnen hja yn in greate tûnne. En dan to bitinken dat se hielendal net brûkt hoechden to wurden, hwant de eintsjes hiene it to bêst dizze winter. Ik leau dat er mar in pear kop foer forbrûkt wurden is.

Ekskurzje

Yn de aeisikerstiid hawwe we diel nimme kinnen oan in ekskursje nei it Natûrkundich Museum yn Ljouert. Op in sneontomiddei binne in tsiental mannen nei Ljouert tein en dêr it Museum bisjoen. It hat allegearre skoan foldien, hwer immen dy`t foar fûgels fielt, koe dêr syn hert ophelje.In âld-Wommelser de hear Giliam liedde ús roun. De ús allegearre wolbikende greide-fûgels koene wy dêr biwûnderje , mar ek oare fûgels, miskien wolris oer lêzen of heart, mar noch nea sjoen, stiene der opstelt. Foaral it panorama foel bisûnder yn`e  smaek. De forskate stiensoarten hie dy bilangstelling net as de fûgels. We kinne bliid wêze dat Fryslân sa`n museum ryk is.

Fûgelstân

Hwat it oantal fûgels oanbilanget yn de aeisikerstiid, dat wie dit jier hiel bêst to neamen. Lit ús hoopje dat de fûgelstân wer foarút gean mei yn ús greidhoeke, nei in tiid fan efterútgong, hwant sûnder greide-fûgels wurdt it lânskip dea en ientoanich. Jammer wie it dat yn de súdhoeke inkele boeren mienden it lân ferbiede to moatten. Inkelden koene der fan provitearje, mar dit is de wei oars net. Forbiede goed mar dan ek nimmen dêr yn. It bistjûr sil bij de boeren lâns, dat it lân frij komt foar aeisykjen

Filmjoun

Wij hawwe ek in filmjoun wer hawn bij Y.Gerlsma. De opkomst wie bêst to neamen. De hear v.d.Laan út Witmarsum hat ús inkele moaie fûgelfilmen sjen litten, dy`t tige yn de smaek foelen en om dêrmei de leafde foar de fûgelwrâld fan jong en âld to stypjen. It bistjûr wie bliid dat ek jongeren bij de filmfortoaning oanwêzich wierne

Bestjoerssaken

De foriening telt no 68 leden. De folgjende hearen bitanke: D.Ganzinga, S.Reitsma, Jan Hiemstra, G.Pebesma en Jochum Wijnia. It wie de bidoeling fan `e foriening ek hwat sier-eintsjes yn `e fiver fan it Rêsthûs to krijen,mar dit moast oergien omdat dy fierste djûr wierne. Wol f40,-- f.75 en heger per pear. Dus dêr koe neat fan komme. Yn it bistjûr kaem gjin foroaring en bestiet nou út: Tj. Adema, foarsitter, E.J.Bootsma skriuwer, Joj. Twerda skathâlder, W.Bouma en F.de Boer. Ik leau dat ik sa it fornaemste út it forieningslibben nei foaren brocht haw en ik hoopje dat jimme allegearre wer in moaye tiid haw meije troch de fryske lânnen to swalkjen om de yn-Fryske sport it aeisykjen to bioefenjen. E.J.Bootsma

1953 Jierferslach

Jierferslach Fûgelwacht Wommels en omkriten oer it jier 1953

Nei in tige sêfte winter, hweryn troch de foriening net fuorre hoechde t wurden, seach ik der nei út dat alles betiid wurde soe. Sa wierne dan ek de ljipaeyen dit foarjier tige bitiid. It earste aei waerd op woansdei 18 maert foun ûnder Amersfoort yn Utert. Twa tagelyk. Inkele ûren letter noch dyselfde deis waerd troch J.Adema út Tsjom it earste aei yn Fryslân foun. Der wierne in protte fûgels sadet de aeisikers haaren hert mar ophelje koene. Sa`n ljipaeisiker is – nei de leap – wol ien fan de eigenaerdichste producten fan de natûr. Hij biheart ta in minske-ras dat om 20 Maert yn ien slach wer útstjert. Yn dy iene moanne rjochtet de ljipaeisiker syn hiele libben yn nei it dwaen en litten fan in lyts fûgeltsje, de leap, en topje al syn tinzen om in ûneachlik lyts aeike,it ljipaeike.

Bestjoerssaken

Yn it bistjûr kaem foroaring troch it fuort gean fan master Adema nei Andyk. Master Adema wier in great fûgelkenner en freon. Op skoalle hat hij de jeugd sa folle mooglik de leafde foar de fûgels prebearre by to bringen. Wij hiene yn him in foarsitter dy`t net maklik to forfangen wier. Wij meye bliid wêze dat de foriening sa lang master Adema yn it bistjûr hawn hat. Yn syn plak waerd yn it bistjûr keazen de hear D.Ykema, ek in fûgelman en in bitûfte aeisiker. Ykema fan herte wolkom!

Leden

It ledetal giet súntsjeswei efterút, troch forhûzing of bitankjes. Derom freonen set jimme allegearre yn om nije leden to krijen. De kommisjes ynsteld op de jiergearkomste hawwe mei de boeren praet om mei to wurkjen bij it bitide meanen. It resultaet moat ôfwachte wurde.

Propagandajoun

Op 9 Maert hiene wij de hear Lode van Gent yn ús formidden en forsoarge in ljochtbyld-joun mei útliz oer “Donker Afrika”. Der wierne sa`n 100 minsken dy joun op de seal fan Gerbens. Middeis wier it foar de skoalbern dêr`t wol sa`n 200 bern wierne. De hear Lode van Gent  fortelde op humoristyske wize hwat hij yn Afrika allegearre bilibbe hie. De bern hierne leau`k leaver in film hawn, mar de greaten koene it stilsteande byld mei taljochting wol waerdearje. Ien mei al in moaye propaganda-joun fan de fûgelwacht ek al ûntbrieken dizkear de fûgeltsjes op it doek.

1957 Jaarverslag

Jaarverslag Fogelwacht ”Wommels en Omstr.”over het jaar 1957

Zoals uit de notulen gehoord werd zijn er wel plannen gemaakt voor het afgelopen jaar waarvan er soms wel eens van in`t water vallen, en anderen tot groot genoegen zijn doorgegaan. Zoo is de reis naar de makkumer waard een succes geweest, tot groot genoegen der deelnemers, die op 2 middagen genoten hebben.

Het voorjaar

Het voorjaar was vroeg zoodat het eierzoeken ook vroeg was, maar later is de natuur voor veel gewassen een sterke rem geweest wat zich dusdanig heeft laten gelden in de opbrengst. Het uitzetten der stokken bij de nesten van de broedende vogels is naar ik meen zeker een beloning geworden voor hen die dit met toewijding verzorgd hebben, en zijn zeker veel broedsels tot hun recht gekomen. Jammer dat er ook nog jeugd in Wommels is dat broedende  eenden verjaagd, zoodat er veel verloren gaan, zeker een aanwijzing de jeugd voor dit werk te waarschuwen opdat ook zij leren de vogels te beschermen. Deze afgelopen winter is zeker wel een zeer zachte geweest, bij mijn weten is er van de Vereen. Weinig of geen gebruik gemaakt.

Propaganda avond

Zoo is er voor een dag of 10 een film voor de jeugd geweest welke druk bezocht was; op dit gebied moeten de ouderen weer wat leren, want dezen hebben van belangstelling niet zoo veel laten blijken, misschien dat er ook te veel gezien en gehoord is de laatste jaren, zoodat er geen nieuws verwacht kan worden als het bestuur er menschen voor laat komen, welke de reis van Amsterdam niet te ver is. Nu staan we voor een nieuw jaar met een onzekere toekomst, maar in de natuur gaat het reeds lente worden, dat ook wij natuurliefhebbers er ogen voor mogen hebben om hier naar te kijken en stil te genieten, dat wij als leden en vereeniging een goed jaar mogen hebben. De heer D. Sixma

1960 Jierforslag

Jierforslag Fûgelwacht “Wommels en Omkriten”te Wommels oer 1960

Yn it Ôfroune jier binne der yn ús wacht wer inkele hichtepunten west dy it neamen wer wurdich binne. Om mei it ledetal te begjinnen, dit is it ôfroune jier aardich omheech gien. Ik tink no al moai nei de njoggentich. In spitich ding is, dat der net ien fan it  ûnderwizend personiel fan al ús skoallen lid is. Fan hoefolle bilang dit wêze kin as dizze minsken ús in waerm hert tadrage hoeft hjir net omskreaun te wurden.

Nêstbiskermers

Nei in goede aeisykerstiid hat in groepke fan ús leden it nog tige drok hawn. Troch de wacht wiene in tal nêstbiskermers oankocht en dizze moasten ek brûkt wurde. Sij binne dan ek brûkt en de resultaten wierne hiel goed. Yn dit forbân mei de namme  fan hwa fan ús leden wol neamd wurde , dy hjir in hiel stik wurk forset hawwe,n.l.Tj. Nijdam en A.Miedema. Yn de hjerst het it bistjûr mei de wurkers in gearkomste hawn, wêr de útkomsten bisprutsen binne. Omdat dit soarte fan wurk in protte fortúten docht, is bisletten om hjirmei troch te gean en om dit út te wreidzjen. Mar dit dwaen to kinnen moat it bistjûr wat better yn `e bûssinten sitte dan no it gefal is. Dit is een punt foar de folgjende gearkomste.

Ferlotting

Fierder hat de wacht meiwurke oan de greate forlotting fan de foriening. Us lid P.Hovenga wier sa lokkig om in priis yn de wacht to slepen.Op 19 janewaris waerd in propagandajoun hâlden.Fortoand waerd de prachtige film “Zwervend langs wildpaden”.Dat de bond hjirmei in goed wurk docht bliek ek hjir yn Wommels.In flink bisette seal mei tige foldiene minsken ha we hjir hawn. It resultaat wie njoggen nije leden en inkele lêzers op Vanellus.

Brulloft

Ek moat wol neamd wurde it boaskjen fan ús foarsitter E.Bootsma. It bistjûr is jouns foltallig nei de brulloft west om it jonge pear to lokwinskjen en om in lyts oantinken oan to bieden. Ek hjir wolle wij ús foarsitter en syn frou nog in lokkig houlik tawinskje.

Algemiene gearkomste

Forline sneon hat de algemiene gearkomste yn Ljouwert west .As Offurdigen fan ús ôfdieling binne E.Bootsma en T. de Boer der hinne west.Dit wie yn it koart wat ús ôfdieling presteerd hat yn it ôfroune jier.Der is mear bard as yn de jierren hjirfoar,mar der leit nog in hiele protte wurk to wachtsjen.Wij sille hoopje dat ek dit wurk oan de beurt komt. Ykema (skriuwer).

1961 Jierforslag

Jierforslag oer 1961.

No ús foriening 15 jier bestien hat is it wol in gaedlik eagenblik om net allinne op it ôfroune jier werom to sjen , mar it hiele libben fan ús wacht efkes yn fûgelflucht oer to eidsjen. Fyftjen jier fûgelbeskerming. Hat it fortúten dien?

15 jier fûgelbeskerming

Dat is min to sizzen, omdat wij net witte hoe it west hawwe soe as de wacht net bistien hie en syn wurk net dien hie. Mar ik leau net dat ik oerdreau as ik hjir siz dat it wurk fan ús wacht de hâlding fan `t greatste part fan it folk fan ús doarp wol biynfloede hat en dat de hâlding tsjinoer de fûgelwacht oer it gehiel oars bigjint to wurden. It stropen sa as dat yn de earste jierren fan it bistean fan de foriening sa erg foarkaem is aerdich ynkoart. It biskermjen fan de fûgels dy briede , it ynstellen fan in reservaet, de foarljochting, as wij dit alles neigean, dan kin it net oars, dan moat dit wurk syn fortuten dien ha. Dit is foar ús gjin reden om ús op it boarst to slaen, mar in stipe om it wurk  dat troch fûgelfreonen fan 15 jier lyn bigoen is, mei krêft troch to setten. Fan dy freonen fan dû, sitte no nog 2 yn it bistjûr. Hja hawwe dus ek al 15 jier yn dit bistjûr tahalden en goed wurk dien, oars wiene sy wol wipt. It binne Wiebe Bouma en Feite de Boer. In lyts wurdsje fan erkentelikheit is leau ik wol op har plak.

Leden

Der waerd yn 1946 start mei 70 leden. It oantal hat no de 100 birikt. In moai getal, mar it kin noch better! Fierder kin noch neamd wurde it oansluten bij de Bond. Meimekoar arbeidsjend kin der mear birikt wurde, ek op dit gebiet, wêr nog in protte misbigryp opromme wurde moat. Dit efkes yn it koart oer de foargiene jierren.

Reserfaat

It ôfroune jier hat in jier west wêryn it wurk fan de wacht net alhiel biantwurde hat oan de forwachtings. It reservaet is ynsteld. De buordsjes binne op de ôfsprutsen tiid oanbrocht. Mar de ynvertarisatie fan de fûgels is der by bleaun. As it reservaet biantwurdzje sil oan syn doel dan moat dit oars. It nêstbiskermingswurk is fierder gien. Hjirfan is ek neat fierder by it bistûr bikend. Dit rint dus ek nog net as it moat. Mar oeral moat men yngroeie. It komt wol foarmekoar. Wij hawwe in kearn fan leden dy it bistjûr oan alle kanten wol stypje wolle. As it wurk goed fordield wurdt komt it wol klear.

Propagandajoun

Ek dizze winter waerd wer in propagandajoun halden. De Bond hie wer in moaie film, n.l. “Tisker komt terug”. Wer in tige moaie joun. It resultaet wier wer in 8 tal nije leden.

Algemien

Folle is der dit jier dus net bard. It bistjûr koe ek net folle út `e wei sette. De sinten binne skjin op. Dêr moat wat oan dien wurde. As dit punt wer bijwurke is en de skathâlder kin skjin skip meitsje dan kin der mear barre. It leit no aenst oan de leden om it bistjûr hjirmei to helpen. As dit slagget dan sil 1962  wer in stap foarút wurde op it paed dat wij foar ús lizzen ha. Ykema skriuwer.

1962 Jierforslag

Jierforslag oer 1962

It skriuwen fan in jierforslag is faker in greater toer as it skriuwen fan de oantinkens fan in gearkomste. Foar de gewoane oantinkens fan in gearkomste wurde wat krabbeltsjes makke op in stikje pompier en as men dan net to lang wachtet mei it útwurkjen , is der ek nog wol wat yn `e holle efterbleaun om it oan to foljen. Mei in jierforslag is dat oars. Dan moat der ornaris neigien wurde wat der bard is, sûnder dat er wat op pompier stiet dat hâldfêst jowt. En dan wurde sa faek dingen forgetten dy jin der letter wer yn it sin sjitte. Hichtepunten út in jier bliuwe jin wol bij, mar as men mij freget, hoe wie de aeysykerstiid forline jier, dan wurdt it al wat muoiliker om der út to kommen. As ik it goed ha wie it meast kâld waer,mei in protte hurde wyn en net to folle aeien. Mar dit moat net in forslag wurde oer it aeisykjen  mar oer ús foriening.

Ferlotting

Wat ha wij dien en hoe is it slagge. Dan ten earsten de forlotting. Dizze hat goed west. De lotten binne stikhinne allegearre fuort gien. De haedpriis:in fyts , is woun troch ús lid út `e Lemmer Hylke Felkers. Troch dizze aksje krige ús skathâlder wat mear earmslag en koene âlde skulden lyk makke wurde. Hij fleure suver op.

Fosforaaien

Nei dit goed slagge punt in pear oaren dy minder goed slagge binne. Der wie ôfpraet  op `e gearkomste dat der fosforaeien bisteld wurde soene om wat romte yn `e âld roeken to meitsjen. Hoe faek der krekt oer belle en skreaun is mei de bitreffende persoan wyt ik net, mar oant no ta ha wij nog net in aei fan him sjoen.

It reservaet

Dan it reservaet. It bestjûr wit nog altyd net of der aeien útbred binne, oft der in protte wei wurden binne en sa mear. Der is in kear mannig freche om de sifers, mar se binne der nog net. Wij koene se dus ek net trochjaen oan it Boun. Ek oer it wurk fan de biskermers is neat fan bikend. Koe ek net trochjoun wurde. Der sil no wol tocht wurde: it bistjûr hat ek neat dien om oan dy sifers fan dit wurk to kommen. Né, útsein in kear as 3  freechje, dat hat it bistjûr net dien en wol omdat wij mienden dat dit net nedich wie. It is dochs sa , as men in opdracht oannimt, jowt neat werfoar, dan heart men, as it wurk der oan dien is, forslag út to bringen oan de opdrachtjower, yn dat gefal dus it bistjûr. Oan de hân fan dizze rapporten kin in algemien forslag opsteld wurde, wat dan fierder ôfhannele wurde kin.

Algemien

As it wurk fan in foriening as úzes ,goed draeije sil en fortuten dwaen sil, dan sil der in greatere en bettere fordieling fan taken  komme moatte. As de bistjûrsleden oars neat hiene as de fûgelwacht allinne, dan soe it wat it wurk oangiet, net nedich wêze. Mar it is út it eagpunt fan meimekoar stean en oparbeidzjen altyd nedich dat er safolle mûglik minsken ynset wurde om it wurk dat der is, to dwaen. Dit komt it gehiel ten goede.

De winter

As lêste punt yn dit jier, mar net it ûnbilangrykste, de winter, mei syn snie ,iis en fûle kjeld in greater fijan fan al wat fûgel is. De bern yn syn gehiel hat tige yn it spier west om to helpen wer it koe en safolle as it koe, en dat is hiel wat west. Ek yn ús doarp is it nediche dien. Ik leau net dat er troch de mienskip ea safolle fuorre is as dit jier. Mar alles hie om de nocht west ,as der net ien man yn it doarp west hie, dy dit wurk yn it great oanpakt hie. Hij wie bikend bij de fûgels. As er bûten kaem fleachen de einen al op him ta, lyk as lytse bern op in pûde mei suurtsjes. Hij soarge dat it jild der kaem om dit foer keapje to kinnen.En hij hat sukses hawn. Bouma hertlik tank foar wat jo dien ha. Ek tank oan al dyjingen dy troch har bijdragen,dit wurk mooglik makke hawwe. Net yn it lêste plak oan it gemeentebistjûr dat ús hjirfoar subsiedsje joech. It is yn dizze winter wer dúdlik wurden dat de ljeafde foar de natûr en de fûgels wol oanwêzig is, oan ús de taek om dy  ljeafde to  nutte to meitsjen, net alline yn `e winter, mar it hiele jier troch, binammen yn de tiid dy foar de fûgels hast like nuodlik is, de briedtiid. Folle is der birikt, Fryslân is net mear to tinken  sûnder syn fûgelwachten, mar folle mear kin en moat nog dien wurde. Ykema skriuwer

1963 Jaarverslag

Jaarverslag Vogelwacht Wommels en Omstr. Over het jaar 1963.

Toen met de vorige jaarvergadering de Heer Y.Veenstra en schrijver dezes in het bestuur werden gebombardeerd en na afloop van de vergadering de functies werden verdeeld, had ik niet kunnen dromen dat dit voor mij een zo moeilijke taak zou worden. Bij het doorsneupen van het jaarverslagboek werd dit mij pas goed duidelijk. Wat hadden n.l. mijn voorgangers de Heren Bootsma, Ykema en Sixma schijnbaar met groot gemak een prachtig jaarverslag  geschreven. Mijn gedachten gingen toen  naar het spreekwoord ”de juiste man op de juiste plaats”. Niet te min zal ik proberen iets van onze vereniging over het afgelopen jaar op papier te zetten, zij het dan zeer  beknopt.

Wisselbeker

Na onze gezellige jaarvergadering brak voor de liefhebbers al weer gauw een prachtige tijd aan,n.l. het zwalken door de landerijen naar het zo fel begeerde kievitseitje. Wat hebben deze schrandere vogels ons weer meerder malen te pakken gehad en wat hebben we genoten zowel van de sport als van de natuur. Wie zou straks in aanmerking komen van één van de sportbekers. Er is n.l. dit voorjaar een wedstrijd  aan het vinden van het eerste kievitsei verbonden. Enige liefhebbers hebben twee wisselbekers geschonken : één voor de leden en één voor de jeugd van deze leden. Dit kan nog zeer interessant worden.

Bescherming

Na 19 april kwamen de wachten in actie die zich een zeer belangrijke taak op de schouders hebben genomen, n.l. het beschermen van vele eieren van onze weidevogels , door het plaatsen van nestbeschermers waar dit tenminste nodig was. Dat de broed en beschermresultaten over het algemeen gunstig zijn geweest, bleek uit de bijeenkomst die wij in het begin van de zomer `63 van deze vogelvrienden hebben gehouden. Vanaf deze plaats nog een woord van grote dank. Wat de resultaten betreft van het afschieten van kraaien ,eksters enz. moeilijk een antwoord schuldig blijven. Ook het leggen van fosforeieren is niet bepaald een succes geworden. Zou de suggestie van Joh.Brandsma om ze in een kraaiennest te leggen toch nog beter zijn geweest?

Algemeen

Van de ledenwerfactie die op touw zou worden gezet is in grote lijnen niets terecht gekomen. Wel hebben er maar een 15 leden bijgescharreld. Zeer jammer, want hier ligt nog wel meer perspectief. In Jan. j.l. hebben de voorzitter en ondergetekende nog een contactavond van de BFVW te Leeuwarden bijgewoond, welke wel leerzaam genoemd mag worden. Vergeleken met 1962 hebben onze gevederde vrienden een goede winter gehad! Greate Wibe hoefde niet zo lang dienst te doen bij zijn eenden. Toch hiervoor onze dank. Beste vrienden ,laat ons samen de schouders eronder zetten en onze vereeniging zal dan zeker een goed jaar tegemoet gaan en ik wil dit verslag dan eindigen met de woorden van Dr.T.I.Brouwer: al wat in Frieslands natuur leeft en groeit ons steeds weer boeit. De Secr. P. Hovenga

1964 Jaarverslag

Jaarverslag Vogelwacht Wommels en Omstr. Over het jaar 1964.

Om een goed jaarverslag te schrijven zou het voor de secr. Wenselijk zijn om alle belangrijke en vaak ook onbelangrijke dingen die iets te maken hebben met onze bond te noteren. Het zou dan misschien zo moeilijk niet zijn om iets op papier te zetten dan wanneer hij dit achterwege laat. Men vergeet n.l. zo licht iets wat toch eigenlijk wel in het jaarverslag behoort te staan! Niettemin zal ik proberen er iets van te maken.

Propaganda-avond

Na onze jaarvergadering die slecht was bezocht, maar toch gezellig was, werd besloten een propaganda-avond te organiseren. `s Middags een jeugdfilm en `avonds een propagandafilm met een verloting erbij. Het was een probleem om een juiste datum te vinden, maar het lukte tenslotte toch. De jeugd kwam in grote getale opzetten en heeft een prachtige middag gehad. Ze gingen dan ook echt tevreden met hun rolletje drop naar huis. `s Avonds had het bezoek beter gekund, maar een tweetal schoolvergaderingen waren hier de oorzaak. Toch is het een geslaagde avond geworden. Dat ze in België nog veel moeten leren wat het beschermen van weide-en zangvogels betreft hebben we kunnen zien in de door de regering gemaakte film. Het was bepaald  afschuwelijk hoe vele vogels afgeslacht werden.

Verloting en wisselbeker

De verloting had weer een gezellig verloop. De geschonken eendenkorven van Nijdam brachten weer goed geld op. Al met al een geslaagde avond. Al gauw brak toen de tijd aan dat we weer door de weilanden konden zwalken en wat hebben we hier weer van genoten. Een paar prachtige weken, vooral als het weer iets meewerkt. Dat de jeugd ons de loef heeft afgestoken met het vinden van het eerste kievitsei hadden we geloof ik niet gedacht. Een prachtige prestatie! De gelukkige vinders waren Th.v.d.Gaast en Dirk Stapersma. Daar Dirk zijn vader toen nog niet lid van onze bond was, kwam Theun in het bezit van de wisselbeker. Wat de senioren betreft hoe kan het ook haast anders. Een van onze grootste liefhebbers en beschermers , de heer Nijdam was hier de gelukkige. Dat Nijdam het hele bestuur heeft uitgenodigd voor het overhandigen van de beker werd zeer op prijs gesteld.

Bescherming

Na de sluitingsdatum kregen de wachten weer de zeer belangrijke taak om de eieren van onze weidevogels te beschermen en tenminste waar dit nodig was. Door de bijeenkomst die wij later van de wachten hebben gehouden bleek dat de resultaten over het algemeen wel gunstig zijn geweest. Uitkomsten van reservaat en wachtgebied liggen bij het bestuur ter inzage. Vanaf deze plaats nog dank voor het vele werk dat deze vogelvrienden hebben verricht. Het zal opgevallen zijn dat de bordjes in het reservaat zijn vernieuwd. Duidelijk en goed van kwaliteit. Deze kunnen nog jaren mee.

Tentoonstelling

Op de gehouden tentoonstelling in het Dielshûs was ook de vogelwacht vertegenwoordigd. De stand die we hadden opgebouwd viel zeer in de smaak en er konden enkele nieuwe leden worden ingeschreven. Onze bond heeft thans ong. 170 leden. Verder wil ik W.Bouma nog dank brengen voor het verzorgen van onze dorpseenden. Het gebeurt altijd stilzwijgend maar wij weten dat hier veel werk aan verbonden is. Hulde Bouma. Ik ben misschien niet volledig geweest, doch hij die werkt maakt fouten Laat ons proberen gezamenlijk de schouders onder onze groeiende ver.  Te zetten en ik besluit dit verslag met dit verslag met de wens dat het voor ons en onze gevleugelde vrienden een goed jaar mag worden. De Heer P. Hovenga.

1965 Jaarverslag

Jaarverslag Vogelwacht Wommels en Omstr. Over het jaar 1965

Wederom is er een jaar verstreken, een jaar waar moeder natuur haar grilligheden heeft getoond, maar waar wij ook tenvolle van hebben kunnen genieten en dan bedoel ik in de eerste plaats onze geliefde sport, het eierzoeken. Niet alleen het zoeken naar de eieren, doch ook het dwalen door de landerijen met zijn ongerepte schoonheid en dan de vogels om je heen. Zonder ze zelf te zien kun je aan het geluid of de roep horen welke soort het is. Wat is het prachtig als je in het voorjaar de eerste kieviten weer ziet, en dan iets later de grutto, grutto hoog in de lucht en dan het piepkeniel, piepkeniel van de scholekster wat vooral `avonds zo goed is te horen. Ik geloof wel dat dit voor ons de mooiste tijd van het jaar is.

Het voorjaar

In het afgelopen jaar is het ledental van onze vereeniging weer iets vooruit gegaan en zijn er verder niet veel schokkende dingen gebeurd. Wel zagen wij met lede ogen ons actief bestuurslid, de heer  S.Rollema  naar Bolsward vertrekken. Wij gunnen Siep dit echter van harte en hebben hem en zij vrouw dan ook op huwelijksdag in Dokkum een passend cadeau aangeboden ,n.l.een prachtige opgezette kievit. Ik geloof wel dat dit bij hem in de smaak viel. We hebben er weer een 25 tal losse nestbeschermers bij gekregen, waarvan een aantal al zijn gebruikt. De broedresultaten mogen over het afgelopen seizoen gunstig worden genoemd, ook al omdat de boeren niet vroeg begonnen te maaien.

Wisselbeker

De strijd om de wisselbekers voor het vinden van het eerste kievitsei is deze keer een succes geworden voor onze voorzitter de heer Y.Veenstra. Namens de afd. Wommels gefeliciteerd Veenstra. Bij de jeugd verwierf Minne Hovenga de begeerde beker. Een mooi succes.

Acitiviteiten

Daar de propagandadienst verleden jaar geen nieuwe film beschikbaar had is die er bij ingeschoten. Ook de voorjaarsvergadering in Leeuwarden is door ons bezocht. Dit is altijd wel een interessante vergadering, al duurde ons het ganzenvraagstuk veel te lang. Het door ons ingestelde voorstel voor de beschrijvingsbrief kon bij het H.B. geen genade vinden en werd met een toelichting van voorzitter Span terug gestuurd. Ook de excursie naar de Makkumerwaard is niet door gegaan. Ondergetekende heeft tot tweemaal toe een verzoek bij de Heer Dekkens ingestuurd, doch heeft taal noch teken terug ontvangen. Verder willen wij de Heer Bouma nog dank brengen voor het verzorgen van zijn eenden. Ze hadden bij hem in de winter een goed kosthuis. Ik wil dit verslag besluiten met de wens dat 1966 voor onze vereeniging een goed jaar mag worden en dat wij enkele weken volop van de natuur en onze vogels mogen genieten. Voorz.                                                      Secr. Y.Veenstra                                                  P. Hovenga

1966 Jaarverslag

Jaarverslag Vogelwacht Wommels en Omstr. Over het jaar 1966.

Het jaar 1966 is bijna weer ten einde en we kunnen zeggen dat het voor onze vereeniging een goed jaar is geweest zonder veel gebeurtenissen of bijzonderheden. Als ik zo enkele dingen mag noemen dan is bijv. het ledental vrij stabiel gebleven; de broedresultaten waren zeker niet slechter dan vorig jaar, ook onze nieuwe penn. de Heer Bergema is weer vertrokken en waren het wederom voorzitter Veenstra en bij de jeugd M.Hovenga die de eerste kievitseieren weer hebben gevonden. Laat ons toch dit voorjaar beter op onze tellen passen, want anders moet er weer een nieuwe wisselbeker bij komen.

Het voorjaar

Hoewel het voorjaar over het algemeen erg koud was, er zijn eieren in de sneeuw gevonden, toch hebben wij weer volop kunnen genieten van de vogels en de natuur. Toch kan volgens mijn bescheiden mening de raaptijd tot 19 april soms te lang duren. Bij een vroeg voorjaar komt dit de vogelstand niet ten goede en mocht zich dit eens voordoen dan verdient het aanbeveling dat er van Bondzijde stappen ondernomen worden.

Activiteiten

De gecombineerde ledenvergadering met propagandafilm is wel eens beter aan zijn trekken gekomen. Het is allemaal wat gejaagd en moet wat vlug afgehandeld worden. Dit komt zowel de vergadering als de film niet ten goede. Toch was het wel gezellig en een paar prijzen voor de verloting,n.l. een prachtig vogelkastje geschonken door Bergema en de traditionele eendekorf van Nijdam vielen weer zeer in de smaak.

Bestuurszaken

Door omstandigheden is de voorjaarsvergadering in Leeuwarden niet bezocht. Hopenlijk gaan er dit voorjaar weer een paar afgevaardigen naar toe wat wel noodzakelijk is! De eenden waren weer talrijk bij de brug deze winter en hebben van Bouma weer een goede verzorging gekregen. Hoewel zeer beknopt meen ik toch de voornaamste punten even aangeroerd te hebben en besluit dan met de wens dat 1967 voor onze vereeniging een goed jaar mag worden en dat we dit voorjaar weer een sportieve strijd met onze gevleugelde vrienden mogen aanbinden. De secr. P.Hovenga.

1967 Jaarverslag

Jaarverslag Vogelwacht Wommels en omstreken over het jaar 1967

Beste vogel en natuurvrienden,rapers en trapers. Door drukke werkzaamheden van onze secr. P.Hovenga is mij gevraagd,dit jaar het secr. schap te nemen, tot wij een nieuw bestuurslid hebben gekozen.De winter is voor de vogels een vrij zachte geweest, zodat wij niet hoefden te voeren. Medio januari is ons trouw lid en bestuurslid de heer W.Bouma overleden. Hij was sinds de oprichting 4 april 1946 een actief lid voor onze vereniging. De laatste jaren verzorgde Bouma broedkastjes om de Terp en voerde `s winters wanneer dit nodig was de dorpseenden. Dit werd door ons en zeker niet in`t minst door zijn gevleugelde vrienden zeer gewaardeerd.

Propaganda avond

Mits maart werd onze propaganda avond gehouden in `t Dielshûs. Nadat het bestuur de dia`s in Witmarsum had gezien, werd besloten de heer Bron met zijn dia`s over de 4 jaargetijden, ook voor onze vereniging in`t Dielshûs uit te nodigen. Het was duidelijk en goed van commentaar voorzien. `s Middags had de heer Bron zijn dia`s voor de jeugd getoond, zowel onze kleine vrienden, als de aanwezigen in de zaal `s avonds hebben genoten. De verloting weer een mooi succes voor de wacht. De opkomst voor deze avond was goed, het zou wenselijk zijn dat onze jaarvergaderingen ook van meer belangstelling getuigde. Van de ongeveer 170 leden is deze opkomst altijd zeer gering.

Het voorjaar

Evenals vorige jaren zijn enkele bestuursleden na 19 april het wachtgebied rond gegaan om de resultaten te boeken. Dit was bij verleden jaar vergeleken iets achteruit gegaan. Vermoedelijk is de oorzaak de wezels en hermelijnen. Ook de eksters die er dit jaar  in groot getal waren hebben een rol gespeeld.

Wisselbeker

Het fel begeerde eerste ei werd dit jaar gevonden door de heer Timmersma. Bij de jeugd de zoon van schilder Posthuma van Oosterend, zij kregen de wisselbekers. De winnaars van `t vorig jaar Y.Veenstra en M.Hovenga kregen een herinneringsmedaille.

Bestuurszaken

In de bestuursvergadering was er de mening dat er iets gedaan moest worden betreffende het afschieten van Dorpseenden, en het aanvullen van vogelkastjes die rond de Terp, en bij het rusthuis geplaatst zouden moeten worden. Bouke v.d.Meulen hebben wij bereid gevonden deze kastjes te maken. Buiten de contributie`s van de leden hebben we dit jaar ook weer een gift van het cultureelfonds ontvangen, zodat wij wanneer deze winter een strenge vorstperiode komt, onze vogels weer op ons kunnen rekenen. Dit was in het kort een overzicht van wat er dit jaar in de wacht leefde. Secr, A.Visser.

1968 Jierferslag

1968 jier ferslag “fûgelwacht wommels e.o.”

it jier 1968 is hast wer foarbij; wij kinne werom sjen op in vrij goed jier. De winter wie net al te streng. Sadat der net to folle fôer foar de einen brûkt hoefde te wurden.

Propagandajoun

Fierder waerd der in propagandajôun hâlden op woansdei 14. febr. Bij Weima op `e boppeseal, de middeis wie der in film foarstelling foar de bern, dy`t goed besocht waerd. Foar de jôun wiene útnoege de heren Broersma en v.d.Velde (ût Stiens en Berltsum). De opkomst wie net sa great. Foar de pauze waerd in film oer it aeisiekjen en de beskerming fortoand,dizze film wie ien fryslân opnommen. Nei de pauze waerd in natûrfilm oer de skotske heechlânnen ien kleur fortoand dy`t bysûnder moai wie. Ta einbslút noch in film oer fryslân ien kleur mei o.a. skûtsjesilen, keatsen (de p.c.), alfe stêdetocht en oare fryske evenementen. Undanks de geringe belangstelling wie it in tige slagge joûn.

Wikselbeker

Troch de zachte febrewarismoane waerd it earste ljipaei net let forwachte. Hoewol  ien de earste wike fân maert âl ljipaeien fôun waerden blieken it net goeie aeien te wêzen.Twa jonges fan `e westerein die twa ien in nêst foûnen, brochten ze zelf nei de fryslânhal der forgadere die selfde dei`s it haedbistûr fân de fûgelwacht, de aeien waerden lottere mar blieken net goed te wêzen. De jonges krigen in bôekebon as troostprys. Der kamen dit jier trije fân sokke gefâllen foar. It earste ljipaei waerd foûn op 12 maert ien limburg. Ien ûs omkriten waerd it earste fân fryslân foûn, op 16 maert? Ien de buurt fân skrok troch frans visser Te Rien. Tjerk Tiemersma fôun it earste aei fan de leden, en krige de beker foar in jier ien bezit. Foar de jonges wie de ear weilein foar teake posthuma ût easterein. Fierders binne der troch B.v.d. Meulen in lytse 10 fûgelhokjes makke. Dy`t foar it greatste part bezet wiene. Dit wie ien it koart wat der dit jier ien de fûgel wrâld foarfâllen is. De skriuwer   P.Ypma

1969 Jaarverslag

jaarverslag Vogelwacht “Wommels e.o “1969

Het jaar 1969 is alweer verstreken, na een zachte januarimaand, werd het in februari, en vooral maart nog bijzonder koud. Het eerste kievitsei werd dan ook pas op 31 maart gevonden in Limburg. Het eerste friese ei werd op 1 april gevonden in Garijp.

Het reservaat

De grutto’s waren tamelijk vroeg,in het reservaat werd al een grutto ei gevonden, voor het eerste kievitsei, in onze omgeving gevonden was. Door het koude voorjaar, werd het reservaat pas op 12 april gesloten. Normaal wordt het de eerste zaterdag van april gesloten. Op 30 april werd een contrôle gehouden in het reservaat. De uitkomsten verschilden niet zo veel van vorig jaar, er werden in verhouding weinig scholekster eieren gevonden, misschien een gevolg van het koude voorjaar. Veel eieren gingen verloren door kraaien. Door pinken werden nogal wat grutto eieren vertrapt. Het enige voordeel was dat de boeren laat begonnen te maaien.
Resultaten reservaat 1969
Soort Nesten Eieren
Grutto 32 99
Kievit 15 52
Scholekster (aan de leg) 3 7
Tureluur 2 7
Snip 1 4
Eend 5 35
Slobeend 5 28
De nestkastjes die op verschillende plaatsen in het dorp opgehangen zijn, waren over het algemeen goed bezet. Na de koude februari en maart, werd het ook in december abnormaal koud, waardoor er nogal veel eendenvoer gestrooid moest worden, wat nogal wat kosten met zich mee bracht.

Propagandavond

Op 28 Februari , werd een propaganda avond in Ït Dielshûs”gehouden De heren v.d.Velde en Boersma van de filmdienst, waren uitgenodigd voor het vertonen van een viertal natuurfilms, voor de pauze een prachtige kleurenfilm over de verschillende diersoorten op de amerikaanse eilanden, en een film over de ooievaars, welke in Duitsland werd opgenomen. In de pauze werd een verloting gehouden met verschillende kleine prijsjes. De hoofdprijs, een eendenkorf , werd gewonnen door meester Kloosterman.

Overige zaken

Verder gaven er zich 4 nieuwe leden op. Ook werd er een koek actie gehouden, welke een groot succes bleek.( ook de koekactie van 1970 is zaterdag 17. januari reeds gehouden) Dit was in het kort, wat er dit jaar in onze Vogelwacht heeft plaats gevonden. De secretaris  P. Smit.

1970 Jaarverslag

Jaarverslag van de Vogelwacht Wommels en e.o. over het jaar 1970.

Beste natuurvrienden, als nieuwe secr. Wil ik ook eens proberen een jaarverslag te fabriceren. Laten we beginnen bij de ledenvergadering die gehouden werd op 21-1-70 in het “Dielshûs”. Er werd 1 bestuurslid herkozen , dat is A.Visser en voor de aftredende secr. R.Smit werd ondergetekende gekozen. Op 17-1-70 werd een koekactie gehouden voor de BFVW. Die een zeer goed resultaat had. De propaganda avond werd gepland op 2-3-70, aldus is geschied bij J.Weima. De heer v.d.Velde van Berlikum vertoonde ons 4 films, die de aanwezigen zeer aanspraken. `s Middags 4 uur had hij enkele films voor de jeugd vertoont. Beide keren was er een volle zaal. Daar de winter van ‘69-’70 zeer lang aanhield , heeft Ulbe v.d.Zee het nogal druk gehad met eendevoeren. Er is dan ook nogal wat voer in de magen van onze eenden verdwenen. Dit jaar werden er door enkele van onze leden al zeer vroeg grutto`s waargenomen door P.de Boer al begin februari, ook werden er enkele waargenomen in ons reservaat.

Eerste eieren

Het eerste kievitsei in Friesland werd gevonden te Itens op 22-3-70.Wat betreft het eerste ei van een lid van de vogelwacht waren het de heren H.Bakker en H.Ruiter, die op 25 maart 70 de eerste eieren vonden. De heer Bakker kwam in het bezit van de wisselbeker. Bij de jeugd was het P.Sieswerda die ook op 25-3 het eerste ei vond.

Reservaat

Het resultaat van het reservaat, dat op 4-4-70 werd gesloten is als volgt:
Resultaten reservaat 1970
Soort Nesten Eieren
Grutto 41 155
Kievit 20 69
Scholekster (aan de leg) 6 15
Tureluur 4 14
Snip 1 4
Eend 6 4
Slobeend - -
Behalve slobeend is er een toeneming van  de vogelstand waar te nemen in `t reservaat . De tellingen vonden plaats op 30-4-70 en 2-5-70. Op 30-4-70 was er een goede samenwerking maar 2-5-70 was er weinig animo zodat het voor een drietal leden opdraaide. Op 26-10-70 nog een bestuursvergadering gehouden. Dit alles heeft in `t afgelopen jaar plaats gevonden. Nu maar wachten op het volgende jaarverslag. Secr. D. Stapersma.

1971 Jaarverslag

Jaarverslag van de vogelwacht Wommels en omstreken te Wommels over het jaar 71.

Natuurvrienden. In het najaar van 1970 werd een ledenvergadering gehouden bij café restaurant Seerden Weima te Wommels. Deze vergadering luidde eigenlijk het seizoen van 1971 in. Op deze vergadering werd de heer S.v.d.Heide in het bestuur gekozen. De winter 1970-1971 heeft ons weer enige zakken voer gekost, wat onze eenden weer ten goede kwam.

Propaganda avond

Op 2 april werd  een propaganda avond gehouden. Deze zou aanvankelijk op 5 april worden gehouden, met een feestelijk tintje, daar de wacht op 4 april 25 jaar had bestaan. Dit feestelijk tintje zal nu in het najaar worden gehouden. Op de bewuste propaganda avond, werd de wacht door de heer Boersma uit Stiens gelukgewenst met het 25 jarig bestaan. Hij draaide daarna voor ons de hoofdfilm. “Reis door de lente”. Een schitterende film over een groots natuurgebied. In eerste instantie werd een rede van prof.Klomp , die op de band was opgenomen, afgedraaid. Er was echter weinig animo voor deze rede over de kievit, zodat na 20 min. werd afgebroken. In de pauze werden loten verkocht die aan `t eind van de avond werden bekendgemaakt.

Reservaat

Het reservaat van onze wacht is op 1 april gesloten. Er werd op 30 april en 1 mei een gedeelte van het reservaat geteld, daar er naar het schijnt geen belangstelling voor is. De eerste dag is de opkomst goed, daarna zie je de deelnemers niet meer en draait het steeds voor dezelfden op. De gedeeltelijke resultaten over 1971:
Resultaten reservaat 1971
Soort Nesten Eieren
Grutto 24 82
Kievit 13 45
Scholekster (aan de leg) - -
Tureluur 1 4
Snip 1 4
Leeuwerik 1 3
Eend 7 42
Waterhoen 1 5
Slobeend 1 4
Over het algemeen was er een flinke achteruitgang van de grutto en kievit en tureluur. De slobeend was echter weer aanwezig.

25 jarig jubileum

Op 11 oktober werd de jubileumavond gevierd. Het gezelschap “Leo Dijkstra bracht een sprankelijk stuk cabaret genaamd. “Fûgelwacht yn Fûgelflecht”. Evert Heeg uit Oosterlittens zorgde voor de muziek met zijn elektronisch orgel. Er waren 100 aanwezigen. Op zaterdag 15 jan.`72 werd er een koekactie gehouden t.b.v. de Bond van Friese Vogelwachten. Dit is allemaal wat er gebeurd is in 1971 . Secr. D.Stapensma. P.S. 21 maart werd het eerste kievitsei gevonden door H.Veenstra en T.Bootsma.

1972 Jaarverslag

Jaarverslag van de vogelwacht Wommels e.o. te Wommels over het jaar 1972.

Daar er in de herfst van 1971 het Jubileumstuk door Leo Dijkstra voor onze wacht werd opgevoerd; was de ledenvergadering verschoven naar 14-2-72. Deze werd gehouden bij J.Seerden. Er zijn helaas altijd weinig aanwezigen. Dit voorjaar werd er geen propaganda-avond gehouden. Dit ivm. Eerder genoemde Jubileumavond. De afgelopen winter was zacht zodat er niet gevoerd hoefde te worden. Wel werden enige zakken gekocht maar die zijn naar wij vernamen door Johannes Brandsma niet opgebruikt. Een financiëel meevallertje.

Het reservaat

Het reservaat dat altijd begin april wordt gesloten ging ook nu weer omstreeks dezelfde tijd dicht.Door een aantal leden zijn de tellingen weer verricht. De resultaten zijn als volgt:
Resultaten reservaat 1972
Soort Nesten Eieren
Grutto 194
Kievit 75
Scholekster (aan de leg) 4
Tureluur 3
Snip 4
Eend 61
Slobeend
Meerkoet 5
Zoals uit de gegevens blijkt zijn de kievit en de grutto weer flink vooruit gegaan.

Eerste eieren

Het eerste kievitsei werd dit voorjaar 22-3-72 door Jolle de Jong gevonden bij de ouderen. Bij de jongeren was Murk Nijdam op 23-3-72 zo gelukkig. Op 29-3-72 werd door Jolle de Jong ook reeds een grutto-ei gevonden. Ook zijn er in onze omgeving dit jaar vrijveel roofvogels, vooral  uilen en valken waargenomen. Enige paren hebben in de omgeving gebroed.nl. Bij G.Reitsma, Poelsma en waarschijnlijk bij de oude boerderij van K.Boersma op `t kaatsland. Ook werden er futen tussen Wommels en Burgwerd gesignaleerd. Dit is naar zo goed ons bekend in onze omgeving een zeldzaamheid. Dit futenpaar trachtte hier te broeden. Nest met eieren is door ondergetekende gevonden. Helaas is het verstoord en de eieren verdwenen. De ledenvergadering werd door het bestuur uitgeschreven op 23-11-72. verder was er niet veel meer aan de orde dit jaar. En hiermede wilde ik dit jaarverslag besluiten. Voorzitter                                             Secr.    D.Stapersma P.S. Mocht U iets bijzonders waarnemen, dan gaarne een bericht.

1973 Jaarverslag

Jaarverslag van de Vogelwacht Wommels e.o. voor het jaar 1973.

In de herfst en wel in nov.1972 werd de ledenvergadering gehouden, de opkonst was zoals we gewend zijn; bestuur plus een dertien leden. Daar onze secr. De Heer P.Postma op `t ogenblik in Israël vertoeft, moest er in de haast nog wat op papier gezet worden. Het afgelopen jaar is niet een moeilijk jaar voor de vogels en watervogels geweest wat de betreft de winter. Daar is niet gevoerd door de wacht. De algemeene ledenvergadering werd door 2 leden bezocht. Het is ons niet gelukt om een propaganda-avond te organiseren, alles was altijd bezet.

Resultaat

Op 21 april en 5 mei werd geteld in het reservaat. De eerste keer  een man of 15, de tweede keer was dit aantal al aardig geslonken. Aardig goed werk is er verricht door twee jonge leden van de wacht die er praktisch elke avond er op uit waren met nestbeschermers en het plaatsen van tekens bij de nesten. Het resultaat van de telling was als volgt.
Resultaten reservaat 1973
Soort Nesten Eieren
Grutto 65
Kievit 147
Scholekster (aan de leg) 7
Tureluur
Snip
Eend 89
Slobeend
Meerkoet 11
Waterhoen 9
Dit zijn de gegevens, die ik kon opduiken in de papieren van onze secr. Verder zijn 20 nestkastjes opgehangen, welke door de leerlingen en leeraar van de Mavo alhier gemaakt werden. Het resultaat hiervan was dat 9 nestkastjes bewoond waren, allen door koolmezen. Dit zelfde werk werd ook verricht door twee jonge krachten van  de wacht. Deze kastjes zijn inmiddels alweer schoongemaakt, bij deze controle werden 3 kastjes vermist; ze zijn tot nu toe spoorloos.

Eerste eieren

Het vinden van het eerste kievitsei van de wacht viel ten deel aan P.Hovenga, en voor de jeugd aan J.Hoitinga zodat deze in het bezit kwamen van de bekers, door nalaatigheid van het bestuur ontvangen ze vanavond de bekers pas.

Activiteiten

Ook werd dit jaar weer deelgenomen aan de koekactie, welke we op donderdagavond 18 jan. hebben uitgevoerd, het welk door een man of 10 gedaan werd; resultaat 363 koeken verkocht in Wommels en 33 in Spannum, hetgeen nog een klein bedrag voor de penn. Opleverde. Ik geloof dat ik nu het een en ander voor 1973 naar voren heb gebracht. Beste vrienden laat ons samen de schouders er onder zetten en onze wacht zal dan zeker een goed jaar tegemoet gaan. Voer uw aktiviteiten op, het is beslist nodig, niet allen een paar weken in april; altijd op de bres staan voor onze gevleugelde vrienden.     Voorzitter       En secr.

1974 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels e.o.”oer 1974

Tonearsten woe ik graach sizze dat ik yn 1974 allinnich yn de aeisykerstiid en yn de lêste fjouwer moannen yn it heitelân west haw en dat ik sadwaende yn dit forslach bêst in wichtich ding forjitte kin. As ik dit al dog dan wol ik it graech fan jimme hearre sadat ik it ûnderoan noch oanfolle kin.

Aktiviteiten

 • 1974 bigoun as fanâlds mei de koekeaksje yn jannewaris. Dêr waerden 400 koeken oan de man brocht. De lêste 30 waerden noch yn Spannum ferkoft.
 • De ledengearkomste waerd hâlden yn febrewaris en om`t skriuwer der doe net wie hat de foarsitter it forslach 1973 skriuwn.
 • De algemiene gearkomste yn Ljouwert waerd bijwenne troch twa leden fan de wacht. Dêrnei bruts de drokke tiid oan.

Eerste aaien

De earste ljipaeien waerden foun troch Pieter de Boer bij de âlderen en troch Murk Nijdam bij de jongerein.

Verboden toegang

Yn 1974 koft de wacht 130 buordtsjes mei as tekst “Verboden Toegang”. Mei dizze buordtsjes waerd op 12 april de hiele hoeke Wommels- Littenserbuorren- Slachte-GoudenEngel nei Easterein ôfsetten. Dit hat wol fortuten dien hwant der is net ien yn dizze hoeke sjoen nei neamde datum. De wike dêrop, de 20`april stiene wer in stik of hwat leden fan ús wacht klear om yn gearwurking mei de doarpsforiening en de hulp fan in protte skoalbern de jierlykse “…...melder “to forsoargjen. Ek waerden de fûgelhokjes wer neisjoen en ik haw heard dat se allegearre goed biset wiene.Op 22-4 waerd wer teld yn it reservaet.It risseltaet wie:
Resultaten reservaat 1974
Soort Nesten Eieren
Grutto 83
Kievit 63
Scholekster (aan de leg) 7
Tureluur
Leeuwerik
Snip
Eend 42
Slobeend 7
Meerkoet 29
Waterhoen 9
Hjirút falt to sjen dat de skries sterk efterút en de merkel  foarút gyng yn 1974. Op 30-4 waerd lykwols ek teld mar dizze telling moatst dien wurde troch sa`n 4-5 minsken dat dat roun op neat út. Doe hiene wij de drokste tiid hawn.

Appelhôf

Yn oktober waerd Wommels opskrikt troch it birjocht dat it appelhôf fan Gerrit Vis foroare wurde soe yn in bungalowpark. Hjirtsjin hat û. o. ús wacht in protestbriefke skriuwn. Safier`t wij no witte is dit plan wer fan `e baen. It protestbriefke dog ik hjir bij yn.

Leden

Yn novimber hawwe twa jonge leden fan de wacht dêrop út west om nije leden to krijen. Nei in pear wiken wurk koene der 40 minsken as nij lid bijskriuwn wurde. Hjirút blykt wol dat de minsken hwat foar de fûgelwacht fiele, al liket it somtiden wolris oars. It kommende jier kin wolris muoilik wurde foar de fûgelwacht, mar litte wij dochs mei syn allen bisykje om op ús eigen manier eat goeds foar de fûgelwrâld to dwaen. Foarsitter:                                                     Skriuwer:  Pyt Postma

1975 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels en omstr.”oer 1975.

Dit jier bigoun foar ús wacht yn jannewaris mei de jierlykse koeke-aksje. Yn Wommels rekken wij net alles kwyt en binne de lêsten yn de omkriten , yn Spannum, ferkocht.

Trochsykje oant 6 as 13 april

Yn febrewaris waerd de ledegearkomste hâldden hwêrt de greate fraech wie: Trochsykje oant 6 of 13 april?? Dêr waerd bisletten troch to sykjen oant 13 april mar doe`t letter it Haedbistjûr de wacht oanriede harren oan de wet to hâldden, is dit net troch gien. De wet seit nammentlik sount 1975 oant 6 april aeisykje en net langer, mar …...alles kin foroarje ! Boppesteande fraech brocht ek de gearkomste yn Ljouwert yn it nau. Dêr wie nammentlik in aksjekomité oprjochte mei it doel om de aeisykerstiid oant 13 april to krijen. Dit komité hie op 8 maert in gearkomste steld yn it Hearrenfean yn de iishal. Yn de iishal wie ús wacht fortsjinwurdige troch sa’n 10 leden. Spitigernôch hie de BFVW ek har gearkomste steld op 8 maert ,mar dy waerd forsetten nei 14 maert om it aksjekomité net yn de tsjillen to riden. Troch dit forsetten en de jildlike stype dy’t de BFVW oan it aksjekomité jown hat, is der sa’n heibel yn it haedbistjûr west ,dat 4 haedbistjûrsleden bisletten út it bistjûr to stappen. Yn jannewaris 1976 waerd it handeljen fan it Haedbistjûr op in gearkomste yn Ljouwert út de doeken dien. Yn maert waerd ek in brief nei de B en W en de riedsleden fan Hennaerderdiel stjûrd mei de fraech it aeisykjen yn Hennaeradiel ta to litten oant 13 april. Der is yn de ried net oer stimd om’t de algemiene miening wie dat de wet dêr al wie en dat dêr neat  mear oan to foroarjen foel.

Earste ljipaaien (bekers)

It foarjier sette tige myld yn mei moai waer mar yn maert sloech it alhiel om en de aeisykers hawwe gjin moaie tiid hawn mei it kâlde en reiniche waer. De earste ljipaeien waerden foun troch Bouke Walda bij de âlderen en troch Murk Nijdam bij de jongerein. Foar it earst dit jier binne de bekers, oanbean troch Harm Kappe, útrikt oan dizze beide mannen. Sij wiene der wol wiis mei en torjochte hwant de bekers wiene moai, mei alles dêrop en dêroan.

Himmeldei

De Himmeldei is net rochgien om’t Doarpsbilang it net nedich foun wylst dit doarpsbilang nea kontakt opnommen hat mei ús wacht, dy’t it foarige jier noch holpen hie. Miskien leit hjir in taek foar ús ?!.

Reservaat

Resultaten reservaat 22-4-1975
Soort Nesten Eieren
Grutto 23
Kievit 29
Scholekster (aan de leg)
Tureluur
Leeuwerik
Snip
Eend 1
Slobeend
Meerkoet 22
Waterhoen 9
Sa’t falt to hearren wie it risseltaet folle minder as yn 1974. Miskien is as oarsaek oan to jaen de útwreiding fan Wommels. It reservaet is yfn de aeisykerstiid oant 6 april ek net earder sluten as 6 april, mar dit moatte wij tocht ik net as oarsaek sjen.

Oare saken

Dan hingje dêr ek noch fûgelhokjes, al wurdt it wol elk jier minder. Lokkigernôch hat de foarsitter dit jier fan skilder Posthuma 7 nije  hokjes krigen dy’t nou mei gauwens ophongen wurde sille. Fanôf dit plak wurdt Posthuma hertlik bitanke. Ek binne dit jier in stik as 20 nêstbiskermers klearmakke troch Durk Bootsma. It hat swier kealjen west, mar se binne dêr en ek Durk Bootsma wurdt tige bitanke foar dit wurk. Nei dit alles is dêr al wer in jier foarbij. Freonen, lit ús foar dit nije jier werris bisykje om ús mei syn allen skrep to setten foar de fûgelwrâld dy’t sa’n soad goeds foar ús bitsjut. Foarsitter  : Y. Veenstra                                 Skriuwer:  Pyt Postma.

1976 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels e.o” oer 1976

Stoarm en ûnwaer, fûgels dy’t oer de ôfstlútdyk  waeiden, sa bigoun it nije jier. Dêr is, hearde ik, in sizwize : Onweer uit ‘t dorre hout, maakt heel ‘t voorjaar guur en koud”. Dit bliek dit jier net wier to wêzen, hwant wij hiene in prachtich moai foarjier. Mar dit giet efkes to hurd, hwant foar dit foarjier der wie, is dêr noch wol wat dien troch ús fûgelwacht. Yn jannewaris waerd de jierlikse koeke-aksje wer hâlden. It gong yn Wommels sels wat dreech, dat wij moasten it wer fan Spannum hawwe.  Ek yn jannewaris hawwe in pear leden fan de wacht de fûgelhokjes himmele. Bij ‘t hokje op ‘e Spannumerdyk wie ‘t :Hou! Hwant dêr siet wrachjes al in koalmees op sa’n 8 aeien.’t is drekst trochjown oan de foarsitter Veenstra, mar dy woe it net leauwe en woe de oare wyke sels ek ris sjen. Hjir is it net oan ta kommen, hwant Jûkelburd kaem yn ‘t lân. Doe moatst dêr de oare wyke foerd wurde, hwant reithinnen, merkels en einen; sij wiene allegearre op it doarp taflein. Dan sjocht men goed, dat dêr in soad “vehikels”tusken ús fûgels sitte, de doarpseinen binne neat wend ( se binne to folle ôfhanklik fan de goedens fan de minsken dy’t harren bôlle sels net op kinne). Yn jannewaris kaem ek it nijs dat wij hjir yn Fryslân, aeisykje mochten oant 13 april. Freonen, troch in soad oan de neisoarch to dwaen, kinne wij sjen litte dat wij tankber binne dat de oare Nederlânners ynsjoen hawwe dat hjir dochs wol mear foar de fûgels dien wurdt as earne oars. (Fryslân docht goed syn bêst, hâldde sa !!). Yn febrewaris binne der sawn nije fûgelhokjes ophongen, wylst al de âlden neisjoen en sanedich repareard binne ( de koolmees op’e Spannumerdyk, wie syn briedersdrift kwyt, hwant nei it winterke wie it forlitten.

Risservaet

 It risservaet waerd sluten op 13 april en in oardel wyke letter, ntl op 24 april waerd dêr teld, mei as risseltaet:
Resultaten reservaat 24-04-1976
Soort Nesten Eieren
Grutto 23
Kievit 29
Scholekster (aan de leg) 3
Tureluur
Leeuwerik 3
Snip
Eend 19
Slobeend
Meerkoet 16
Waterhoen
Sa te hearren is, wie it risseltaet wakker gelyk, allinnich de skries is dit jier noch al wat efterútgongen.

Nestbeskermers

Ein april hat smid v. Wieren foar de wacht 50 nêstbiskermers makke, dy’t drekst al ridlik goed tsjinst dien hawwe bij Gosse Wybenga, Paulus Reitsma  en Twijnstra Waeksens. Neitiid binne se opburchen bij Gosse Wybenga yn it bargehok bij de âlde pleats. Dêr sil noch in oar plak foar found wurde moatte, hwantsa ‘t jimme witte is de pleats forkoft. Op 1 maeie hawwe in pear leden sa’n 100 plusmied ôfsocht  en op skrift steld bij Sake Agricola en dit opstjûrd nei de Boun. As der it kommende jier leden binne dy’t dit ek wol dwaen wolle, dan kinne sy altyd de skriuwer freegje om de listen.

Earste aaien

Om en bij de 30ste maert waerden de earste ljipaeien foun troch Arjen Carrinus bij de jongerein en B.Agricola bij de âlderen.

Reiske

Op 22 maeie hie ús wacht in reiske nei de Makkumer-waerd mei sa’n 10 minsken. It wie feitlik al wat to let yn de tiid, mar dochs sizze wij net tofolle as’t wij fan bitinken binne dat wij it allegeaare in moai útsje founen. Yn july binne nochris in pear leden bij de fûgelhokjes lâns west.

Hokjes

Fan de 19 hokjes wiene 6 biset west en al de oaren sieten fol mei earkrûpers. De greate droechte hat hjir neffens ús wol skuld oan. Nou, dit wie dan 1976 yn fûgelflecht. Freonen, lit ús yn 1977 bisykje om mei syn allen, yn gearwurking, ta sa’n neisoarch to kommen dat  safolle mooglik boeren mei harren lânnen ûnder de hoede fan de fûgelwacht komme. Foarsitter:   Y.Veenstra                                    Skriuwer : Pyt Postma.

1977 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels e.o. “oer 1977.

Koeke aksje

Men soe sizze dat de minsken hast wol út de koeken iten wêze soene, mar dy fan de fûgelwacht smeitsje grif better as al dy oaren fan bgl. It korps, de ponyclub e.o. , hwant dit jier wiene wij yn in foech trije ûren sa’n 400 koeken kwyt. Wij hoechden net iens nei Spannum, it wie sels sa dat alle Wommelsers net iens fan de koeken hawnd hawwe. Dus it jier bigoun mar wer tige. 

Fûgeltsjelân

Op 21 jannewaris binne der twa minsken fan ús wacht nei de kontaktjoun fan de B.F.V.W. west en dêr kamen drekst de 2 greate punten foar 1977 al oan de oarder, to witten: plan A of D en it saneamde Fûgeltsjelân. “Né tsjin plan D” wie de B.F.VW it mei iens, hwant sei it haedbistjûr : “Wij hawwe gjin forstân fan economie en ierpels, dus hoe kinne wij dan foar D wêze ?”(Plan D is in nije sédyk yn it noarden fan Fryslân, Plan A is de bisteande dyk forheegje). Mei it saneamde fûgeltsjelân wie it bistjûr net sa gau klear. Foar 15 juny net meane, gjin kunstdong brûke, it wetterpeil forheegje; dit binne wol de wichtichste punten dy’t in boer oplein wurde as syn lân as Fûgeltsjelân oanwezen wurdt. Dit spilet ek yn de gemeente, ommers yn de ruilverkaveling Wommels is ek rekken hâlden mei in 600 hektare Fûgeltsjelân. Hoe stiet nou de fûgelwacht dêr tsjinoer?. It haedbistjûr hat him der noch net oer úlitten, mar op de kommende jiergearkomste sil dit grif frege wurde. Op 10 febrewaris hiene wij ús ledegearkomste bij Seerden en krapoan in moanne letter, op 4 maert de gearkomste fan de B.F.V.W., yn Ljouwert. Nei al dat binnendoar sitten waerd it tiid om it lân yn to gean, hwant it wie prachtich moai waer en der waerd dan ek al útsjoen nei it earste ljipaei.

Earste ljipaaien

 Op 13 maert ‘77  al hie M.Sixma in ljipaei yn ‘e Súdhoeke en dit is it earste dat troch ien fan ús leden foun waerd . 12 dagen letter, op 25 maert, kaem Rinse Tolsma bij Y.Veenstra mei it earste ljipaei bij de jongerein. Nei dy earste aeien foroare it waer gâns en ik wit noch dat ik wolris as in snieman thúskommen bin. Noflik efkes tsjin in hikke of yn de sleatswâl sitte ??. Dat wie der dit jier net by, it wie somtiden net yn it lân to wêzen, sa glûpende kâld wie it dêr.

Brewaerd telling

Op ‘e gearkomste yn febrewaris wie bisletten dat fan ôf 1976 it reservaet forfalle soe en dat wij yn ‘77 yn de Brewaerd telle soene op 30 april. Moarns mei in man of 12 nei Tjeerd Nijdam en drekst bigjinne, 90 plusmied foar ús. Om 12 ûre koe it totael opmakke wurde en dat seach der as folget út:
Resultaten Brewaerd telling 30 april 1977
Soort Nesten Eieren
Grutto 6 22
Kievit 15 51
Scholekster (aan de leg) 4 12
Tureluur 1 2
Leeuwerik
Snip
Eend 18 94
Slobeend 2 13
Meerkoet 2 8
Waterhoen
Fan dizze telling is natuerlik noch net in soad to sizzen, mar hooplik wolle de boeren ús gelegenheit jaen om ek de kommende jierren dit lân to tellen, sadat wij hwat forgelykje kinne. Dit jier binne der ek briefkes bij de boeren lâns west dy’t harren oproppe om dochs foaral to warskôgjen as sy bigounen to meanen ensfh.. It is wennen, mar dochs binne der in pear boeren west dy’t de wacht warskôge hawwe !

Nestbiskermers

De nêstbiskermers binne dit jier aerdich brûkt en nei ‘t brûken binne sy opburgen yn it bargehok by Gosse Wybenga syn âldpleats. Nei dizze tiid namen de fjildminsken efkes lins.

Fûgelhokjes

Understeande naam efkes to lang lins, hwant der wie ôfsprutsen dat hij mei M.v.d.Valk en Kl. Douma de fûgelhokjes bihimmelje soe, mar dat is der net earder fan kommen as 3 desimber, en doe mei Arjen Canrinus . 7 van de 17 hokjes wiene biset west, meast mei koalmees. Wol hawwe wij de yndruk dat de fleangatten fan de nijste hokjes to lyts binne. Der wiene utl. Mar 2 fan de nije hokjes biset west en yn ien fan dy hokjes ( no siz ik Arjen nei ) : “Bleven de jongen en kwamen tragisch om“. Sa it jier 1977 sit der wer op. Dit jier wie it net nedich om winterfoer to keapjen om’t it alwer net winterje woe! Dêrom kin ik ek allinnich mar sizze dat de wacht in rytiche winter hawn hat, dat mij tinkt dat wij w? mei syn allen de skouders wer krêftich ûnder ús fûgelwurk sette kinne. Lit ús yn ienheit it wurk dwaen en derbij forjitte dat de iene boer, de oare arbeider, kantoarman, winkelman of w.w.- er is, hwant mei syn allen binne wij fjildminsken.        Foarsitter: Y.Veenstra en skriuwer : Pyt Postma.  

1978 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels e.o. oer 1978

Elts jierforslach liket op it lêste en dochs ek wer net. It is fansels sa, dat wij wurkje foar en mei libben guod en al bliuwt in ljip, in ljip, der wurde elts jier wer op `e nij oare ferhalen forhelle oer dizze fûgel en oaren. It oansjen foroaret net, mar it bilibjen wol. Dit jier bigûn mei in bistjûrsgearkomste op 17 jannewaris. Dan wurdt der û. o. bipraet hwanneart de koeke-aksje en de ledengearkomste wêze sil. De ledengearkomste waerd steld op 6 febrewaris en de koeke-aksje op 20 jannewaris. De earste gie troch, mar mei de koeke-aksje wie it hwat oars.

Muf moal

It wie utl. sa dat it fabryk hie muf moal brûkt, dat it wie gjin fretten en sa kaam it dat de hiele aksje net troch gien is, wylst de Wommelsers oars sa sljocht mei dy koeken binne. Spitich? Of net

Earste aaien

!.Aeisikerstiid! Op 19 maert wie it safier. Bauke Walda kaem mei it earste aei bij Veenstra. Dit wie al moai bitiid en foaral as men wit dat it de fjirtjen dagen dêrnei somtiden noch wol winter like! Sniebuien en kjeld! Bij de jongerein wie der dit jier gjinien dy`t him mei in aei bij ien fan it bistjûr melde en dat is al spitich! Siket de jongerein net of witte hja neat fan de Fûgelwacht ôf ?? Op sneon 29 april is der wer aeisocht troch de leden, dy`t wer tige ûntfongen waerden bij Tj.Nijdam. De risseltaten wiene as folget :
Resultaten Brewaerd telling 29 april 1979
Soort Nesten Eieren
Grutto 7 28
Kievit 17 62
Scholekster (aan de leg) 6 10
Tureluur 4 12
Leeuwerik 1 4
Snip
Eend 13 98
Slobeend 5 25
Meerkoet 2 5
Waterhoen
Dit binne dus de earste 2 jier dat der yn de Brewaerd teld is. Der leine mear as foarich  jier, dat is alles wat ik der hjir fan sizze wol.

Reiske

De sneons dêrop, 6 maeie, binne 10 leden fan ús wacht in moarnskoft nei de Warkumer Waerd west. `t Wetter stie nochal heech, dat de learzens út en op bleate fuotten en opstrûpte boksen deryn. De âlderein, u.o. Twynstra en Ate Miedema waerd der oer droegen. `t Wie, tocht ik, de muoite allegearre wol wurdich. Kluten, hoants-aeien, snips-aeien, sémok-aeien sjocht men net elk jier.

Ynventarisaesje-list

Us lid Eppy Heins jr.,  hie as iennichste in ynventarisaesje-list ynstjûrd, dy`t troch ûndertekene , trochstjûrd is nei de B.F.V.W. . Letter bliek , dat bij forsin, dizze list yn Vanellus printe stie. De foarsitter hat alris frege hoe`t dat koe.

Fûgelhokjes

De nestkastkes. Op 8-5 en 10-7- 78 , binne Meindert v.d. Valk, Hidde Frankena en ûndertekene derbij lâns west. Fan de 11(!) hokjes wiene op 8-5 , 6 biset en wol mei 2 ringmosken, 2 koalmezen en 2 pimpelmezen. Doe binne der 4 nije hokjes ophongen ( krigen fan M.v.v.Valk, noch tige bitanke). Op 10-7  wiene der wer 6 hokjes biset óf mei jongen óf mei aeien. Doe hawwe wij 2 út de beammen nommen om`t se alhiel forrotte wiene.  It oare jier hoopje wij (as it finansieel kin) in stik of 20 nije hokjes to meitsjen. Sa, nou binne wij al wer oan it ein. Wij sjogge it kommende jier mei spanning tomjitte, yfm it aeisykjen. Lit ús hope dat wij noch lang aeisykje meie, foaral ek de jongerein, hwant as dy it lân net mear yn mei hawwe se dochs hielendal gjin bân mear mei de natuer?                                             Tanke. Foarsitter : Y.Veenstra                             Skriuwer : Pyt Postma .

1979 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht”Wommels e.o.”oer 1979

Foer,foer,foer,foer. Dêr waerd om frege yn dit jier Daliks al in strenge winter. In oanslach op de pot fan it Vogelverzorgingsfonds”. Wommels koe net gau genôch foer krije, dat sadwaende moast de wacht sels ek noch foar foer bitelje. Brandsma forsoarge de einen ensf bij it fabryk en it hôf fan Willem Postma, wylst Meindert v.d.Valk de lytse sjongfûgels forsoarge bij it swimbad en bij him efterhûs. Fansels wiene der ek wer praetsjes op it doarp: To min strie op it iis bgl. Dy minsken ha fansels altyd hwat, mar as`t hja it sa goed witte, hwêrom dan sels net eat dwaen??  `t wie slim dit winterke. Ulen dy`t lysters fongen, wikels yn `t doarp efter de putters oan, dat wie allegearre to sjen. Op 15-1 en 26-2 hat it bistjûr bij inoar west. Op 6-2 de ledengearkomste, dat wie twa wiken nei de koeke-aksje. Dêrbij wiene wij sa`n 400 koeken yn in ûre kwyt. As de minsken it sels net iten, dan joegen se it wol oan de einen. Ja, it wie in goede tiid om koeken te ferkeapjen. Op 17 maert wie de Alg. Gearkomste yn Ljouwert.

Earste aaien

Yn dy snuorje , ik bin de data kwyt, foun Murk Nijdam it earste ljipaei yn de Súdhoeke (17-3-1979 ) Bij de jongeren waerd dit foun troch Hessel Bootsma, Teake`s soan, op 25-3-1979.

Brewaerd-telling

Op 28 april, de sneon it tichtst bij 30 april, binne wij bigoun to tellen yn de Brewaerd, mar wij reinden der út en wij binne fierder gien op woansdei 1 maeie.
Resultaten Brewaerd telling 1979 28-04 & 01-05
Soort Nêsten Aaien
Grutto 12 36
Kievit 20 75
Scholekster (aan de leg) 5 10,5
Tureluur 5 17
Leeuwerik
Snip
Eend 7 29
Slobeend 2 12
Meerkoet
Waterhoen
It iene strânljipsaei dat ik as 0,5 skreaun ha lei yn in nêst mei noch 2, allinne wie dit sa lyts as in protteraei. In pear wiken letter ha Murk Nijdam en ûndertekene nochris socht en doe founen wij der wol 9 tsjirkenêsten. Machtich !!!

Reiske

Op sneon 5 maeie binne wij mei in groep fan 20 man nei de Kooiwaard bij Gaast west. Dat wie wer in moaie moarn û.l.f. R. v.Dekken. Moaie ferhalen ek. 

Nêstbiskerming

Ein maeie binne in stik of hwat leden noch yn aksje west mei it biskermjen fan aeien bij boeren yn `t lân. Dat is ek altyd moai wurk, om to sjen as de aeien der noch lizze, neidat de boeren yn `t lân oan it wurk west ha. Bigjin juli wie `t safier dat it rêsthûs ôfbrutsen wurde soe. Doe ha in pear leden de sweltsjenêsten dêr`t noch aeien of hiele lytse jongen yn sieten der wei helle. Ien nestke mei nochal greate jongen ha we nei frou Veenstra brocht. Frou Veenstra hat de 5 jongen great brocht en se binne alle 5 útflein. Hulde oan frou Veenstra!! Wol hearden wij frjemd op dat ein juli it rêsthûs noch stie, wylst de sloper sein hie, dat it foar de “bouwvak”plat soe. Spitich.

Fûgelhokjes

Nou de nesthokjes noch. Yn it bigjin fan dit jier hat Hidde Frankena 21 hokjes makke, wylst Meindert v.d.Valk it allegearre yn `e ferve setten hat. Op 31 maert binne de hokjes ophongen, sadat der no 27 fan hingje. Op 15 maeie wiene der 7 biset mei de koalmees (it swartkopke) 3 mei de pimpelmees ( it blaukopke ) en 1 mei in protter. Op 7 juli ha we alles skjinmakke, spitigernôch wie it nestke fan ien blaukopke net útflein. It nêstke lei fol deade jongen. Doe kaem de simmer en dermei wer de tiid fan krapte oan aktiviteiten en doe wie it ek samar wer 1980. De tachtiger jierren, hwa wit hwat it bringt, mar lit ús ús útlibje yn de natoer en it fjild. Sjoch de natoer, tsjoch de fjilden yn en forjit dan de swierrichheden en pomp jinsels wer fol mei energy, sadat men wer foldwaende krêft hat om it ûnnatuerlik jachtige, hastige libben to libjen. Ik winskje jimme natuerlike 80-er jierren. Foarsitter : Y. Veenstra                                        Skriuwer : Pyt Postma.

1980 Jierforslach

Jierforslach Fûgelwacht “Wommels en Omstreken”oer 1980

Achte fûgel en natûrfreonen. Op mij rest de taek as skriuwer fan `e foriening , al it barren oer ús foroene jier op papier to setten. As ik dit notúle boek sa troch sneup, tink ik bij mijsels hwat ha de foarige skriuwers der hwat fan makke. Ik tink sa mar “De juste man op it juste plak”, mar hawar ik doch myn bêst. It jier 1980 is hwer foarbij en we kinne sizze dat it in goed jier foar de wacht Wommels en Omstr.  west hat zonder folle bijzonderheden. De bilangrykste dingen zet ik dan even op papier. Winter 1980 wie net al to streng sadat der net in soad four fjurre to wurden. 17 jan. wie de earste bistjûrs-gearkomste en 25 jan. de koeke-aksje, dy`t samar forkoft wienen. Tank oan de forkeapers en forkeapsters dy`t har der spontaan foar ynsetten. 11 febr.  wie de jier-gearkomste bij Seerden dy`t wol hwat better bisocht wurde koe. Mar gesellig wie`t al. Der wie earst de hear J.de Jong dy hie in einekoer fol prizen. Nog folle tank oan Pyt Postma, dizze man dy in soad wurk yn ús bistjûr en de wacht en mei folle nocht kin ik wol sizze en wij sil hoopje dat it sa bliuwt yn de foriening fan de fûgelwacht. Nogmaals tank Pyt.

Earste aaien

De maityd kaem wer yn ‘t sicht. Eltse fûgel en natûr freon koe hwer genietsje fan al it moaye yn it wide lan. Der wiene noch tige kâlde nachten bij en der foel ek nog wolris hwat snie. It earste ljipaei fan de fûgelwacht waerd foun troch P.Laansma 17 maart en bij de jeugd troch Kl.Douma ( ?????), sadat dy de bekers foar in jier mei krigen.

Forbieden

7 maart 1980 wie de algemiene forgadering van B.F.V.W. to Boekema. Folle nijs wie der net. Wol kaem de wacht Gorredyk en Omstr.  mij it foarstel ut aeisykjen to forbieden. Mar hjir is de forgadering ut net mei iens. Wacht Beltsum docht noch inkele meidielingen oer de mearvlearmûs. Dizze komt allinne foar in Frieslân. Oars gjin nijs ut dizze forgadering. 3 maeye 1980 wie de telling yn de Sudhoeke.  
Resultaten Brewaerd telling  1980
Soort Nesten Eieren
Grutto 27
Kievit 47
Scholekster (aan de leg) 19
Tureluur 12
Leeuwerik
Snip
Eend 8
Slobeend 9
Meerkoet
Waterhoen

Reiske

10 maeye 1980  hat er in reiske nei de “Deelen “west, hwat tige foldien hat, der wiene in 15 man mei. De Meimoarne wie tige droech sadat de boeren let oan’t meanen koene en de measte aeien al út wienen en de jonge fûgels har al aerdich redde koene. Ik tocht sa ut briedresultaat oer 1980 wol goed wie. We sil hoopje dat ut sa troch giet yn dizze moderne tiid. Wol ús praktyske fûgelbeskerming  en sa heech mooglik resultaat opleverje, dan moatte wij ut wurk meielkoar dwaen. It is ús opdracht fan hoedzjen en noedzjen oer it greate wûnder de Natûr jit. It jier 1980 is hwer foar bij gongen mei drokte en de earste fûgels gongen yn de neisimmer al hwer op trek nei’t suden ta. Mar it is gau hwer safier dan komme de earsten al hwerom. Dan geane ús tinzen efkes werom nei al dy tochten bij sinneskyn en rein bij  myldens  en kjeld tomidden fan it him ûntjaen fan it foarjierslibben. Hoefolle helje dan al wer forhalen op oer lopen, dy’t hja diene. En mei spanning wurdt der sa ein Febrewaris bigjin maert nei de earste ljippen útsjoen en harke . En dan letter as it earste ljipaei foun wurde kin him it wer oangean. To doarmjen troch de wide griene greiden sa moarns betiid as’t stil is yn it roun en ‘t gouden sintsje opriist út it Easten, hoe hearlik is ‘t dan op ús Fryske groun ! Allinne ien mei de natûr to wêzen, de frisse wyn, dy’t oer de greiden strykt, de loft der boppe, fûgels om jin hinne. Siz hokker Fries fielt him dan sa net ryk? Hjir wol ik mei bislute en hoopje dat we dit sa bliuwe mei. Foarsitter : Y.Veenstra                                      Opmakke jan.1981 Skriuwer:   M.Leijenaar

1981 Jierferslach

Jierforslach Fûgelwacht Wommels en Omstreken oer 1981.

Achte fûgel en natûr freonen. Elts jierforslach liket op it leste, en ek hwer net. Hwant wij wurkje mei libben guod, al bliuwt de leep, in leep en de skries, in skries. Der wurde elts jier hwer nije forhalen forteld fan hijkes en sijkes, fan ientsje en broedsje. Hwat in rykdom oer kleur en klank yn ‘e maeitiid yn ús wide Frieske lânskip. Dit jier bigong it mei bistjûrsgearkomste yn jannewaris. Der wurdt praet oer de koeke-aksje  en de ledengearkomste dy’t waerd hâlden op 9 febrewaris en de koeke-aksje op 20 jannewaris. Beide goed slagge. De winter fan 1981 wie net al to kâld, sadat er net folle foer fourre is.

Earste aaien

De maitiid wie earst wiet en kâld sadat it fûgelgoud genoch fine koenen. It earste ljipaei fan de fûgelwacht waerd foun troch Hidde Hobma op 16 maert en bij de jeugd troch Ulbe Frankena op 21 maert, sadat dy de bekers foar in jier hwer mei krigen. 6 maert 1981 wie de algemiene forgadering fan B.F.V.W. bij Boekema to Ljouwert. Op dizze drok bisochte gearkomste wienen ek 5 leden fan ús wacht oanwezig, sa’n 70 wachter wienen der oanwezig. Folle  nijs wie der net. Wol wie der yn Gorredyk in nije Wacht oprochte, sadat de mieningen wol fordielt wiene. Nei de pauze waerd er in film fortoand fan de “Greenpeace”. In film oer de zeehounenjacht yn Canada en de âlval dumping yn de zee. Greenpeace is forsekere fan steun en sympathie fan de Boun fan Friese fûgelwachten. De statuten wiziging gong net troch, foar 12 November soe er in nije forgadering útskreaun wurde. Fierder net folle nijs mear.

Brewaerd telling

Resultaten Brewaerd telling 2 maeye 1981
Soort Nesten Eieren
Grutto 26
Kievit 38
Scholekster (aan de leg) 12
Tureluur 48
Leeuwerik
Snip
Eend 27
Slobeend 10
Meerkoet 9
Waterhoen

Reiske

Maeye hat er in excursie nei de “Lindevallei” (achter Heerenveen ) op 19 Mei west hwat tige foldien hat, der wienen in 16 leden mei.

Briedresultaat

It briedresultaat fan 1981 wie even minder dan 1980 trochdat er bitiid meand waerd en in soad jonge fûgels har net rêdde koenen. Mar hwat moat men der oan dwaen. Aeisykje forbiide, of noch in wike earder ophâlde. Mar men wit toch net hwat it waer dwaen sil, der hinget in soad fan of. De opdracht oan aeisykers en natûrfreonen is altyd hoedsje en noedsje  yn it fjild. Party Theoretys ynstelde lju tinke dat wij it wurk fan de neisoarch inkeld  en allinne út eigenbilang dogge. Yn har eagen bin wij tredderangs fûgelbiskermers, omdat we de sport fan it aeisykjen oan de nou jildende datum sa net slûpe litte wolle. De fûgelwrâld kin neffens harren allinne noch redden wurde mei it forbiden fan ús aeisykjen en derneist moat de lanbiwurking  maitiidsdei goed oan bannen lein wurde (In onmogelijke saek).

Propagandajûn

9 maert wie der in filmjoun yn Wommels. Prachtige films waerden dizze joun fortoand troch haedbistjûrslid v.d.Velde van Ljouwert. Jammer dat dizze joun sa min bisocht waerd troch âlderen. Ik leauw freonen dat ik sa al aerdich alles de revue passearje litten ha. Nou steane wij wer oan it bigjin fan de aeisikerstiid, ien fan de moaiste tiden fan ús fûgelwachters. Straks kin wij wer yn ‘e Fryske greiden aeisykje, en genietsje fan alles hwat libbet, en biskermje hwat der foar ús dizze wacht oprjochte. Dat jimme dêr allegearre jimme stipe oanjaen meye.  Y.Veenstra                                                               Tanke wol Opmakke 10 febrewaris ; M.Leyenaar, Spyk 1, Hennaard .

1981 Jiergearkomste

Leden gearkomste op 9 Febrewaris 1981 by cafe Weima te Wommels

Om ketier oar achten iepent de foarsitter Veenstra mei in wurd fan wolkom oan de 18 leden dy’t bûten it bestûr yn’e boppeseal sieten. Nei in bakje koffie kriig de skriuwer it wurd de notulen en it jierforslach foar to lêzzen, en unforoare goedkard. De ponghalder Zylstra docht forslach fan’e sinten, hwat neisjoen wurdt troch H. Bakker en A. Fennema foarsitter betanket de ponghâlde foar syn wurk mei in saldo fan f 5,33 goune.

Bistjursforkiezing

Fanwege et forhuzjen fan Klaes Douma dy it foarige jier yn it bestjur kaem wie It gong tusken A. Fennema 10 stimmen en Hidde Frankena 12 stimmen. Sadat Hidde it plak kryt achter de tafel.

Ferlotting

Yn it skoft de traditioneel wurden forlotting Alle prizen wiene oanbean troch de leden Eat om greatsk op te wezen, Sadwaende koe Zylstra 140 goune yn e kas glide litte De twa hoofdprizen (twa einenkoeren waerden woen troch W. Jorritsma en Nydam.

Forslach neisoarg 1980

Wie wol interresant forskillende leden hienen in gebied op sich nommen om er sels de telling en neisoarch to dwaen. Nyskirrich binne wy nei de forskillen mei de dit jier hopelyk foar utgong.

Wikselbeker

Dernei waerd de beker utrikt oan Hidde Hopma. Bij de jeugd wie dêr gjin melding binnen kommen Ofpraet is de finer fan it earste ljipaei de beker kriget en pear wike letter de wikselbeker. Hy levert dizze wer yn op de leden gearkomste yn it oare jier en dan kriget de beker fan H Kappe. Op 2 Maeye 1981 sil der wer teld wurde yn de Brewaerd en faeks letter noch in kear

De Algemiene gearkomste

Gearkomste yn Ljouwert is op 6 Maert jouns by Boekema hwert har in 8 leden opjoegen

Rounfreach

 • Doe wie it oan de rounfraech ta Oer it fytspaed oan to lizen op it trekpaed ha we ek noch al in skoft praet foardielen wienen der mar ek wol neidielen, b.g. Lju mei hounen it trekpaed del en dan it fjild yn, hwat yn de briedtiid hielendal net kin Hopelyk sil de politie hjir op tajen.
 • Ek is der praet oer fûgeltjelân en de neisoarch Wy bin stjin fûgeltje lân, mar ek net Wy bin der foar sil it socht wurde yn geawukje mei de boeren Goed kontact ûnderhalde. Allinnich sa sil de fugewacht echt eat mei de boeren bistjutte kinne foar fugels lan natûr ensf. Fansels haldt dat tsjin oer stelde bilangen. De boer sil productie foar op stelle en B.F.V.W. de natûr. Mar hjir sil grif in tuskenwei foun wudde kinne
 • Mei de neisoarch sille wy bisykje Wommels en Omst yn kaert systeem to fordielen. Sadat ieder syn eigen hoeke kryt foar de neisoarg (kaerten selle oanfrege wurde)
 • Ek is der praet oer ut atlasproject hwert vd Valk oan mei docht (lytse sangfûgels) die’t er winterdei ek forsoarget.
Hjirnei slût de foarsitter de gesellige gearkomste en winsket eltsen ien een wol thus foarsitter Y. Veenstra                       skriuwer M. Leijenaar

1982 Jierferslach

Jierforslach Fûgelwacht Wommels en Omstreken oer 1982

Achte fûgel en natûr freonen. It skriuwen fan in jierforslach is faker in greate toer, as it skriuwen fan de oantekens fan `e gearkomste. Mar as mei earst mar hwer oarn`e gong is. It nije jier begon mei in knap stikje winter, sadat Brandsma hwer hiel hwat kostgongers kriig. Mar hoe mear eintsje(??) hoe mear as er struit. Nou der wie noch wol hwat jild yn `e pong troch dat de leste winters net sa lang wiene. Yn Jannewaris wie ek hwer de jierlykse koeke-aksje. Men soe sizze dat de minsken hast wol út de koeken iten wêze soene, mar dy fan de fûgelwacht smeitsje grif better as al dy oaren, hwant yn in lyts ûre wienen wij samar 400 koeken kwyt. Dus it bigon mar hwer bêst yn ‘t nije jier.

Gearkomsten

Yn frebrewaris waerd de ledengearkomste hâlden dy’t wol hwat better besocht wurde koe. Bigjin Maert wie de algemiene forgadering dyt hwer drok bisocht waerd. 80 fan 100 ofdielingen wiene oanwezig. Folle nijs wie der net. De hear Span dy 35 jier lang syn kreften oan de B.F.V.W joun hat waerd earelid.Nei de pouze waerd der in moaie film toant mei bylden út it Heitelan. De hear Boskma dielde mei dat ofdieling Ljouwert  in bigjin makke ta it  kommen fan in opvangcentrum foar zieke fûgels. Ek waerd der in minút stilte yn acht nommen foar Fûgeltsjebosch dy’t ofroune jier  hinne gien wie. Dizze man hat in soad foar de B.F.V.W. bitsjut! En is der praet oer statuten wyziging. Oars net folle nijs.

Earste aai

 It earste ljipaei fan de wacht waerd foun troch Breuker op 17 maert en bij de jeugd troch Bootsma (F...). De maeitiid wie earst hwat kald en wiit en soad hurde wyn, hwat net noffelyk is bij aeisykjen. Forskate leden dienen hwer mei oan ‘e biskerming. De ynset fan al de leden,.( F. Dizze beide mannen krigen de beker foar in jier mei nei hús.) ja sizmar it fuortbistean fan ús rike fûgelwrâld hinget der mei fan ôf, mar net in biskerming fan lju, dy’t efter de glêzen en bij de waerme kachel sitten bliuwe, mar fan in biskerming dy’t yn ‘t fjild en mei dieden útfiert wurde. Fan dat soart minsken hat de Wacht forlet fan. Gelokkig bin die bij ús wol.

Bedriging

De fier troch dreaune mechanisaesje fan de lânbiwurking is in bidrieging foar it foartbistean fan ús greide-fûgels dat easket mear as allinne hwat forbods bepalingen op. It is derby tige spitich, dat party fûgelfreonen en ek biologen yn us lân die’t gjin wurdearing foar ús wize fan fugelbiskermjen opbringe kinne. It minskdom sil him bisinne moatte dat der in wrâld oerbliuwe moat, hweryn ek de wylde natûr yn al syn úteringen fourtlibje kin. Nou kin kritieschfaunabehear wol sizze dêr moat tûzenden  hectaren fugeltsjes lân komme. Der mei is’t net rêdden. De fûgels net en ek de lânbou net. Wij mei ús yn frieslân en ek der buten al gelokkig priesgje, dat er grut diel fan de bevolking in grutte betrokkenheit hat bij de practische biskerming fan alle soarten fûgels, dat jild foar al yn ‘e briedtyd. Us wurk fan de neisoarch kin hjir ek noch wol útwreide, foaral nou’t de ruilforkaveling hjir op komst is.

Brewaerd telling

Resultaten Brewaerd telling  1982
Soort Nesten Eieren
Grutto 58
Kievit 54
Scholekster (aan de leg) 5
Tureluur 4
Leeuwerik
Snip
Eend 14
Slobeend
Meerkoet
Waterhoen
Fuut 4
De simmer gong hwer mei drokten om. No en dan hjêrden je fan lette briedsel. Yn lest fan Juni siet bij us noch in leep op 4 aeien to brieden en yn Juli noch in snip op 4 aeien. Hjir hie’k in nêstbiskermer op pleatst, en de aeien binne ut kommen. As de jongen flean ryp wurden bin wit ik net. We hiene in moaie zachte hjerst en gjin winter ek. Prachtig is hjerstmis dy fugeltrek dy’t yn juli bigin augustus al hwer op gong komt. En dan kloften fûgels bijelkoar  hoe fyn se it paed nei’t súden ta. Hwat is de natûr machtig. Der wie ek in kloft ljipen  dy woenen mei in jumbo nei ‘t suden ta. Mar dat pakte forkeard ut. Fûgelfreunen ik leau it measte nijs ha hawn. Forbygeande simmer is wol hinne gean us trouw lid Ate Miedema, in man dy’t in soad foar dit wurk fielde. Inkele bistjûrsleden ha him mei to hof brocht . Mar de trek giet fierder. Ik winskje jim in goed 1983 ta. Gean de fjilden yn en forjit de swirrichheden en ik hoopje dat jim yn sounens hwer genietsje kinne fan de fûgels en de natûr . De Skriuwer M.Leyenaar Spyk 1 Hennaard.

1982 Jiergearkomste

Ledengearkomste op 15 Febrewaris 1982 Yn cafe “It Reade Hynder”

Om ketier oer achten iepent foarsitter Veenstra de forgadering mei in wurd fan wolkom oan de 15 leden yn it ny’e seultsje fan Douma.  Nei in bakje koffie kriig de skriuwer it wurd de notulen en it jierforslach foar to lezen. Dit waerd unfoarore goedkârd en ûndertekene  Skathâlder Zylstra koe mei diele dat er noch 69,60 sinten yn’e pong wiene.  Dit waerd neisjoen troch de heren  Agricola en Smit en yn oarder befoun.

Bistjursforkiezing

Foarsitter Veenstra en skathâlder Zylstra treden ôf  foarsitter waerd mei meaderheit fan stimmen hwer koazen en naem syn taek hwer waer foar 3 jier.  Tank hjir foar. Zylstra wie net herkiesbaer en yn syn plak waerd W. Jorritsma kiest. Ek naem dizze syn functie oan. In man hwert de Wacht wol wies mei wêze kin. Troch hem wurdt der in soad tied fry makke foar de neisjoarch hwat tige belangryk is. Foarsitter bitanke Zijlstra foar it wurk as skâthâlder

Skoft

Yn it skoft de traditooneal wurden forlotting  De beide haed priezen de einekoaren waerden won troch Tj. Zylstra. De measte prizen waerden oanbean troch de leden. Tige tank hjir foar

forslach neisjoarg 1981

Der binne steeds mear leden dy’t har hjir foar ynsette  H  Bakker dy forslach de pleatsen fan A. Heeg en S. Agricolai  T Bootsma fan J Breeuwsma en A Fennema fan Sj Gaastra Oer it gehiel wie der sprake fan minder aeien dan vorig jier   20/30 %  Mar wol hwat mear tjirke nesten mei aeien. Hopelyk is dat mei de oare soarten oarkommet jier ek hwer it gevolg. Hwat mei op falt dat it slop eintsje de snip en de tjilling ik hurd achter ut gean  Oarsaek hjir far is dizze fugels lizze let aeien en der wurd betiid meand sadat hjir soat briedsel forlen giet. Sparje ek sa folle mogelyk dizze fûgels hwat se hjerre yn us greiden thus. Tank foar dizze flildlju dy’t har wurk en frye tiid hjir oan joegen. Yn de algemiene forgadering to Ljouwert wie net folle nys  Ridder  waerd hjir wol Sj. Span. In grut man foar de Bond dy’t in soad berikt hat

Wikselbekers

De bekers foar ’t finen fan it earste ljipaei waerden dit jier útrikt oan Breuker 17 Maert en Bootsma

Rûnfraach

 • H Twynstra frege as der yn’e maitiid net mear roeken ôf sketten wurde kin Hwant dizze fûgels bringe in soad ûnrest yn it fild, mar der bin ek oare stropers bygelyks de wezels, Dizze ferniele noch mear as de ald roeken. Mar men sil hjir mei de jagers oerlizze. Ek soe der kaerten oanfrege wurde foar de neisjoarch troch
 • H Frankena J de Jong woe graech in blomstikje nei  A Miedema ha dy’t siik yn ’t Sikenhûs lei  It bistjur sil hjir foar soargje
 • Ek wie der bilangstelling foar excursie nei de Workummerwaed. Jorritsma sil hjir foar soargje
 • De telling yn’e Breward sil 1 maeie wêze
 • Der is ek praet oer in leden actie. H. Kappe woe graech noch mear oan de neisoarch dwaen hy sei der bin in soad lju dy’t nei it aeisykje nergens nei om sjoche
Nou dit wie ’t sawat hwat allegear bipraet is. Hjirnei  slút de foarsitter de gesellige gearkomste en winsket elken ien in moai foarjier ta en in wol thús foarsitter Y. Veenstra          de skriuwer M. Leijenaar  T. Spyksma Hennaard

1983 Jiergearkomste

Leden gearkomste op 16 Februwaris 1983 yn cafe “It Reade Hynder” to Wommels

Om acht ure iepent foarsitter Veenstra de forgadering  In wurdt fan wolkom oan de fugelfreanen dy’t dizze kear net sa machtig op kommen wiene Mar hy hoopte op in gesellige forgadering mei goede resultaten   Nog efkes en dan is it hwer safier sei de foarsitter, dan gean wy de fjilden hwer yn om hwer genietje to kinnen fan de greide fûgels, en al hwat der mei annexs is. Der wiene net folle ynkonnen stikken, hwat propagande materiael en filmen dy’t yn winter draeit wurde kinne  Nei in bakje koffie kryt de skriuwe ut wurd de notulen en it jierforslag foar lêzen. Dit waerd goedkart en undertekene, tank foar it wurk hwat der oan dien wie. Hjir nei kriig skathâlder H Kappe it wurd  In flink stiegjend saldo stemde ieder to vree   De kascommisie seag de boeken nei H Bakker en foarsitter bitanke Kappe foar it wurk en it behear.

Bistjursforkiezing

oft M. Leijenaar As nei bistjûrslid waerd keazen nei 1 kear stemming M. Nydam dyt zyn beneaming oan naem. De functie sille noch fordeelt wurde. Yn de pauze wie der hwer forlotting mei as haedprizen 2 einek  oanbean troch Nydam en Twynstra

Neisoarch 1982

Der binne hyltiid mear leden dy har hjir foar ynsette. Oer  et algemien wie der sprake fan hwat mear aeien dan vorig jier  Mar wol hwat mear ??forlering?? fan de fûgels   Op de ny’e greiden kinne de fûgels har goed oanpasse. Hwat my op falt dat de slob, de wettersnip en tjilling ek hurd efter ut gean Elk foarjier wurdt der hwer betieder meand, sadat hjir in soad aeien forlen gean.Tank foar dizze fildlju dy’t har wurk en frye tiid hjir oan joegen  De neisoarch helpt beslist mei om de fugels yn stân to halden  Yn dizze moderne wrâld, hwer’t telkens mear meganieseare wurdt troch de boeren.

Algemene fergadering

Foar de alge Gearkomst 4 Maert yn Ljouwert joegen inkele leden har op

Wikselbeker

Der nei waerden de bekers oan ???? útrikt  De wikselbeker en de beker oanbean troch H  Kappe. Ofpraet is: De finer fan it easte ljip aei kiget in pear wike letter wisselbeker. Hy levert dizze hweryn op de ledengearkomste yn i t oar jier en dan kriget er de beker fan H Kappe

Rounfraeg

 • Der waerd sein dat er to folle jerken binne. De jagers kinne yn’e hjerst to min krye. As it winter wurdt is dat mar in grap. Mar dan binne der hwer oare argumenten Fierder wiene de fragen oer rânsulen, wikelkasten, nestbiskermers en nestkaske bewennen hwat wol us better west wie
 • Bigjin Maeye sil der ek hwer telt wurde yn’e Breward
 • Der is ek praet oer zwanen dy’t har meatiids op’s ny’e greiden ta hâlde. Der binne ek al inkele ôfsketten troch de jagers dy’t der fergunning fan it Lanbouwskap hiene
 • As lêste wurdt der noch frege as er ek hwer excursie hâlden wurdt nei de Makkemerwaard os hwat oars. It Bistûr sil har wurk fan meitsje
Dernei slút de foarsitter de gearkomste en winsket eltsenien wolthús Foarsitter Y.Veenstra     Skriuwer M. Leijenaar

1984 Jiergearkomste

Notulen van de ledenvergadering Gehouden op Maandag 27 febr. 1984 in café Douma te Wommels.

Om 8 uur opende de Voorz de vergadering met een welkomstwoord en een korte inleiding. H. Frankena is met kennisgeving afwezig

Notulen

De Notulen worden door M. Leyenaar gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Jaarverslag

Penningmeester H. Kappe bracht verslag uit over het afgelopen boekjaar. Hij memoneerde o.a. een gift van f 50- van volkstuinvereeniging. Het saldo bedroeg f 1077,19. De heren Bakker en Zylstra hadden de boeken gecontroleerd, deze waren dik in orde bevonden.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn H  Kappe en H Frankena. Kappe stelde zich  niet weer herkiesbaar   Op voorstel van de Voorz wordt het stembureau gevormd door H J Twijnstra en H Ligthart. Frankena wordt herkozen en in plaats van Kappe de heer P Postma.

Pauze met verloting

De Hoofdprijzen 2 eendekorven zijn beschikbaar gesteld door Tj Nijdam en H Twijnstra: ze zijn gewonnen door H. Kappe en Jde Jong.

Verslag nazorg

Als eerste kreeg M Nydam het woord. de resultaten waren  beter, dan het vorige jaar, hij memoneerde o.a. Het natte voorjaar met vaak erg lang gras, wat de jonge vogels niet altijd ten goede kwam. H Bakker: ook deze had goede resultaten vooral de grutto. T Bootsma  Vooral de grutto ging vooruit de andere vogels nagenoeg gelijk. E Heins de resultaten waren goed. W Jorritsma ook in Waaxens waren de broed resultaten goed. De medewerking van de boeren was ook dit jaar weer goed.

Benoeming afgevaardigden jaarvergadering

Deze zal bezocht worden door Voorz Veenstra.  M Nydam. H Bakker en H Bootsma. De pasjes die verlengt moesten worden kunnen bij de Voorz afgegeven worden.

Wisselbekers

Deze worden uitgereikt door Voorz Veenstra aan Willem v Dijk deze vond het eerste ei op 17 maart. Een aan het jeugd lid Hessel Bootsma jr. De bekers werden aangeboden door de firma Kappe.
 • H Brandsma werd dank gebracht voor het vele werk dat hij had gedaan ivm het voederen van de vogels in de wintertijd Teake Bootsma wordt z’n opvolger, deze is door het bestuur gevraagd.
 • Veenstra brengt een woord van dank uit aan het adres van H Kappe voor het vele werk dat hij als bestuurslid voor de vogelwacht heeft gedaan.

Rondvraag

 1. H Bakker bedankt de leden voor de fruitmand hem aangeboden tijdens z’n ziekte.
 2. H Twynstra deze zegt weinig respons te hebben gekregen op het ingezonden stuk in de Bolswarder Nieuwsblad (nazorg). Twijnstra verwacht een voorstel van de Friese Mij om het eierzoekseizoen met een week in te korten. Hij zal namen de vogelwacht zich verzetten bij eventueel naar voren brengen van dit voorstel.

Excursie

Getracht zal worden om op 19 mei a.s. een bezoek te brengen aan een aantal broedtereinen op Texel. M Nydam zal eo regelen. Himmeldei deze zal in Maart gehouden worden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering Voor.z. Y. Veenstra

1984 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1984

Gehouden op Maandag 27 febr. 1984 in café Douma te Wommels. H. Frankena is met kennisgeving afwezig

Opening

Om 8 uur opende de Voorz de vergadering met een welkomstwoord en een korte inleiding.

Notulen en verslagen

 • De Notulen worden door M. Leyenaar gelezen en onveranderd goedgekeurd.
 • Jaarverslag penningmeester H. Kappe bracht verslag uit over het afgelopen boekjaar. Hij memoneerde o.a. een gift van f 50- van volkstuinvereeniging
 • Het saldo bedroeg f 1077,19
 • De heren Bakker en Zylstra hadden de boeken gecontroleerd, deze waren dik in orde bevonden

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn H  Kappe en H Frankena. Kappe stelde zich  niet weer herkiesbaar. Op voorstel van de Voorz wordt het stembureau gevormd door H J Twijnstra en H Ligthart. Frankena wordt herkozen en in plaats van Kappe de heer P Postma. Veenstra brengt een woord van dank uit aan het adres van H Kappe voor het vele werk dat hij als bestuurslid voor de vogelwacht heeft gedaan.

Pauze met verloting

De Hoofdprijzen 2 eendekorven zijn beschikbaar gesteld door Tj Nijdam en H Twijnstra: ze zijn gewonnen door H. Kappe en Jde Jong.

Verslag nazorg

 1. Als eerste kreeg M Nydam het woord. de resultaten waren  beter, dan het vorige jaar, hij memoneerde o.a. Het natte voorjaar met vaak erg lang gras, wat de jonge vogels niet altijd ten goede kwam.
 2. H Bakker: ook deze had goede resultaten vooral de grutto.
 3. T Bootsma  Vooral de grutto ging vooruit de andere vogels nagenoeg gelijk.
 4. Heins de resultaten waren goed.
 5. W Jorritsma ook in Waaxens waren de broed resultaten goed. De medewerking van de boeren was ook dit jaar weer goed.

Bondsvergadering

Benoeming afgevaardigden jaarvergadering Deze zal bezogt worden door Voorz Veenstra.  M Nydam. H Bakker en H Bootsma. De pasjes die verlengt moesten worden kunnen bij de Voorz afgegeven worden

Wisselbekers

Deze worden uitgereikt door Voorz Veenstra aan Willem v Dijk deze vond het eerste ei op 17 maart. en aan het jeugd lid Hessel Bootsma jr. De bekers werden aangeboden door de firma Kappe.

Bijvoeren

H Brandsma werd dank gebracht voor het vele werk dat hij had gedaan ivm het voederen van de vogels in de wintertijd  Teake Bootsma wordt z’n opvolger, deze is door het bestuur gevraagd.

Rondvraag

 1. H Bakker bedankt de leden voor de fruitmand hem aangeboden tijdens z’n ziekte.
 2. H Twynstra deze zegt weinig respons te hebben gekregen op het ingezonden stuk in de Bolswarder Nieuwsblad (nazorg)
 3. Twijnstra verwacht een voorstel van de Friese Mij om het eierzoekseizoen met een week in te korten. Hij zal namen de vogelwacht zich verzetten bij eventueel naar voren brengen van dit voorstel.

Excursie

Getracht zal worden om op 19 mei a.s. een bezoek te brengen aan een aantal broedtereinen op Texel. M Nydam zal eo regelen. Himmeldei deze zal in Maart gehouden worden.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering Voor.z. Y. Veenstra

1985 Jiergearkomste

Notulen van de ledenvergadering op 8 febr. 1985 Vrijdagavond in Café Douma te Wommels.

Om 8 uur opende de Voorz de vergadering met een welkomst woord en een korte inleiding. P Postma is met kennisgeving afwezig

Notulen

De notulen worden door W Jorritsma gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Jaarverslag

penm het verslag liet een batig saldo horen van f 1211,46. De heren B Agricola en W Bruinsma vormde de kas commissie bij monde van Agricola werd verslag uit gebracht en hier uit bleek dat alles dik in orde werd bevonden.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn W. Jorritsma en Y Veenstra. Op voorstel van de voorz werd het stembureau gevormd door de heren A Finnema en W Bruinsma. Beide aftredende bestuursleden W Jorritsma en Y Veenstra worden met algemeene stemmen herkozen en de beide heren namen hun benoeming aan.

Pauze en verloting

De verloting bracht f 230 op. Er werden 2 eendekorven beschikbaar gesteld en wel door de heren Tj Nijdam en H J Twijnstra.

Wisselbekers

De wisselbekers werden dit jaar gewonnen en wel door de Heer H Hobma en het jeugdlid P Sieperda. De wisselbekers werden weer ingeleverd en de heren ontvingen de bekers die ze persoonlijk mochten behouden. Deze bekers werden weer aangeboden door de Heer Kappe hartelijk dank hier voor. Verslag nazorg werden gedaan door de heren M Nijdam H Bakker en T Bootsma.

Algemeene vergadering

Als afgevaardigden naar de algemeene vergadering in Leeuwarden werden de heren M Nijdam Y Veenstra H Bakker       P Postma benoemd

Dia’s

Hierna kregen we een schitterende dia serie van Steven Ruiter voor geschoteld over IJs en Weidevogels in spanje. Steven Ruiter werd hartelijk dank gebracht voor het geen hij ons heeft laten zien en als waardering werd hem een geschenkenbon overhandigd.
 • De voorz. dankte ook de Heer Bakker voor zijn inbreng aan de beide scholen Als waardering ontving hij van het bestuur een eende korf. Ook de heer T Bootsma werd bedankt voor het verzorgen van de vogels in de winter. 9 zak voer was weer beschikbaar.
 • Verder ook de mensen die weer geholpen hebben voor de Koekactie
 • Ook werd dank gebracht aan de heren jagers, om geregeld hun ronde te doen, voor het afschieten van over tollig wild, met name kraaien en eksters.
 • Het regelen van de exursie is in handen van M Nijdam gesteld. Deze zal dan naar Texel zijn.
Daar er verder niets meer aan orde was sloot de voorzitter de wel geslaagde vergadering en wenste hen allen een welthuis toe. Voorz. Y Veenstra     Secr. W. Jorritsma

1985 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1985

Op 8 febr. 1985 Vrijdagavond in Café Douma te Wommels. P Postma is met kennisgeving afwezig. Om 8 uur opende de Voorz de vergadering met een welkomst woord en een korte inleiding.

Notulen en verslagen

 • De notulen worden door W Jorritsma gelezen en onveranderd goedgekeurd.
 • Jaarverslag penm het verslag liet een batig saldo horen van f 1211,46. De heren B Agricola en W Bruinsma vormde de kas commissie bij monde van Agricola werd verslag uit gebracht en hier uit bleek dat alles dik in orde werd bevonden.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn W. Jorritsma en Y Veenstra Op voorstel van de voorz werd het stembureau gevormd door de heren A Finnema en W Bruinsma. Beide aftredende bestuursleden W Jorritsma en Y Veenstra worden met algemeene stemmen herkozen en de beide heren namen hun benoeming aan.

Pauze en verloting

De verloting bracht f 230 op. Er werden 2 eendekorven beschikbaar gesteld en wel door de heren Tj Nijdam en H J Twijnstra.

Wisselbekers

De wisselbekers werden dit jaar gewonnen en wel door de Heer H Hobma en het jeugdlid P Sieperda. De wisselbekers werden weer ingeleverd en de heren ontvingen de bekers die ze persoonlijk mochten behouden. Deze bekers werden weer aangeboden door de Heer Kappe hartelijk dank hier voor.

Verslag nazorg

Werden gedaan door de heren M Nijdam H Bakker en T Bootsma. Als afgevaardigden naar de algemeene vergadering in Leeuwarden werden de heren M Nijdam Y Veenstra H Bakker       P Postma benoemd Hierna kregen we een schitterende dia serie van Steven Ruiter voor geschoteld over IJs en Weidevogels in spanje. Steven Ruiter werd hartelijk dank gebracht voor het geen hij ons heeft laten zien en als wardering werd hem een geschenkenbon over handigd.

Bedankjes

 • De voorz. dankte ook de Heer Bakker voor zijn inbreng aan de beide scholen Als waardering ontving hij van het bestuur een eende korf. Ook de heer T Bootsma werd bedankt voor het verzorgen van de vogels in de winter. 9 zak voer was weer beschikbaar.
 • Verder ook de mensen die weer geholpen hebben voor de Koekactie
 • Ook werd dank gebracht aan de heren jagers, om geregeld hun ronde te doen, voor het afschieten van over tollig wild, met name kraaien en eksters.

Excursie

Het regelen van de exursie is in handen van M Nijdam gesteld. Deze zal dan naar Texel zijn. Sluiting Daar er verder niets meer aan orde was sloot de voorz de wel geslaagde vergadering en wenste hen allen een welthuis toe.   Voorz. Y Veenstra     Secr. W. Jorritsma

1986 Jierferslach

Jaarverslag 1986

1986 is voor onze vereniging een jaar geweest met vele activiteiten. Vooral het bestuur heeft vele malen moeten vergaderen ivm. de zakenbeurs en onze jubileum-avond. De in de notulen genoemde leden hebben de jaarvergadering in Leeuwarden bezocht. De door het H.B. gevraagde steun ivm. de invoering van de “aaisikerskaart”wordt ruimschoots gegeven;84% stemt voor. De eerste reactie van het Europese Hof zijn in beginsel zeer hoopvol, dit is vooral te danken aan de nazorg + de invoering van de hiervoor genoemde pasjes.

Jubileum beurs

De resultaten van de besprekingen van ons bestuur met dat van de Middenstand waren positief, we kregen een stand aangeboden. Wij hebben met een aantal leden e.e.a. opgebouwd bij Frankena in de werkplaats, hij heeft belangeloos materiaal en machines beschikbaar gesteld. Wij hebben op de beurs voorlichting gegeven, verder hebben we boeken/handdoeken/dassen/stickers/ lepeltjes enzv. verkocht. Een gedeelte van de baten gingen via Folkersma van Sneek naar o.a. “de Fûgelhelling”; “it Eibertshiem”en het wereldnatuurfonds. We kregen er ook de nodige leden bij. Voor de jeugd was er een wedstrijd met meerkeuze vragen, dit was een succes.

Feestavond

Ons H.B.-lid-Nauta heeft bij de opening ook het woord gevoerd en een bloemetje aangeboden aan voorzitter Veenstra. Onze feestavond met Teake v.v.Meer was ook een geslaagde avond.Deze avond werd o.a. bezocht door voorzitter De Groot met echtgenote, verder door bestuursleden van de Middenstandsver. Van Wommels; de Friesch Mij, de C.B.T.B. en de A.B.T.B. en niet te vergeten een aantal van de eerste bestuursleden. De voorzitter is wel twee weken van slag geweest door de omhelsing en de tút van de “wondermooie zangeres”die deze feestavond ook optrad.

Rayonvergadering

Zaterdag 14 februari j.l. zijn de bestuursleden: Veenstra, Postma, Nijdam,en Jorritsma naar de rayonbijeenkomst in Bolsward geweest. De volgende wachten waren door één of meer bestuursleden vertegenwoordigd. Bolsward, Makkum, Mantgum, Oosterend, Parrega e.o. Roodhuis e.o. Winsum en Wommels. Aan de orde kwamen o.a.
 1. De resultaten van de nazorg; men was over het algemeen goed tevreden.
 2. Welke soort nestbeschermer, dit was van streek tot streek verschillend; op de “knipklei”de “vaste met puntdraad”; in de klei/veen gebieden “de opvouwbare” van de bond.
 3. De problemen met kraaien/kauwen/eksters en kobben. /overleg met jagers +vangkooi ; voorzichtigheid blijft geboden.
 4. Reigerkolonies o.a. in Hichtum.
 5. Proef met behulp van broedmachines ( ook hier mee uitkijken).
Op de laatste bestuurs vergadering is besloten weer een 50-tal nestbeschermers, vast model met puntdraad op de M.T.S. in Sneek te laten maken tegen Materiaal-prijs ongeveer 250 gulden .  Ik wil eindigen met een ieder die zich heeft ingezet om e.e.a. in ons jubileum-jaar te laten slagen hartelijk te bedanken. Verder wens ik een ieder een goed seizoen zowel voor als na 12 april .

1986 Jiergearkomste

Notulen van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 31 jan ’86 in café Douma te Wommels.

Voorzitter Veenstra opent om kwart over acht de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom  Aanwezig 25 leden. Afwezig door werkzaamheden op Vlieland H. Frankena. Door ziekte Steven Ruiter; hierdoor kan ook de geplande dia-serie niet doorgaan. W. Jorritsma komt later in verband met “open huis” op de M.T.S. te Sneek; punt 4 n.l. “het eierzoekpasje” wordt doorgeschoven naar punt 9 van de agenda. Het secretariaat wordt door W. Jorritsma overgenomen.

De notulen

Worden door Veenstra gelezen en onveranderd goedgekeurd. Veenstra was ook de schrijver ervan.

Jaarverslag penningmeester

Onze penningmeester heeft goed geboerd, het batig saldo bedraagt f 1400;- (dit is ± f 200 beter dan vorig jaar). Naar aanleiding van dit verslag. De hr. Breuker vraagt of het vogelvoedsel niet uit het vogelverzorgings fonds betaald kan worden. Dit gebeurt ook wel, maar ook een gedeelte uit eigen middelen.Verder een vraag naar aanleiding van een schoolabonnement op “Vanelles” “of dit blad op de scholen gelezen wordt”. dit is moeilijk na te gaan.De Boeken zijn gecontroleerd door de heren Breuker en Leijenaar en in orde bevonden. Bestuursverkiezing  Murk Nijdam is met algemene stemmen herkozen en neemt z’n benoeming weer aan. Verslag nazorg ’85  H. Bakker heeft goede resultaten geboekt in het hem toegewezen gebied. (Agricola, Klijnstra); bij 95 % van de geplaatste nestbeschermers had hij een positief resultaat.  Bij v.d. Brug op Hennaard waren ± 40 % minder vogels. Bij M. Leyenaar waren in het begin veel dode jonge kievitten later in het seisoen na het “kuilen” nog 14 “broedsjes”. T. Bootsma had goede resultaten. H. Twijnstra goede resultaten, vooral later in het seisoen meer vogels;  Twijnstra heeft mooi op tijd een wezel in een kooi gevangen. Op meerdere plaatsen zijn bergeenden met jongen gezien. A.Finnema had ook weer goede resultaten. Verder werden goede resultaten geboekt bij het verleggen van eieren op een land dat geëgaliseerd werd. H. Bakker brengt naar voren dat de nazorg goed geregeld moet worden.

Pauze met verloting

Er werden ± 550 loten verkocht. De aangeboden polsstok werd gewonnen door de heer Breuker. (Deze werd door Frankena aangeboden). De door Twijnstra gemaakte eendekorf werd door H. Brandsma gewonnen. De door J. Nijdam gemaakte korf werd traditie getrouw gewonnen door W. Jorritsma. Benoeming afgevaardigden  De volgende leden zullen de algemene Vergadering in Leeuwarden bezoeken: H. Bakker, Finnema, Jorritsma, M. Nijdam, P. Postma en voorzitter Veenstra. Wisselbekers  Deze zijn dit jaar gewonnen door K v.d Valk bij de jeugd en door Tj. Nijdam bij de ouderen. Eierzoekpasjes  W. Jorritsma gaat e.e.a. uitleggen. Het H.B. heeft in samenwerking met de standsorganisaties besloten tot het instellen van deze pas. De redenen zijn
 1. Het behoud van het “ljipaaisykjen” in Friesland
 2. Wij moeten naar buiten duidelijk maken dat het kievits eierzoeken te dienste staat van de vogelbescherming (o.a. naar het Europeese hof)
 3. Meer zorg besteden aan de nazorg.
Hoe werkt dit straks.
 1. jongeren tot 16 jaar en 65+ zijn vrijgesteld en vogelwachters ( met pas) zijn ook vrijgesteld.
 2. de kosten zijn f 15,- dit geld komt in een “Steunfonds Weide Vogel bescherming Friesland”
 3. een aanvrager(ster) moet de laatste 2 jaar niet de vogelwet hebben overtreden.
Ons advies (bestuur) akkoord te gaan met dit H.B.-besluit. Dit advies wordt na een levendige bespreking door de vergadering aangenomen.

40 jarig jubileum

Besloten wordt een feestavond met Teake vd. Meer te houden. Het bestuur zal e.e.a. uitwerken. Verder zal “een stukje” over de vogelwacht in “de Skille” geplaatst worden. Er zal ook kontakt gezocht worden met de Middenstand Ver. van Wommels i.v.m een te houden beurs in Wommels.

Rondvraag.

Twijnstra vraagt naar het nut van een kraaienvangkooi, à Er zijn te veel eksters, kraaien en kauwen. Er kunnen wel de nodige gevangen en afgeschoten worden. Bijlsma merkt nog op dat er een evenwicht moet zijn. Finnema vraagt of onze wacht ook een kooi moet hebben. à Een kooi moet op naam van een jager staan en deze moet toestemming hebben van het ministerie. De broedkastencommissie bestaande uit W. Bruinsma, T. Bootsma en P. Postma brengen verslag uit.

Excursie

Het bestuur zal proberen een excursie naar de Weerribben te organiseren. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, bedankt ieder voor z’n inbreng en wenst ieder een wel thuis en goed en sportief eierzoek seizoen. Voorzitter Y. Veenstra       notulist M. Nijdam                                               Sekr W. Jorritsma

1986 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1986

Gehouden op vrijdag 31 jan ’86 in café Douma te Wommels.

Opening

Voorzitter Veenstra opent om kwart over acht de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom  Aanwezig 25 leden. Afwezig door werkzaamheden op Vlieland H. Frankena. Door ziekte Steven Ruiter; hierdoor kan ook de geplande dia-serie niet doorgaan. W. Jorritsma komt later in verband met “open huis” op de M.T.S. te Sneek; punt 4 n.l. “het eierzoekpasje” wordt doorgeschoven naar punt 9 van de agenda. Het secretariaat wordt door W. Jorritsma overgenomen.

Notulen en verslagen

 • De notulen worden door Veenstra gelezen en onveranderd goedgekeurd. Veenstra was ook de schrijver ervan.
 • Jaarverslag penningmeester. Onze penningmeester heeft goed geboerd, het batig saldo bedraagt f 1400;- (dit is ± f 200 beter dan vorig jaar).
 • Naar aanleiding van dit verslag.
 • De hr. Breuker vraagt of het vogelvoedsel niet uit het vogelverzorgings fonds betaald kan worden. Dit gebeurt ook wel, maar ook een gedeelte uit eigen middelen.
 • Verder een vraag naar aanleiding van een schoolabonnement op “Vanelles” “of dit blad op de scholen gelezen wordt”. dit is moeilijk na te gaan.
 • De Boeken zijn gecontroleerd door de heren Breuker en Leijenaar en in orde bevonden.

Bestuursverkiezing 

Murk Nijdam is met algemene stemmen herkozen en neemt z’n benoeming weer aan.

Verslag nazorg ’85 

 • Bakker heeft goede resultaten geboekt in het hem toegewezen gebied. (Agricola, Klijnstra); bij 95 % van de geplaatste nestbeschermers had hij een positief resultaat.
 • Bij v.d. Brug op Hennaard waren ± 40 % minder vogels.
 • Bij M. Leyenaar waren in het begin veel dode jonge kievitten later in het seisoen na het “kuilen” nog 14 “broedsjes”
 • Bootsma had goede resultaten
 • Twijnstra goede resultaten, vooral later in het seisoen meer vogels; Twijnstra heeft mooi op tijd een wezel in een kooi gevangen.
 • op meerdere plaatsen zijn bergeenden met jongen gezien.
 • Finnema had ook weer goede resultaten. Verder werden goede resultaten geboekt bij het verleggen van eieren op een land dat geëgaliseerd werd.
 • Bakker brengt naar voren dat de nazorg goed geregeld moet worden.

Pauze met verloting

Er werden ± 550 loten verkocht. De aangeboden polsstok werd gewonnen door de heer Breuker. (Deze werd door Frankena aangeboden) De door Twijnstra gemaakte eendekorf werd door H. Brandsma gewonnen. De door J. Nijdam gemaakte korf werd traditie getrouw gewonnen door W. Jorritsma.

Bondsvergadering

Benoeming afgevaardigden  De volgende leden zullen de algemene Vergadering in Leeuwarden bezoeken: H. Bakker, Finnema, Jorritsma, M. Nijdam, P. Postma en voorzitter Veenstra.

Wisselbekers 

Deze zijn dit jaar gewonnen door K v.d Valk bij de jeugd en door Tj. Nijdam bij de ouderen.

Eierzoekpasjes 

Jorritsma gaat e.e.a. uitleggen. Het H.B. heeft in samenwerking met de standsorganisaties besloten tot het instellen van deze pas. De redenen zijn
 1. Het behoud van het “ljipaaisykjen” in Friesland
 2. Wij moeten naar buiten duidelijk maken dat het kievits eierzoeken te dienste staat van de vogelbescherming (o.a. naar het Europeese hof)
 3. Meer zorg besteden aan de nazorg.
Hoe werkt dit straks. jongeren tot 16 jaar en 65+ zijn vrijgesteld en vogelwachters ( met pas) zijn ook vrijgesteld. de kosten zijn f 15,- dit geld komt in een “Steunfonds Weide Vogel bescherming Friesland”. Een aanvrager(ster) moet de laatste 2 jaar niet de vogelwet hebben overtreden. Ons advies (bestuur) akkoord te gaan met dit H.B.-besluit. Dit advies wordt na een levendige bespreking door de vergadering aangenomen.

40 jarig jubileum 

 • Besloten wordt een feestavond met Teake vd. Meer te houden. Het bestuur zal e.e.a. uitwerken.
 • Verder zal “een stukje” over de vogelwacht in “de Skille” geplaatst worden. Er zal ook kontakt gezocht worden met de Middenstand Ver. van Wommels i.v.m een te houden beurs in Wommels.

Rondvraag

 • Twijnstra vraagt naar het nut van een kraaienvangkooi, à Er zijn te veel eksters, kraaien en kouwen. Er kunnen wel de nodige gevangen en afgeschoten worden.
 • Bijlsma merkt nog op dat er een evenwicht moet zijn.
 • Finnema vraagt of onze wacht ook een kooi moet hebben. à Een kooi moet op naam van een jager staan en deze moet toestemming hebben van het ministerie.

Broedzorg

Bestaande uit W. Bruinsma, T. Bootsma en P. Postma brengen verslag uit.

Excursie 

Het bestuur zal proberen een excursie naar de Weerribben te organiseren.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, bedankt ieder voor z’n inbreng en wenst ieder een wel thuis en goed en sportief eierzoek seizoen.   Voorzitter Y. Veenstra       notulist M. Nijdam                                               Sekr W. Jorritsma

1987 Jierferslach

Jaarverslag 1987.

1987 is voor 0nze vereniging een goed jaar geweest. Direct na het eierzoek seizoen werden we aangenaam verrast met het feit dat voorzitter Veenstra koningklijk werd onderscheiden mede voor zijn inzet voor de vogelwacht. Het bestuur heeft namens de wacht Wommels een bloemstuk aangeboden.

Reiske

7 mei zijn we met 22 leden op excursie geweest. We brachten een bezoek aan de Fûgelhelling, de fam. Miedema heeft op een prettige wijze het een en ander over hun opvangcentrum verteld. Na bij Jeen Westra in Eernewoude de nodige aandacht aan de inwendige mens besteed te hebben, zijn we ‘s middags naar het Eibertshiem geweest, waar de heer Folkertsma het een en ander over de Ooievaar vertelde. Eén met al een leerzame dag.

Nestbescherming

Op 27 oktober hebben bestuur en “nazorgers”een bijeenkomst gehad bij Durk Douma te Wommels, hier werd verslag uitgebracht over de nazorg van het  afgelopen seizoen. Een kleine bloemlezing uit de verslagen.
 • Adema had met zijn groep goede kontakten met de boeren, er werd door sommige boeren wel laat gebeld. De broedresultaten waren goed.
 • Bakker + Cees Punter: het aantal broedsels viel tegen, de oorzaak verwilderde katten. De kontakten met de boeren was goed.
 • Teake Bootsma : zeer goede resultaten en goede kontakten.
 • In de Súdhoeke hadden H.Hobma en ook W.de Jong goede resultaten en kontakten.
 • Heins : was minder goed te spreken over zijn kontakten in de Súdhoeke.
 • Pyt Postma en Hidde Hobma zullen kontakt opnemen met Nooiteboom (??), laatstgenoemde sloot 1 april z’n landerijen voor het zoeken, en ging op 12 april alles kapot eggen; dit mag en kan niet weer.
 • Murk Nijdam was over “de H……...” goed te spreken zowel resultaten en kontakten waren goed.
 • Jorritsma heeft in Waaxens de heer Stefen(??) Ruiter begeleid met een grutto-projekt , dit laatste was een afstudeer-projekt van Ruiter. De resultaten in Waaxens waren goed , ook de kontakten met de boeren en met Jan Bijlsma waren goed.
H.Ligthart gaat het voederen van de eenden verzorgen.  9 van de 14 nestkasten in Wommels waren bezet. 6 november had de B.F.V.W. 40 jaar bestaan. De feestelijke avond is bezocht door M.Nijdam, W.Bruinsma, H.Twijnstra en Klaas v.d.Valk; minder officieel maar wel aanwezig:  M.Leijenaar. Er is namens onze wacht een gift aangeboden. 

Rayonvergadering

Op 6 febr. Is het volledige bestuur naar de rayon vergadering in Bolsward geweest. Aan de orde kwamen o.a.
 1. Het organiseren van een speciale avond voor nazorg in ons rayon. Het bestuur gaat per wacht peilen en dit doorgeven aan de afdeling Bolsward.
 2. De jeugd meer bij ons werk betrekken. Dit kan alleen onder goede begeleiding was de konklusie.
 3. Het beschikbaar stellen van 5000 gulden door de B.F/V.W. voor bepaalde aktiviteiten. Men vroeg suggesties. De wacht van Wommels kwam met het voorstel deksels beschikbaar te stellen voor boeren ivm het uitrijden (mestwet). Dit voorstel sprak de andere wachten wel aan, het H.B. zal het een en ander nader uitwerken.                  
 4. Een kandidaat uit ons rayon in het H.B. ; voor de vacature wijlen R.v.d.Zee moet bij voorkeur iemand uit ons rayon worden vervuld. Men kwam er op deze bijeenkomst niet uit, daar de gezochte kandidaat over veel tijd moet beschikken.
Verder is het bestuur nog een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wil eindigen met ieder een goed seisoen toe te wensen zowel vóór als na 12 april.

1987 Jiergearkomste

Notulen van de ledenvergadering gehouden op maandag 2 maart ’87 in cafe Douma te Wommels

Voorzitter Veenstra opent om goed acht uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom en hoopt op een goede vergadering. Aanwezig 33 leden.

De notulen

van ’86 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Door het lezen van het  jaarverslag passeert ’86 nog eens de revue.

Jaarverslag penningmeester

Penningmeester P. Postma heeft goed geboerd. Het batig saldo lag f 250,- hoger dan het jaar ervoor. De kosten van de Licento bedroegen f 150,- . De jubileum vergadering had een batig saldo van f 100,-

Kascontrole

Deze bestond uit de heren K.Louwsma en Y. Hijlkema  Bij monde van eerst genoemde wordt verslag uitgebracht alles bleek in orde te zijn. 

Bestuursverkiezing

Aftredend waren P. Postma en H. Frankena. Door drukke werkzaamheden was laatstgenoemde niet herkiesbaar. P. Postma werd met algemene stemmen herkozen. als nieuw bestuurslid werd W. Bruinsma gekozen.

Pauze met verloting

Er werden weer flink wat loten verkocht. De door H. Frankena aangeboden polsstok werd gewonnen door J. Bijlsma. Agricola won de door Twijnstra gemaakt eendekorf en v.d Valk de korf die door Nijdam werd gemaakt.

Wisselbekers

Deze werden gewonnen door P. Sieperda  bij jeugd en R Talsma bij de ouderen. de bekers zijn aangeboden door H. Kappe.

Nazorg

Verslag nestkastjes  door P. Postma. er is het afgelopen jaar te weinig aandacht aan gegeven volgens Postma, Hobma sr. gaat een aantal nieuwe kastjes maken. H Bakker brengt verslag uit over zijn gebied. de boerderijen van Heeg en Agricola. alles is naar wens verlopen. M. Nijdam brengt verslag uit over de telling in de Brewaar. De resultaten waren goed vooral die van de grutto. T. Bootsma de resultaten in zijn gebied de boerderij van Breeuwsma, waren iets minder, W. Jorritsma ook in Waaxens waren de resultaten goed, maar wel laat in het seizoen. Gebroeders Postma  de resultaten in hun gebied waren zeer goed en vooral ook de medewerking van P. Reitsma. D. de Hoop Ook hier goede resultaten maar wel laat. In z’n algemeenheid. waren er na het 1° broedsel na 12 april vrij veel dode kuikens H. Twijnstra vraag vooral ook de aandacht van de vogelwachters voor de late broedsels. D de Hoop vraagt aandacht voor het drijfmest uitrijden, nu en vooral in de toekomst de nesten beschermen met deksels. Dit zal doorgegeven worden aan het H.B. verder vindt de Hoop dat er te veel kauwtjes zijn. Het nazorg gebeuren zal in het vervolg op een najaarsvergadering (september) aan de orde komen.

Afgevaardigden jaarvergadering

de volgende leden zullen de vergadering bezoeken: K. Punter,    H. Bakker, W. Bruinsma, M. Nijdam, T. Bootsma, Y. Veenstra en W. Jorritsma.

Excursie

Besloten wordt dit jaar een bezoek te brengen aan de Fugelhelling te Ureterp en aan het Eibertshiem te Eernewoude. Een 22-tal leden geven zich op voor deze excursie.

Rondvraag

 1. Heins vraagt naar de nazorgregeling. het bestuur vind dat er mondeling overleg moet zijn tussen boer en “wachter”
 2. de Hoop vraagt aandacht voor een broedende zwaan, deze moet met rust gelaten worden.
 3. Bakker wil een vergoeding voor de jagers J. Bijlsma acht dit niet nodig
 4. Veenstra bedankt de jagers voor hun inzet voor de vogelbescherming.
Tegen elven sluit de voorzitter de vergadering bedankt een ieder voor z’n inbreng en wenst ieder een goed en sportief eierzoekseizoen zowel in “de zoekperiode” als in de nazorg.   Voorzitter: Y. Veenstra         secr. W. Jorritsma

1987 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1987

Gehouden op maandag 2 maart ’87 in cafe Douma te Wommels. Voorzitter Veenstra opent om goed acht uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom en hoopt op een goede vergadering. Aanwezig 33 leden.

Notulen en verslagen

 • De notulen van ’86 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
 • Door het lezen van het jaarverslag passeert ’86 nog eens de revue.
 • Jaarverslag penningmeester penningmeester P. Postma heeft goed geboerd. Het batig saldo lag f 250,- hoger dan het jaar ervoor. De kosten van de Licento bedroegen f 150,- 
 • De jubileum vergadering had een batig saldo van f 100,-
 • Kascontrole deze bestond uit de heren K.Louwsma en Y. Hijlkema  Bij monde van eerst genoemde wordt verslag uitgebracht alles bleek in orde te zijn. 

Bestuursverkiezing 

Aftredend waren P. Postma en H. Frankena. Door drukke werkzaamheden was laatstgenoemde niet herkiesbaar. P. Postma werd met algemeene stemmen herkozen. als nieuw bestuurslid werd W. Bruinsma gekozen.

Pauze met verloting 

Er werden weer flink wat loten verkocht. De door H. Frankena aangeboden polsstok werd gewonnen door J. Bijlsma. Agricola won de door Twijnstra gemaakt eendekorf en v.d Valk de korf die door Nijdam werd gemaakt.

Wisselbekers 

Deze werden gewonnen door P. Sieperda.  bij jeugd en R Talsma bij de ouderen. de bekers zijn aangeboden door H. Kappe.

Nazorg 

 • Verslag nestkastjes door P. Postma. er is het afgelopen jaar te weinig aandacht aan gegeven volgens Postma, Hobma sr. gaat een aantal nieuwe kastjes maken.
 • H Bakker brengt verslag uit over zijn gebied. de boerderijen van Heeg en Agricola. alles is naar wens verlopen.
 • Nijdam brengt verslag uit over de telling in de Brewaar. De resultaten waren goed vooral die van de grutto.
 • Bootsma de resultaten in zijn gebied de boerderij van Breeuwsma, waren iets minder,
 • Jorritsma ook in Waaxens waren de resultaten goed, maar wel laat in het seizoen.
 • Gebroeders Postma de resultaten in hun gebied waren zeer goed en vooral ook de medewerking van P. Reitsma.
 • de Hoop Ook hier goede resultaten maar wel laat.
 • In z’n algemeenheid. waren er na het 1° broedsel na 12 april vrij veel dode kuikens
 • Twijnstra vraag vooral ook de aandacht van de vogelwachters voor de late broedsels.
 • D de Hoop vraagt aandacht voor het drijfmest uitrijden, nu en vooral in de toekomst de nesten beschermen met deksels. Dit zal doorgegeven worden aan het H.B. verder vindt de Hoop dat er te veel kauwtjes zijn.
 • Het nazorg gebeuren zal in het vervolg op een najaarsvergadering (september) aan de orde komen.

Bondsvergadering

Afgevaardigden jaarvergadering. De volgende leden zullen de vergadering bezoeken: K. Punter, H. Bakker, W. Bruinsma, M. Nijdam, T. Bootsma, Y. Veenstra en W. Jorritsma.

Excursie 

Besloten wordt dit jaar een bezoek te brengen aan de Fugelhelling te Ureterp en aan het Eibertshiem te Eernewoude. Een 22-tal leden geven zich op voor deze excursie.

Rondvraag 

 • Heins vraagt naar de nazorgregeling. het bestuur vind dat er mondeling overleg moet zijn tussen boer en “wachter”
 • de Hoop vraagt aandacht voor een broedende zwaan, deze moet met rust gelaten worden.
 • Bakker wil een vergoeding voor de jagers J. Bijlsma acht dit niet nodig
 • Veenstra bedankt de jagers voor hun inzet voor de vogelbescherming.
Tegen elven sluit de voorzitter de vergadering bedankt een ieder voor z’n inbreng en wenst ieder een goed en sportief eierzoekseizoen zowel in “de zoekperiode” als in de nazorg.  Voorzitter: Y. Veenstra         secr. W. Jorritsma

1988 Jaarverslag

Jaarverslag 1988

Dit was het jaar dat starte met een late jaarvergadering i.v.m. het jubileum van Veenstra, “de jongens”( dit laatste is een uitspraak van Y.Veenstra) hebben dit zo gepland omdat ze vonden dat Veenstra de 25 jaar echt moest vol maken.  

Brewaerdtelling

30 april is de telling in de Brewaerd geweest, de resultaten waren goed. Mevr.Nijdam heeft weer op voortreffelijke wijze voor de inwendige mens gezorgt. Opmerkelijk was de vondst van 4 kievits-en 4 grutto eieren in één nest, St.Ruiter heeft e.e.a. op de gevoelige plaat vastgelegd. Van het broedsel is helaas niets terecht gekomen.      

Reiske

14 mei zijn we op excursie geweest, `s morgens hebben we onder leiding van de heer Miedema de Bildtpôllen bezocht ,dit was beslist de moeite waard, we hebben van de natuur kunnen genieten. `s Middags zijn we , naar eerst de inwendige mens te hebben versterkt naar Pieterburen gereden en hebben daar het zeehondencentrum bekeken, ze doen daar goed werk. 

Rayonvergadering

28 jan.: rayonbijeenkomst te Bolsward. Deze is door het bestuur bezocht.  Belangrijke punten waren:                                                                                              
 1. De aisikerskaart; besloten wordt dat de wachten aktief aan het verstrekken van aanvraagformulieren zullen meewerken.
 2. gebruik en misbruik nazorgers.                                                                               
 3. suggesties voor de besteding van f 5000,- in 1989.
Bestuur ;  Het bestuur is in het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. Ik wil eindigen met een ieder een goed seizoen toe te wensen zowel voor- als na 12 april.   

1988 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering gehouden op dinsdag 29 maart ’88 in café Douma te Wommels.

Voorzitter Veenstra opent om 8 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom in het bijzonder z’n kinderen en hoopt op een goede avond. De voorzitter memoreerde dat onze wacht 25 jaar geleden 130 leden telde en nu bij z’n aftreden 210. Het eerste ei is op 17 maart gevonden door G. Eringa te Kubaard. Van de jeugd was Pieter Sieperda de eerste en wel op 23 maart. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Mededelingen:
 1. De nestbeschermers zijn op een centraal punt en wel bij Murk Nijdam.
 2. In overleg met het waterschap laat men bij de boerderij van Zijlstra te Kubaard een gedeelte riet zitten voor broedende watervogels.
 3. Bij voldoende belangstelling komt er een nazorgavond in Bolsward, Veenstra peilt de belangstelling deze is positief, W. Jorritsma zal dit doorgeven aan de afdeling Bolsward.
 4. De heer Hobma wordt bedank voor het maken van de nestkastjes.

Jaarverslag penningmeester

Postma leest z’n jaarverslag voor. Het saldo bedraagt f 1200,- dit is f 450,- lager dan in ’87, de reden is o.a. f 250,- voor nestbeschermers en een gift van f 100,- aan de fûgelhelling te Ureterp. Kascontrôle  De kas is gecontroleerd door de heren Bokma en Kappe, woordvoerder Bokma melde dat alles keurig in orde is bevonden. Het jaarverslag over ’87 wordt door ondergetekende gelezen.

Excursie

Besloten wordt een bezoek te brengen aan de Bildpôllen en aan de zeehonden chrece te Pieterburen. Murk Nijdam zal in overleg men de Hoop e.e.a. regelen, de datum wordt 14 mei

Pauze met verloting

Er worden weer flink wat loten verkocht, opbrengst  ± f 300,- De door Frankena aangeboden pols wordt gewonnen door Thomas Sieperda. De door Nijdam, Fennema en Twijnstra aangeboden korfen werden gewonnen door resp. Thomas Sieperda, H. Faber en Y. Veenstra.

Bestuursverkiezing

 1. de Jong wordt gekozen als voorzitter en W. Jorritsma wordt herkozen. Huldiging Y. Veenstra. i.v.m. 25 jarig voorzitterschap W.Jorritsma neemt de leiding over. Op voorstel van het bestuur wordt. Y. Veenstra met algemene instemming van de leden tot erelid van onze wacht benoemd.
Een passende oorkonde wordt Veenstra aangeboden. Verder wordt “de sulveren ljip” bij Veenstra door de sektr opgespeld. Y. Veenstra was het symbool van de wacht van Wommels hij heeft hier veel werk voor gedaan. Mevr. Veenstra heeft thuis een bloemetje gekregen. Daarna kreeg H. Bakker de gelegenheid om Veenstra zowel in het zonnetje te zetten als op gepaste wijze hem op “de hak” te nemen, beide werden op voortreffelijke wijze door Bakker naar voren gebracht. Dankwoord Y. Veenstra: Veenstra bedank de leden en het bestuur voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Hij spreekt de wens uit dat het eierzoeken + beschermen in Friesland mag blijven bestaan.

Rondvraag

Agricola. Er zijn verwilderde katten in z’n weiland, deze zijn van E. Schure  Deze katten laten van de jonge vogels weinig in leven. Overleg met de politie is een mogelijkheid
 • Zijlstra a vraagt naar het aftreden van Johan de Jong. het bestuur weet wel dan Kees Bil z’n werk heeft overgenomen, maar de redenen zijn ons niet duidelijk.
 • Verder vraagt Zijlstra naar het doorgeven van de gegevens over de broed resultaten. het bestuur doet dit niet i.v.m. afspraken met de Standsorganisaties
 • Murk Nijdam a Stelt voor om op 30 april in de Brewaar te tellen.
 • Kaartjes voor de nazorg worden voor 12 april doorgegeven.
 
 1. Veenstra. bedankt Harm Kappe voor het jarenlange beschikbaar stellen van de Bekers. De jeugdbeker wordt door H. Kappe weer beschikbaar gesteld.
De voorzittershamer wordt door Veenstra over gedragen aan W de Jong, de laatste wordt met z’n wacht een goede toekomst toegewenst. Voorzitter W. de Jong      Sekr. W. Jorritsma

1989 Jaarverslag

Jaarverslag 1989

1989 is het jaar geweest met een vrijwillige verkorting van de eierzoek periode. De B.F.V.W. heeft hier veel goodwil mee gepleegd en de mensen in het veld hebben zich zeer goed aan de afspraken gehouden. Maar helaas volgt er na 6 april een zeer koude periode, met als resultaat: dat de meeste vogels wel 2 weken later begonnen zijn met broeden. 10 maart : is de jaarvergadering van de B.F.V.W. te Leeuwarden door een 7-tal leden van ons wacht bezocht.

Brewaer telling

29 april: telling in de Brewaar onder leiding van Murk Nijdam. De resultaten waren gemiddeld. De grutto boekte vooruitgang. We hebben weer eens een nest van de snip gevonden met 3 eieren. Mevr. Nijdam heeft weer op voortreffelijke wijze voor de inwendige mens gezorgd.

Reiske

27 mei zijn we op excursie geweest. De reis ging naar Eernewoude, naar het natuurgebied de Alde Feanen. We zijn daar om ong. half tien ontvangen met koffie met daarbij een gevulde koek uit Wommels. Daarna volgde een rondvaart van ong. 2 uur door een prachtig natuurgebied; we hebben o.a. de aalscholvers kunnen zien.

Nazorg

22 nov : is er een nazorg-avond gehouden in café Douma. De leden die in bezit van een nazorgpas zijn, konden verslag uitbrengen. De resultaten waren over het algemeen goed te noemen. Een 3-tal leden hadden er weinig aan gedaan. Het bestuur heeft hen uitgenodigd voor een gesprek. In overleg met het hoofdbestuur is besloten deze leden hun pas met één jaar te verlengen. Bij gelijk blijvende resultaten  wordt de pas niet weer uitgereikt.

Rayonvergadering

Rayon vergadering op 9 december te Bolsward. Deze vergadering is door het bestuur bezocht. Aan de orde kwamen o.a. De koekaktie; de wachten krijgen in het vervolg f0,40 per koek. Verder bordjes met als opschrift “Aaisikerskaart verplicht”, deze bordjes eventueel plaatsen in overleg met de boer. Het bestuur is ook het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. Ik wil eindigen met een ieder een goed seizoen toe te wensen zowel voor als na de sluitingsdatum

1989 Jaarvergadering

Notulen van de leden vergadering 1989

Gehouden op woensdag 15 febr. ’89 in Café Douma te Wommels

Opening

Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. De voorzitter merkt o.a. op: dat de B.F.V.W. met 120 wachten met ± 21.000 leden veel voor de natuur kan doen, n.l. deze in de ruimste zin beschermen! De natuur staat onder druk o.a. vervuiling, zure regen enz. Wij als weldenkende mensen moeten daar het nodige aan doen, dit moet maar kan ook. De sluitingsdatum 13 april staat onder druk en kan wel eens 6 april worden. Voorzitter de Jong ziet liever een “glijdende” datum en deze laatste dan laten vaststellen door de B.F.V.W.  en de standsorganisaties. Wij zijn gast op het land van de boer en wij dienen ons als gast te gedragen, dus geen auto’s in het land of in de dammen, geen verrekijkers gebruiken, en voldoende tijd en zorg voor de nazorg. Verder wenst de voorzitter ieder een goede avond.

Notulen

De notulen van 1988 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen vraagt H. Twijnstra naar de leeftijd van jeugdleden: dit is t.e.m. 16 jaar.

Notulen en verslagen

 • Daarna wordt het jaarverslag over 1988 gelezen en een kort verslag gedaan over de nazorg in ’88.
 • Jaarverslag penningmeester. P. Postma is in ’88 gestart met f 1220,- en het saldo op 31 dec. was f 1141,92. Een goed resultaat.
 • Kascontrole. De heren K. Eisma en K. Louwsma hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Bespreking excursie 

Deze wordt vastgesteld op 27 mei We gaan dan naar de Alde Feanen te Eernewoude. We worden daar om 10 uur verwacht. Er mogen max. 20 personen mee. Kosten f 5, per persoon. Voorstel excursie van een aantal leden: om in 1990 naar de Lauwersmeer te gaan. We kunnen dan o.a. de roze lepelaar en de vos waarnemen, e.e.a. onder leiding van D. Wilman. Deze excursie zou dan half maart moeten plaats vinden. Overleg met D. de Hoop.

We krijgen nu pauze met verloting.

De pols aangeboden door bedrijf Frankena wordt gewonnen door H. Bakker De eende korfen aangeboden door Nijdam en Twijnstra worden gewonnen door: Galema en Fennema. Onze spreker met z’n chauffeur komen nu binnen. Voorzitter de Jong heet de heren Span en Bergsma hartelijk welkom.

Bestuursverkiezing  

Nijdam wordt met algemene stemmen herkozen.

Jaarvergadering B.F.V.W.  

10 maart a.s. De volgende leden zullen deze vergadering bezoeken. Y. Veenstra, H. Bakker, Galema,        T. Bootsma, M. Leyenaar, M. Nijdam, W de Jong en W. Jorritsma.

Rondvraag.  

 • D de Hoop. Vraagt aandacht voor het feit dat er te veel kouwtjes en zeevogels zijn. We kunnen hier wat aan doen door o.a. de eieren te schudden en ons afval beter in de hand te houden.
 • Bootsma vraagt naar de katten in het land. Deze katten zijn van E. Schuur. Bij overlast zal e.e.a. in overleg met de politie moeten.
 • Twijnstra wil meer kapjes op de schoorstenen, er komt een ingezonde stuk in “Diggelfûr”
 • de Boer. heeft folders/posters van Natuurmonumenten beschikbaar.
De Voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en geeft het woord aan de Oudvoorzitter van de B.F.V.W. de Heer S. Span.

Gastspreker

De heer Span noemt zichzelf eierzoeker, jager, visser, kortom “Natuurman” Hij vertelde hoe hij als kleine jongen al met de natuur in aanraking komt. Z’n inleiding kan in 3 delen gesplitst worden
 1. “Van kleine jongen tot natuurman”.
 2. Anekdotes uit z’n tijd als bestuurslid van de F.B.V.W. “van spreker tot film-operator”.
 3. Voorlezen “uit eigen werk””.
De heer Span wist op boeiende wijze: z’n avonturen, op ons over te brengen.

Sluiting

Voorzitter de Jong bedankt de heer Span voor z’n boeiende inleiding en geeft hem een bloemetje. Verder wenst hij een ieder wel thuis en een goed eierzoekseizoen. Voorzitter: W. de Jong       Sekr  W. Jorritsma

1990 Jaarverslag

Jaarverslag 1990

Ook dit voorjaar was weer zeer vroeg en zacht, het gevolg was dat het hoofdbestuur ook dit jaar de eierzoek-periode weer inkorte, mijn inziens een juiste beslissing door o.a. het hoge gras en de te verwachten vroege maaiperiode. 5 maart kwam er al een telefoontje uit Almelo omdat ons lid Johan Andela al een kievitsei had gevonden. 2 maart was de jaarvergadering te Leeuwarden die door een 7-tal leden van onze wacht werd bezocht.  

Brewaer telling

Telling “Brewaar”. Deze is gehouden op 30 april. o.l.v. Murk Nijdam. Het resultaat was gemiddeld. Grutto was lager ;scholekster beter;kievit was goed. We hebben ook een nest van de snip gevonden met 4 eieren. Mevr. Nijdam zorgde op haar eigen voortreffelijke wijze voor de inwendige mens. Een 2-tal heren hadden “het ein al vroeg in de bek”en zaten al zeer vroeg aan de koffie(we zullen geen namen noemen Bakker).

Reiske

Excursie. De reis ging deze keer naar de Noordwaard te Makkum. De excursie is maar ten dele geslaagd daar het Fryske Gea 2 afspraken op dezelfde zaterdag had gemaakt. Ondergetekende heeft e.e.a. met Henk Kroes opgenomen; deze heeft namens het Fr.G. z’n verontschuldiging aangeboden.

Nazorg

Nazorgavond : deze is gehouden op 26 nov. in het Dielshûs te Wommels. Op deze avond hebben de verschillende groepen verslag gedaan van hun werk en de resultaten ervan. Een paar opmerkingen :
 1. elke groep is verplicht om op deze avond verslag uit te brengen.
 2. bij afwezigheid kan dit ook schriftelijk. Resultaten waren zeer verschillend. Groep 4 ( de Jong e.c. ) hadden 35 nesten van de kievit, dit is erg veel,, o.a. 4 witte dit laatste is niet uitgekomen.

Rayonvergadering

Bolsward, deze is gehouden op 8 dec.’90 . Deze is ook weer door ons bestuur bezocht; aan de orde kwamen o.a. de nazorgpas; gebruik nestbeschermers; de sluitingsdatum en het gebruik van bordjes.

Voederen in de winter

Het bestuur heeft 8-zak graan+ 2 zak grit besteld bij het voedselfonds. H.Ligthart heeft te Wommels 7 zak gevoerd en W. Jorritsma 3 zak te Waaxens.

Koekaktie

onze wacht heeft hier ook weer aan meegedaan e.e.a. onder leiding van W.de Jong.                                                                          Bestuur : het afgelopen jaar is het bestuur een aantal keren bijeen geweest en heeft o.a. de bijeenkomst van besturen in Deinum bijgewoont. Onder getekende wil eindigen met ieder een goed seizoen toe te wensen zowel bij rapen als bij de nazorg!

1990 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering gehouden op dinsdag 20 febr. ’90 in café “It reade hynder” te Wommels.

Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet 32 leden welkom. Het lijkt dit jaar vroeg te worden, in het zuiden van ons land is het al 18° C aldus voorzitter de Jong .De nieuwe “flora- en fauna wet” Staat op stapel. De B.F.V.W. wil 12 april als laatste datum vasthouden; ons sterke wapen is de nazorg + een goed kontakt met de boer aldus onze voorzitter.

Mededelingen:

 1. De bordjes “Aaisikers kaart verplicht” worden door de voorzitter getoond.
 2. Een Chinees blauwe gember pot is als prijs door “Ketellappers koekfabriek” beschikbaar gesteld.
 3. 30 april telling in de Brewaer.
 4. In plaats van een beker zal aan de vinders van het eerste kievitsei een oorkonde worden uitgereikt; ontwerp van Greet Jorritsma.
 5. 2 maart is de jaarvergadering van de B.F.V.W
 6. Wybren Bruinsma verzorgt de publikaties van ons Wacht in “Diggelfjoer”.
 7. Wybren Bruinsma is in het ziekenhuis opgenomen i.v.m een knie operatie. Er zal hem namens de vergadering een attentie worden aangeboden.

Notulen

Deze worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen: 1° Bootsma vraagt of er in het afgelopen jaar, weer overlast in weilanden is geweest van de katten van de fam. Schuur. Volgens de hr Bakker is het, het afgelopen jaar goed gegaan/ weinig tot geen last/.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt gelezen

Bestuursverkiezing

Postma was niet herkiesbaar. Voorzitter de Jong bedankt Postma voor het vele werk voor de wacht Wommels in een aantal bestuursperiodes n.l. van ’72-’80 en van ’84 tot ’90; de Jong biedt namens de wacht een nestkastje aan. In de vakature P Postma wordt J. Bakker gekozen. Wybren Bruinsma wordt met algemene stemmen herkozen. Onze gast van deze avond Steven Ruiter wordt door voorzitter de Jong welkom geheten.

Jaarverslag penningmeester.

Piet Postma heeft het afgelopen jaar goed geboerd. het saldo bedroeg: f 799,25 Kascontrole. A. Breuker en Chris Postma hebben de boeken nagekeken en deze in orde bevonden.

Pauze met verloting

De pols aangeboden door bouwbedrijf H. Frankena wordt gewonnen door Y. Veenstra. De eendekorfen aangeboden door Twijnstra en Nijdam, worden gewonnen door: Zijlstra en Y. Veenstra. Ons erelid worden deze prijzen van harte gegund (Maar in de omgeving van Veenstra wordt gesproken over “omkoping”). De gemberpot gaat naar van der Volk.

Jaarvergadering B.F.V.W.

Deze zal worden bezocht door: A. Venema; Y. Veenstra; H. Bakker, T. Bootsma; Galema, W. de Jong en W. Jorritsma. Stemming over de eventuele sluitingsdatum 5 april ook voor seizoen ‘90 uitslag. 14 voor – 14 tegen – 4 onthouding. Het bestuur krijgt vrij mandaat.

Excursie

Besloten wordt om een bezoek te brengen aan de Noordwaard te Makkum
 1. Jorritsma zal overleg plegen met G. Kalsbeek van het “Fryske Gea” Voorkeur datum 12 mei

Rondvraag:

 1. Veenstra vraagt: de bordjes “Aaisikers kaart verplicht” wel te plaatsen, en dan in overleg met de boer. De voorzitter wil eerst publikatie in landbouwbladen afwachten.
 2. Frankena.
a vraagt aandacht voor de nestkasten van 18 waren er 14 bezet. Frankena wil de jeugd er meer bij betrekken. De jeugd kan kontakt opnemen met Y. Veenstra. b de gemeente moet bij het rooien en snoeien beter op de nestkasten letten. Voorzitter de Jong zal dit doorgeven. c In “Diggelfjoer” zal een “bouwpaket” voor nestkasten worden aangeboden.

Dia’s

De heer Steven Ruiter laat een 90-tal zeer fraaie dia’s zien over vogels en natuur. Het zijn fraaie opnamen die getuigen van een stuk liefde en vakmanschap. Voorzitter de Jong bedankt Steven Ruiter en biedt hem een attentie aan. De Voorzitter bedankt een ieder voor z’n inbreng en wenst een ieder een sportief eierzoek seizoen toe. Voorzitter:  W. de Jong       Sekr    W. Jorritsma

1991 Jaarverslag

Jaarverslag 1991.

Eerste eieren

Het voorjaar was vroeg, op 15 maart is het eerste ei gevonden door P.Sieperda en bij de jeugd op 23 maart door R.Joustra.  De jaarvergadering van de B.F.V.W. werd door een 5-tal leden van onze wacht bezocht.

Brewaertelling

De telling in de Brewaar is gehouden op 30 april. : kievit : 17 nesten met 70 eieren ( 2x5) er waren 14 eieren bij gelegd waarvan 2 zijn uitgekomen. De Grutto : veel betere resultaten. Mevr. Nijdam heeft weer op voortreffelijke wijze voor de inwendige mens gezorgt. 

Excursie

Op 18 mei zijn er een 25-tal leden op bezoek geweest bij de eendekooi te Giekerk en in de Rypsterkster polder. De excursie was zeer geslaagd. Het Kaaspakhuis. : onze wacht heeft mee gedaan met een expositie in het pakhuis. o.a. met een 10-tal fraaie opnamen van Steven de Ruiter.

Nazorgavond

Deze is gehouden op 11 nov. in het Dielshûs te Wommels. Een paar opmerkingen uit de resultaten van deze avond. De resultaten waren redelijk tot goed. Vooral laat in het seizoen nog vrij veel broedsels ;in Waaxens o.a. een nest met 4 eieren ,gevonden “op een koei”, de kievit pikte n.l. naar de kop. Begin nov. waren er 3 ooievaars in Waaxens.  Het bestuur bezoekt de najaars vergad. van besturen te Bolsward op 21 dec.  Aan de orde kwam o.a. flexibilisering van de sluitinsdatum. Dit laatste werd besproken en toegelicht door een zware delegatie van het hoofdbestuur. Uw bestuur kon zich goed vinden in de standpunten van het H.B. en acht e.e.a. haal-en verdedigbaar.

Koekaktie

Onze wacht heeft hier aan mee gedaan e.e.a. onder leiding  van W.de Jong

Bestuur

het bestuur is ook het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wil eindigen door een ieder een goed seizoen toe te wensen.

1991 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1991

Gehouden op woensdag 6 maart ’91 in cafe “It Reade Hynder” te Wommels. Bericht van verhindering is gekomen van de hr. H. Frankena en   K. Louwsma.

Opening

Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet een 40-tal leden hartelijk welkom. in het bijzonder onze gast de heer F. Tuinstra. van het hoofdbestuur.

Notulen  

Deze worden door de sekretaris gelezen en onveranderd goed gekeurd. Het jaarverslag wordt nu gelezen.

Verslag penningmeester  

Bakker zal zorgen dat de contributie in het vervolg tijdig zal worden geïnd. Verder pleit hij voor een grotere reserve. Het saldo was f 139,76.

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar waren W. de Jong en W. Jorritsma. Daar er geen tegen kandidaten zijn worden beiden weer herkozen.

Uitreiking oorkonden.

Voorzitter de Jong reikte deze uit, bij de jeugd ging deze naar Rinze Joustra en bij de ouderen naar Tjeerd Nijdam. De telling in de Brewaer wordt vastgesteld op 30 april.

Nieuwe leden 

Voorzitter de Jong bedankt ons aktieve lid H. Bakker voor het werven van 20 nieuwe leden. Een geweldig mooi resultaat.

Jaarvergadering  B.F.V.W.  

Deze wordt gehouden vrijdag 8 maart in Leeuwarden. De vergadering zal door de volgende leden worden bezocht. H. Bakker; W. Bruinsma; Y. Veenstra; W. de Jong en W. Jorritsma.

Excursie 

Deze zal worden gehouden op zaterdag 18 mei. deze gaat o.a. naar de eendekooi te Giekerk en naar de Ryptsjerksterpolder een 25-tal leden geven zich op.

Nestkasten

Wybren Bruinsma doet verslag er waren 18 kasten bezet.

Rondvraag 

 1. de Hoop merkt op dat de bordtje “Ferbean sûnder aaisikerskaart” goed vastgezet moeten worden.
 2. D de Hoop. heeft overlast van ± 50 stuks zwanen. à eventueel een afschot vergunning aanvragen.
 3. Veenstra. vraagt naar de beheersgebieden in onze gemeente i.v.m. het eierzoeken. Natuurmonumenten gaat dit verbieden. Jelle de Boer denkt ook dat dit zal doorgaan.
 4. Hobma wil liever niet teveel kasten voor torenvalken hij denkt dat te veel aan valken schadelijk zal zijn voor jonge vogels.
 5. Harm Faber vraagt naar de reden van het niet bezet zijn van z’n nestkastje à te nieuw

Pauze met verloting

De pols aangeboden door H. Frankena wordt gewonnen door v.d. Valk. De gemberpot wordt gewonnen door D de Hoop. De eendekorfen aangeboden door Nijdam en Twijnstra worden gewonnen door Harm Faber en Y. Veenstra. De oranjekoek gaat naar Piet Postma.

Gastspreker

Natuurfilms  de Heer Tuinstra laat een 2-tal mooie en leerzame films zien n.l. “Waddenzee Vogelland” en “Ganze probleem”? Voorzitter de Jong bedankt Tuinstra voor de mooie films. Verder wenst hij een ieder een sportief en vruchtbaar

1992 Jaarverslag

Jaarverslag 1992.

Eerste eieren

Het voorjaar was weer redelijk vroeg. De eerste kievitseieren zijn weer gevonden door A.Breuker bij de ouderen en door Rinse Joustra bij de jeugd. De voorjaarsvergadering van de B.F.V.W. te Leeuwarden werd door 9-tal leden van onze wacht bezocht. Het belangrijkste punt “Flexibilisering van de datum voor sluiting” wordt met alle stemmen aangenomen.

Brewaerd telling

De telling in de Brewaer is gehouden op 30 april. Deze dag was weer geslaagd o.a. door de goede zorgen van de fam.Nijdam . Maar ook door een bovengemiddeld resultaat.     

Excursie

Deze is gehouden op 9 mei naar “De Delen”. Het was erg slecht weer; het was koud en het regende pijpestelen. De excursie kwam daardoor niet geheel tot z’n recht. 

Nazorgavond

Deze is gehouden op 30 nov. in het Dielshûs te Wommels. Deze avond is goed bezocht, de resultaten waren over het algemeen goed. De nestkasten in het dorp waren goed bezet. Maar het nieuwe projekt bij de fam. Koper in de tuin is dit jaar mislukt; alle nieuwe kasten  ong. 25 stuks waren niet bezet ( te nieuw) ( te Laag ).De nieuwe kasten zijn gemaakt door J.E.Valkema, Bouma en Hiemstra; waarvoor onze hartelijke dank.

Rayonvergadering

Van bestuur te Bolsward. Deze vergadering is bezocht door W. de Jong, W.Bruinsma en W. Jorritsma. Aan de orde kwamen o.a. “de vliegende brigades”en Wild Beheer Eenheden ( de W.B.E.’s)

Koekaktie

 1. Van de Heer Witteveen kregen we bericht dat we een geldbedrag kunnen krijgen i.v.m. de koekaktie van vorig jaar.
 2. Ook dit jaar heeft onze wacht onder leiding van voorzitter de Jong weer meegedaan aan de koekaktie.
Bestuur: Het bestuur is ook in het afgelopen jaar weer een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wil eindigen met iedereen een goed seizoen toe te wensen ,zowel tijdens het zoeken als tijdens nazorg!

1992 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1992

Gehouden op woensdag 19 febr. ’92 in het “Dielshûs” Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet een 40-tal leden hartelijk welkom in het bijzonder onze spreker de heer Han Westhof, en een tweetal dames van het MBO-College “Sneek” deze laatsten moesten voor hun opleiding notulen van onze vergadering maken;
 • Harm Kappe wordt door onze voorzitter herdacht. Kappe was ook de schenker van de jeugdbeker
 • De Jong spreekt z’n waardering uit voor de inzet van Bakker; Bakker is zeer aktief als ledenwerver, 89 nieuwe bracht hij dit jaar aan zodat onze wacht ± 300 leden heeft
 • Er is ook een dankwoord voor E. Heins voor het in de computer brengen van ons ledenbestand.

Mededelingen

 1. Flexibilisering van de sluitingsdatum. W. Jorritsma geeft uitleg. Van uit Brussel worden een 3-tal eisen gesteld n.l.
 2. Kleine hoeveelheden kievitseieren.
 3. Controleerbare omstandigheden.
 4. flexibele sluitingsdatum.
De B.F.V.W. stelt de volgende regels vast:
 • 13 april is een redelijk compromis tussen de belangen van mens en natuur.
 • In verband met ontwikkelingen in de agrarische bedrijfsvoering, wordt de vinddatum van het tiende eerste-gemeentelijke kievitsei (tiende EGK) uitgangspunt.
Gevolg van e.e.a. is:
 • In een normaal voorjaar, waarin de vinddatum van het eerste ei valt in de periode 13 t/m 22  maart blijft de sluitingsdatum 13 april.
 • In een zeer vroeg voorjaar gaat de speciale regeling in
Uitgangspunt (tiende EGK). Het eerste provinciale kievitsei wordt beschouwd als 1° EG.K-ei, bij de vinddatum van het tiende EGK-ei worden 26 dagen opgeteld. B - Zode-bemester - W. Jorritsma geeft uitleg. Op de zandgrond reeds dit jaar verplicht. Op de andere grondsoorten in ’94 gevolg van e.e.a. is. A. markeren van de nesten ( met lichtgevende stokken???). B. hulp van boer/ c.q loonwerker. C. Opnemen en terug leggen van de eieren. Gevolg van a t/m d is a Het oprichten “Van een vliegende brigade” per wacht. Boeren en loonwerkers moet de telefoon nummers weten van de Coördinator + z’n reserve van deze “vliegende brigade”. Er wordt de wachten gevraagd proeven te nemen met “lichtgevende meststokken???” / de verwachting is n.l. dat de machines 20 uur/dag werken. Een reactie op B is: in het najaar van 1993 een vergadering met de boeren te beleggen.

Nestkasten

W. Bruinsma geeft uitleg. De BFVW heeft een commissie “Broedzorg” ingesteld  deze cie vraagt de wachten om te onderzoeken of in hun wacht hier belangstelling voor is  De reactie van Wommels is positief. Wij hebben nu 19 kasten waarvan 17 bezet zijn Bruinsma stelt voor om te komen tot 30 kasten.

Notulen en verslagen

 • Deze worden door W. Jorritsma gelezen en onveranderd goedgekeurd
 • Het jaarverslag wordt vervolgens gelezen.
 • Verslag penningmeester Bakker.
 • Het saldo bedroeg f 804,30, een goed resultaat.
 • Kas Controle   deze is uitgevoerd door E Heins en Chris Postma. de kas is in orde bevonden

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar Murk Nijdam, daar er geen tegenkandidaten waren wordt Nijdam herbenoemd

Excursie

W. Bruinsma stelt voor een exursie naar “de Delen” te organiseren (max 20 deelnemers) en wel op 9 mei (Het voorstel wordt aangenomen).

Telling Brewaer

30 april 9.00 uur bij fam. Nijdam. Oorkonden  Ouderen Piet Sieperda 1° ei gevonden op 15 maart - jongeren Rinse Joustra  1°ei op 23 maart ‘91

Rondvraag  

 • D de Hoop deze heeft te veel smienten op z’n land à eventueel bejagen met valken (St. Ruiter)
 • Nestkast voor torenvalken bij Klijnsma (H. Bakker) er komt weer een kast  van Gunst zal een nieuwe maken

Jaarvergadering BF.V.W. deze zal bezocht worden door:

 1. Bakker; D de Hoop; Jan Bakker E. Valkena; M. Leijenaar; Bruinsma; W. de Jong; Y. Veenstra; Galema en W. Jorritsma.

Pauze met verloting

De volgende prijzen worden gewonnen door A.Terpstra – Oranjekoek, Bijlsma – Eendekorf, Veenstra – Eendekorf, Bootsma – Pols.

Dia’s + inleiding  Han Westhof

Westhof vertoonde mooie dia’s en had een amusant verhaal. Voorzitter de Jong bedankt aan het eind van de avond Westhof en wenst een ieder een goed seizoen.                                     Voorzitter: W. de Jong       Sekr W. Jorritsma

1993 Jaarverslag

Jaarverslag 1993

Ook dit jaar is de vereniging weer aktief geweest. We zijn gestart met de jaarvergadering te Leeuwarden, deze is bezocht door een 4-tal leden op 5 maart.

Eerste eieren

De eerste kievitseieren zijn gevonden door Rutger van der Meer bij de jeugd en wel op 23 maart en door Wybren Jorritsma bij de ouderen en wel op 20 maart .

Brewaer-telling

 De telling in de Brewaar is gehouden op 30 april. Het was een geslaagde dag. Het weer werkte mee en de resultaten waren goed. Onze leden uit Almelo waren ook al present. Mevr.Nijdam heeft ons weer goed verzorgt.

Excursie

De excursies zijn gehouden op zaterdag 22 mei en dinsdag 25 mei. We zijn buitendijks geweest onder leiding van Tjalling Walda. Het gebied boven Ferwerd was erg mooi, een en al natuur. De heer Walda was een voortrefelik verteller en gids.

Dorpsmarkt

Zaterdag 11 sept. hebben we een kraampje ingericht op de “dorpsmarkt”tijdens de feesten te Wommels. Publiekstrekker was Henk Twijnstra. Hij demonstreerde het eendekorf maken. De weergoden werkten in het begin van de middag niet mee, het regende pijpestelen. Maar dankzij een plastic kleed bleven we redelijk droog.

Nazorgavond

Deze is gehouden op 29 nov. Gast op deze avond was Jan Hoekstra, hoofd nazorg B.F.V.W. Hoekstra vertelde over de nazorg en het belang van de B.F.V.W. Aan de hand van sheets liet Hoekstra zien hoe e.e.a. door hem administratief verwerkt wordt. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de Vogelwet die aanstaande is, en voor bewijsvoering in de richting 2’e kamer en EEG richtlijnen. Voor de toekomst is het belangrijk dat ook onze wacht haar gegevens doorgeeft aan de BFVW De rayonvergadering voor  besturen te Bolsward is dit jaar niet doorgegaan. Koekaktie : ook dit jaar heeft onze wacht weer meegedaan . Wybren Bruinsma is “de lang hier” in gegaan en Klaas Louwsma vierde z’n 25 jarig huwelijksjubileum. Het bestuur is dit jaar weer een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wil alle leden een goed seizoen toewensen. Vooral ook tijdens de nazorg.

1993 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1993

Gehouden op Woensdag 3 maart ’93 in het “Dielshûs”. Afwezig met kennisgeving fam. Bakker, Klaas Louwsma, Cor Valkena, A. Terpstra en van Gunst.

Opening

Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet een 40-tal leden hartelijk welkom, in het bijzonder onze gastspreker de heer       W. van den Veen van Bolsward.Voorzitter de Jong toonde zich aangenaam verrast door de vele “opgezette” vogels die v.d. Veen in de zaal had opgesteld. De voorzitter verwacht redelijk positief nieuws uit Den Haag i.v.m de sluitingsdatum, verwacht wordt dat de 2e kamer akkoort gaat 9 april.

Mededelingen

 • De vereniging dorpsfeesten organiseert 11 september ’93 een dorpsmarkt op de terp, alle ver. van Wommels worden verzocht zich hier te presenteren, de vogelwacht doet ook mee.
 • Onze vogelwacht heeft een bedrag van f 66, terug ontvangen van het voedselfonds.
 • Onze wacht heeft een brief gekregen van het Hoofd bestuur, hier in wordt de waardering uitgesproken met betrekking tot onze ledengroei, de bond telt ruim 23.600 leden. Voorzitter de Jong merkt op, dat deze waardering vooral te danken is aan de inzet van H. Bakker 
 • De ledenvergadering van de B.F.V.W. wordt op 5 maart te Leeuwarden gehouden.

Notulen en verslagen

Notulen deze worden door de sekretaris gelezen en onverandert goedgekeurd. Het jaarverslag wordt vervolgens door hem voorgelezen. Het verslag van de penningmeester wordt door Voorzitter de Jong behandeld, het saldo bedraagt f 370,05. Kas Controle  is uitgevoerd door de heren Eisma en Postma. De kas is in orde bevonden

Bestuursverkiezing

Bestuursverkiezing Jan Bakker was niet herkiesbaar, in zijn plaats is met algemene stemmen gekozen Klaas Louwsma. Wybren Bruinsma is met algemene stemmen herkozen.

Oorkonden

De oorkonden voor het vinden van het 1e kievits ei zullen door de voorzitter persoonlijk gebracht worden bij  A. Breuker en bij R. Joustra.

Excursie

Voorgesteld wordt een excursie te houden buiten dijks bij Ferwerd onder leiding van T. Walda uit Marrum. (max. 12 man) i.v.m. de belangstelling worden er 2 dagen vastgesteld; a 22 mei s’morgen om 8.30 uur en b 25 mei s’avond om 18.00 uur

Rondvraag

 • S. Agricola vraagt aandacht voor de zodebemesting, die aanstaande is. Voorzitter de Jong zegt toe dat het bestuur zich hierop zal beraden.
 • de Hoop a Bij de Hoop zijn veel jonge weidevogels door kokmeeuwen opgegeten.
 • op 14 augustus  bij de Hoop in het land nog een nestje van de leeuwerik met 6 eieren
 • H. Twijnstra  1e de nestkasten plaatsen met de opening naar het Oosten.
 • 2e Weer bordje plaatsen met opschrift “Verboden met de auto”.

Telling Brewaer.

30 april – 9.00 uur bij fam. Nijdam.

Pauze met verloting

de pols is gewonnen door M. Leijenaar, de eendekorfen zijn gewonnen door J. Bruinsma, A. Fennema en door Bouma. Jaarvergadering te Leeuwarden.  deze  zal bezocht worden door M. Nijdam, M. Leijenaar, A. Fennema en H. Bakker.

Gastspreker

W. v.d. Veen  v.d. Veen hield een mooi en leerzaam betoog, we konden onze kennis aangaande vogels opfrissen/uitbreiden aan de hand van de door v.d. Veen getoonde “opgezette” vogels. Voorzitter de Jong bedank onze gastspreker voor de mooie avond en wenst een ieder wel thuis en een goed seizoen.   Voorzitter: W. de Jong      sekr. W. Jorritsma

1994 Jaarverslag

Jaarverslag 1994

We starten dit jaar met de jaarvergadering van de B.F.V.W.  in Zalen Schaaf te Leeuwarden. De vergadering is bezocht door W.Bruinsma, W.de Jong, M.Nijdam.    

Eerste Eieren

De eerste kievitseieren zijn gevonden door Henk Twijnstra bij de leden (14Maart) en bij de jeugd door Claas Frankena en Rintje Joustra (21 maart).

Bewaer-telling

De telling in de Brewaar is traditioneel weer gehouden op 30 april onder leiding van Murk Nijdam. De resultaten waren goed en de koffie met zelf-gebakken cake smaakte daarna uitstekend        

Excursie

De excursie is gehouden op 7 mei en wel naar “de Peasemerlânnen”. We moesten om 9.30 bij het Fiskershúske te Moddergat starten. Dit was ook een fraai gebied.  

Vliegende hectares

En aantal bestuursleden hebben een 2 tal vergadering bijgewoond i.v.m. de “Vliegende  ha “ Eerste in Sneek met een aantal besturen + mensen van de provinciale commissie beheer landbouwgronden.  Tweede : in Oosterend een voorlichtingsavond met deze commissie een groot aantal landbouwers uit onze omgeving. Op dit moment doen een 30-tal landbouwers met 155 ha mee aan dit projekt in het gebied Wommels. Ondergetekende vindt dit een goede ontwikkeling met de maximale vrijheid voor de boer en goede kansen voor de vogels. Er zal t.z.t. een beroep op ons worden gedaan i.v.m. de telling

Nazorgavond

30 november hebben we onze nazorgavond gehouden. W.Jorritsma gaf voorlichting over de  vliegende ha.  Aan de hand van sheets op de overhead en een 20-tal nazorgers brachten verslag uit. Helaas hadden we verschillende formulieren voor de nazorg, zodat afgelopen jaar een vertekend beeld gaf.
Resultaten Vogelwacht Wommels 1994
Soort Nesten Eieren
Grutto 113 417
Kievit 207 793
Scholekster (aan de leg) 57 227
Tureluur 37 148
Snip 1 4
Resultaten Skrok  1994
Soort Nesten Eieren
Grutto 111
Kievit 33
Scholekster (aan de leg)
Tureluur 14

Koekactie

Ook dit jaar heeft onze wacht weer meegedaan aan de koekaktie.

Rayonvergadering

Rayonvergadering Bolsward voor besturen. Deze is door ons bestuur bezocht op 7dec De belangrijkste punten waren:
 1. S v.d.Vlugt stelt z’n functie van voorzitter van de B.F.V.W. beschikbaar. Voorgedragen zal worden dr.ir. A.Osinga oud directeur van de praktijkschool te Oenkerk.
 2. Verslag commissie broedzorg. Men heeft 4500 nestkasten in beheer waarvan 2/3 bezet zijn door 23 vogelsoorten.
 3. De volgende rayonvergad. Is vastgesteld op 16 december 95 te Wommels. Het bestuur van Wommels regelt e.e.a.
Het bestuur is ook afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wenst een ieder een goed seizoen.

1994 Jaarvergadering

leden vergadering 1994

Gehouden op Woensdag 23 febr. ’94 in het Dielshûs te Wommels. De heer Y. Hijlkema is met kennisgeving afwezig

Opening

Voorzitter de Jong opent de vergadering en heet een 35-tal leden hartelijk welkom; in het bijzonder Steven Ruiter uit Lemmer. De voorzitter merkt op dat waarschijnlijk De “Aaisikerskaart” verplicht wordt + toestemming van de Boeren + verplichte nazorg. De kievit is sinds 1988 iets toegenomen maar de grutto is ± 12 % afgenomen   De overheid wil daarom meer beheersgebieden
 • De jaarvergadering van de B F.V.W. zal 4 maart in Zalen Schaaf worden gehouden.
 • Het Boekje “Weidsje en Warje yn it Gea” is weer herzien en is beschikbaar voor de nazorgers; Verder wordt 4 maart een leskist voor de scholen geintroduceerd.

Notulen en verslagen

 • Notulen Deze worden door de sekr. gelezen en onveranderd goedgekeurd.
 • Jaarverslag Dit wordt ook door de sekr. gelezen.
 • Jaarverslag penningmeester Louwsma, deze heeft een batig Saldo van f 1053,08
 • Kascontrole   De boeken zijn gekontroleerd door Klaas Eisma en Piet Postma en inorde bevonden.
 • Het bestuursvoorstel om de contributie voor leden op f 10,- en voor donateurs op f 5, te stellen wordt teruggenomen, we gaan afwachten wat de Bond doet.

Bestuursverkiezing

W. de Jong en W. Jorritsma zijn met algemene stemmen herkozen. De Jong treedt af als voorzitter. Wybren Bruinsma wordt voorzitter, dit is voor de dagelijkse praktijk beter daar de Jong in Sneek woont.

Gastspreker

Na een korte pauze krijgt Steven Ruiter gelegenheid z’n zeer fraaie dia’s over de vogeltrek in Israel te tonen. Deze serie heeft Steven Ruiter samen met Simon Bijlsma gemaakt in opdracht van het Blad Grasduinen. De inleiding + de dia’s waren mooi maar ook zeer leerzaam.

Verloting

We krijgen nu pauze met de traditionele verloting Chris Postma won de Pols. V.d. Meer won een eendekorf. Jorritsma won een eendekorf en een oranjekoek. Klaas Louwsma won ook een oranjekoek en Thijs van Gunst een broedhokje De verloting bracht f 245,- op.

Nazorg

 • De oorkonden voor het 1e kievitsei worden uitgereikt aan Rutger v.d Meer bij de jeugd (23 maart) en Wybren Jorritsma bij de leden (20 maart)
 • Het bestuurs voorstel om de nazorggegevens door te geven aan de BFVW wordt besproken en aangenomen  het eerste jaar is een proefjaar. Vanaf ’95 moet alles zeer goed worden bijgehouden en tijdig aan W. Jorritsma worden doorgegeven
 • Deze laatste zal de gegevens verzamelen en doorgeven
 • Het bestuur vraagt extra aandacht voor mestvraagstuk. Dus goede afspraken met boeren en loonwerkers.

Rondvraag

 • J. Bootsma vraagt wanneer de nazorg het beste kan starten. De voorzitter merkt op dit direkt na de sluitingsdatum te laten aanvangen.
 • Voorzitter de Jong bedankt de spreker van deze avond en wenst een ieder welthuis en een goed seizoen.
 • Jaarvergadering  Deze zal worden bezocht door W. Bruinsma, W. de Jong en M. Nijdam.
 • telling Brewaerd 30 april.
 • Excursie  Voorgesteld wordt een zaterdag in mei en dan in het Lauwersmeergebied. een 25-tal leden heeft belangstelling
Voorzitter: W. Bruinsma       Sekr. W. Jorritsma

1995 Jaarverslag

Jaarverslag 1995

Ook dit jaar was onze wacht weer aktief. Op 3 maart bezochten een aantal leden de jaarvergadering van de B.F.V.W. in zalen Schaaf te Leeuwarden.     

Eerste eieren

De eerste kievitseieren zijn gevonden op 18 maart door Henk Twijnstra uit Waaksens (ouderen) en bij de jeugd door Jurjen Groenveld en Sjoerd van Beem op 27 maart.  

Brewaerd telling

Op 29 april waren we bij de fam. Nijdam voor de telling in de Brewaart. Door het egaliseren/veranderen van weiland waren de resultaten van de kievit en de tureluur slecht, maar van de grutto zeer goed. In een door Murk Nijdam aangelegde nestgelegenheden vonden we 6 eieren van de bergeend. Murk Nijdam doet het met 10 ha (het max), mee met de “vliegende ha.” De
Resultaten Brewaerd telling  1995
Soort Nesten Eieren
Grutto 14 55
Kievit 16 59
Scholekster (aan de leg) 8 29
Tureluur 3 12
resultaten waren zeer goed.        

Excursie

Op 27 mei gingen we op excursie naar “De Biltpôlen “bij St.Annaparochie buitendijks. We hebben erg genoten en een zeer tevreden over deze excursie en woord van dank aan het adres van Daan de Hoop is dan ook op zijn plaats.      

Nazorgvergadering

Op 6 november werd de nazorgavond gehouden. Deze werd goed bezocht. Er is nazorg gepleegd op 970 ha. De resultaten waren o.a.              
Resultaten Vogelwacht Wommels  1995
Soort Nesten Eieren
Grutto 141 534
Kievit 187 692
Scholekster (aan de leg) 93 319
Tureluur 40 156

Nestkasten

Van de nestkasten waren van 23 kasten 20 bezet.   Bij W.Jorritsma was een kunstnest voor de huiszwaluw bezet door de winterkoning.    

Skrok

Resultaten Skrok  1995
Soort Nesten Eieren
Grutto 90
Kievit 43
Scholekster (aan de leg)
Tureluur 11
Bij Jelle de Boer op het Srok waren de broedresultaten goed ; op 58 ha :     

Rayonvergadering

De wacht Wommels heeft dit jaar de Rayonvergadering voor besturen uit onze regio + H.B. van de B.F.V.W.  georganiseerd op 16 december in it Dielshûs te Wommels. Er waren 24 bestuursleden aanwezig .Van het H.B. waren Jan Hoekstra en Jaap Strikwerda aanwezig. Van de “fûgelhelling”Douwe Miedema. Miedema heeft z’n jubileumboek aan de basisscholen uit onze regio aangeboden. Van de commissie  “broedzorg” was Wieger van der Veen aanwezig. Het lustrum ( 50 jaar B.F.V.W.) wordt op 15 november 1997 in de Harmonie te Leeuwarden gevierd. Jan Hoekstra doet verslag van de nazorg, ong.97000ha in 1995.                                                   Voor 1996 is onze wacht weer gastheer van de Rayon vergadering. Ook dit jaar heeft onze wacht weer aan de koekaktie voor het Voederfonds van de B.F.V.W. meegedaan. Het bestuur is ook het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. Ondergetekende wenst een ieder een goed eierzoek seizoen maar ook een goed nazorg seizoen met goede resultaten. 

1996 Jaarverslag

Jaarverslag 1996

 • Na een lange winter was het een matig tot slecht eierzoekseizoen. We zijn als wacht Wommels weer actief geweest met o.a. het bijvoeren van vooral watervogels.
 • Een aantal leden van onze wacht hebben de jaarvergadering in Zalen Schaaf bijgewoond.
 • De eerste kievitseieren zijn gevonden op 28 maart door Pieter Sieperda bij de ouderen en op 4 april door Jurjen Groenveld bij de jeugd.
 • We zijn weer actief geweest tijdens de nazorg. De formulieren waren redelijk op tijd binnen.

Brewaar-telling

30 april zijn we de de fam. Nijdam geweest voor de traditionele telling in de Brewaar. De resultaten waren redelijk goed. Mevr. Nijdam zorgde weer voor de inwendige mens.

Reiske

11 mei waren we met +- 20 leden bij Jelle de Boer te gast. Jelle heeft ons op een boeiende manier het nodige verteld van z’n werk voor Natuurmonumenten. Het was een mooie en leerzame morgen.

Vliegende hectares

 • Ons bestuur heeft de nodige contacten gehad met mensen van de “dienst landelijk gebied” voor ontwikkeling en beheer en de provincie ivm. Vliegend Ha.
 • H.J. en W. Jorritsma hadden een referentie gebied buiten het aangewezen gebied van deze Vliegende Ha. Ze hebben daar een aantal tellingen verricht (+- 12 Ha) en de gegevens doorgegeven aan de ambtenaren van de provincie.

Najaar

In het najaar hebben we onze nazorgvergadering gehad. De Wacht Wommels organiseerde voor de 2e keer de rayonvergadering in Wommels op 14 dec. Deze is bezocht door een 7-tal wachten en een aantal leden van het H.B. Op de agenda stond o.a.
 • Lustrum BFVW
 • Commissie Broedzorg
 • Geld voor bijzondere activiteiten
 • Statuten
Oosterend gaat in ’97 en ’98 deze rayonvergadering organiseren.

Bestuurszaken

 • Het Bestuur is het afgelopen jaar meerdere keren bijeen geweest o.a. voor het organiseren van ons jubileumfeest in april a.s.
 • Een aantal leden + bestuursleden hebben weer meegedaan aan de koekactie.
  Ik wens een ieder een goed seizoen zowel met het zoeken als met de nazorg.   Ps. De nazorgformulieren graag weer voor 1 aug. ’97 bij ondergetekende inleveren.

1995 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1995

Gehouden op donderdag 2 maart 1995 in het Dielshûs te Wommels. Voorzitter W. Bruinsma opent de vergadering en heet een 45-tal leden hartelijk welkom, In het bijzonder onze gastspreker de heer Joop Jukema. Met kennisgeving afwezig: Mevr. D. Geertsma en de heren A. Finnema en C. Valkena.

Mededelingen

 • Alle nazorg passen worden vervangen door nieuwe, deze bestaan uit 2 delen t.w. een pas en een inlegvel, deze laatste wordt ieder jaar vervangen; bij nalatigheid tijdens de nazorg, kan dit dokument worden ingehouden en is ook de pas ongeldig. De A.I.D. kan/mag controleren.
 • 20  “Vliegende ha.” in ons gebied r.v.k. Wommels 155 ha met 30 deelnemers.
 • De oorkondes worden uitgereikt aan H.J. Twijnstra (14 maart) bij de ouderen en Claas Frankena en Rinze Joustra (21 maart) bij de jeugd.
 • Telling Brewaard wordt vastgesteld op 29 april 9.00 uur.

Notulen en verslagen

 • Deze worden door de W. Jorritsma gelezen en onverandert goedgekeurd.
 • Jaarverslag. dit wordt ook door W. Jorritsma gelezen.
 • Jaarverslag penningmeester K. Louwsma; deze heeft goed geboerd, saldo lopende rekening f 31,51 en saldo spaarrekening    f 1451,05
 • Kas controle. De boeken zijn inorde bevonden door Klaas Eisma en Piet Postma.

Bestuurverkiezing

Murk Nydam is met alle stemmen voor herkozen.

Nazorg

 • De nazorgformulieren worden uitgereikt, deze moeten na het seizoen worden ingeleverd bij W. Jorritsma. 
 • Vliegende brigade  deze bestaat uit de heren Ligthart, Brouwer, M. Nijdam, Oostra en Jan Bruinsma.

Excursie 

Deze zal op een zaterdagmorgen worden gehouden, en wel op 27 mei naar “de Biltpôllen” bij St. Annaparochie. Daan de Hoop neemt kontakt op met het bestuur.

Rondvraag 

 • D. de Hoop de uitnodiging voor de jaarvergadering waren te laat, bij een aantal buitenleden. Voorzitter Bruinsma zegt toe dat de buitenleden + de nazorgers schriftelijk worden uitgenodigd, voor Wommels komt de uitnodiging in “Diggelfjoer”
 • D. de Hoop  stelt vragen over de huiszwaluw. De vergadering is van mening dat deze in onze omgeving afneemt.
 • H. Frankena.  Stelt voor om de jeugd nestkasten te laten maken, Frankena stelt materiaal beschikbaar.
 • Tj. Nijdam vraagt naar het aantal nestbeschermers,. De voorzitter meldt dat er weer een 25-tal zijn besteld bij de BF.V.W.

Verloting en pauze

We krijgen nu een pauze met verloting. De pols wordt gewonnen door Murk Nijdam. De eendekorven door Oostra en W. Jorritsma. de orange koeken door  W. Bruinsma en Noordmans en een fles B.B door Tjeerd Zijlstra.

Gastspreker

Na de pauze krijgt Joop Jukema gelegenheid om een zeer fraaie dia-serie over de ekpeditie naar de kanoet strandloper in Siberie te tonen. De inleiding + de dia-serie waren zeer leerzaam. Voorzitter Bruinsma sluit de vergadering en wenst ieder een goed seizoen. Voorzitter: W. Bruinsma            Sekr W. Jorritsma

1997 Jaarverslag

Jaarverslag 1997

1997 was voor ons het jaar van de jubileum feesten, in het voorjaar dat van onze eigen vereniging en in het najaar dat van de B.F.V.W.  7 maart bezochten een aantal leden van onze wacht de jaarvergadering van de BFVW. 10 maart werd onze eigen jaarvergadering gehouden:

Eerste eieren

De eerst kievitseieren zijn gevonden op 14 maart door Tjeerd Nijdam bij de ouderen en door Feite Bakker op 31 maart (jeugd)

Feestavond

 23 april hebben we ons jubileumfeest gevierd. Onze voorzitter opende de feestavond met een gepaste feestrede. Hij kon een groot aantal gasten + leden welkom heten. De heer Okma voerde het woord namens het H.B. en bood ons de bekende BFVW vlag aan. Ons lid Y.Hylkema heeft ons jubileum boekje geschreven, het is een keurig en lezens waardig boekje geworden. Hylkema werd door voorzitter Bruinsma, dank gebracht. Het feest was verder bij Teake v.d.Meer in goede handen. Al met al een zeer geslaagde avond.

Brewaerd telling

30 april hadden we de traditionele telling in de Brewaar, bij de fam.Nijdam. De resultaten waren matig. De zorg van Mevr.Nijdam voor de tellers was zeer goed.             

Excursie

Deze is gehouden op 17 mei. We hebben een bezoek gebracht aan de fûgelhelling van Douwe en Griet Miedema te Ureterp, mijn inziens een geslaagde dag

Nazorgvergadering

Deze werd gehouden op 12 november met als gastspreker ons lid Rudy Hobbenschot. De resultaten waren matig, dit jaar hadden we meer broedparen van de grutto dan van de kievit,n.l. 161 nesten van de grutto tegen 154 van de kievit. Hobbenschot vertoonde dia’s van de vleermuizen en vertelde ons over het leven van deze zoogdiertjes, het was voor ons een zeer leerzame avond.

Bestuurszaken

Een 2-tal bestuurs leden bezocht de regio vergadering te Oosterend op 13 december.  Onze wacht heeft ook dit jaar weer meegedaan met de koekaktie van de BFVW voor het voederfonds. Het bestuur is het afgelopen jaar regelmatig bijeen geweest. Ondergetekende wenst ieder een goed eierzoek seizoen maar ook een aktief nazorgseizoen met goede resultaten.

1997 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1997

Gehouden op maandag 10 maart ’97 in het “Reade Hynder” te Wommels. Voorzitter Bruinsma heet een 44-tal leden hartelijk welkom; in het bijzonder onze spreker Herman Postma uit IJlst. Met kennisgeving afwezig: J. Bruinsma; F. Galema; Hobenschot, G Eysenga. Chris Postma; A. Valkena; K. Louwsma en H. Bakker; deze laatste is ernstig ziek en laat bij monde van onze voorzitter een ieder groeten.

Bondsvergadering

 • Voorzitter Bruinsma doet verslag van de B.F. V.W. vergadering van 7 maart.
 • Flexibele Sluitings datum heeft de voorkeur, uiterste datum 8 april.
 • de Bond heeft een W.A. verzekering afgesloten, de schade moet wel bewijsbaar zijn.
 • Model Statuten van de BF.V.W. zijn klaar.
 • De resultaten van de “Vliegende Ha” zijn een groot succes.

Oorkondes

De emblemen voor de nazorgers worden uitgereikt. De door Greet Jorritsma gemaakte Oorkondes ’96 worden uitgereikt aan Pieter Sieperda (ouderen) en Jurjen Groenveld (jongeren).

Notulen en verslagen

 • de Notulen worden door W. Jorritsma gelezen en onverandert goedgekeurd. 
 • Het jaarverslag wordt door W. Jorritsma gelezen
 • Jaarverslag penningmeester  dit wordt gelezen door W. de Jong, Saldo Lopende rekening f 2112, 34. Saldo spaarrekening f 2659, 98.
 • Kascommissie  Piet Postma en Klaas Eisma hebben de boeken in goede orde bevonden.

Bestuurs verkiezing

W. de Jong en W. Jorritsma worden herkozen.

Bespreking jubileum Wommels

 • Het feest wordt gehouden op 23 april, s’middags voor jeugd onder leiding van Wieger v.d. Veen. 
 • s’avond een feest met medewerking van Teake v.d. Meer.
 • Hylkema. Stelt een jubileumboekje samen. 
 • Sponsors zijn o.a. “De Vlas Stichting; de middenstand van Wommels; de gemeente en Natuurmonumenten. 
 • Van de Nazorgers wordt een bijdrage gevraagd van f 15,-

Jubileum B.F.V.W.

Dit wordt gehouden op 15 nov. in de Harmonie te Leeuwarden. Overdag receptie + symposia en s’avonds een feest met medewerking van Rients Gratema.

Bespreking excursie 

Besloten wordt om op 17 mei naar de Fûgelhelling van Douwe Miedema te gaan. Vertrek 9.00 uur bij het gemeentehuis te Wommels.

Telling Brewaar

30 april 9.00 uur bij fam. Nijdam.

Rondvraag

 • Jelle de  Boer doet verslag over Skrok en Skrins 60 Ha. o.a. 122 broedparen van Grutto, 35broedparen kievit, 22 broedparen  tureluur. Een bunzing bij Oostra heeft wel voor de nodige predatie gezorgd.
 • P. Hiemstra. Is de sluitingsdatum van 8 april landelijk? – Tot nu toe wel  het kan in de toekomst per provincie  verschillen, Friesland blijft wel 8 april.
 • Daan de Hoop vraagt hulp bij de telling van zwaluwen. De hr. Breuker wil de Hoop wel helpen.
 • Juffr. Agricola. Stelt voor:  om bij oost werkzaamheden de kuikens van de grutto in het gaas omheining te doen.
 • Henk Twijnstra geeft door dat hij een kerkuilen kast heeft gemaakt

Verloting 

Deze bracht f 418,- op. De pols ging naar R.Rijpma. De eendekorven naar Jan R. Mulder en naar Henk Postma onze gastspreker.

Gastspreker

De hr. Henk Postma nam ons mee door een stukje Friesland aan de hand van leerzame dia’s en een goed betoog.

Sluiting 

Voorzitter W. Bruinsma bedank de hr. Postma voor de leerzame avond en wenst een ieder wel thuis en een goed seizoen in voor- en nazorg. Voorzitter: W. Bruinsma        Sekr.  W. Jorritsma

1998 Jaarverslag

Jaarverslag 1998.

We starten het jaar met de jaarvergadering van de BFVW op vrijdag 6 maart te Leeuwarden. Een aantal leden hebben deze vergadering bezocht. 9 maart hadden we onze eigen jaarvergadering in het “Reade Hynder”  

Eerste eieren

19 maart vond Tjeerd Nijdam het 1ste kievitsei van onze wacht( ondergetekende was enkele uren te laat ). 21 maart vond Amerens Bakker het eerste van de jeugd.      

Brewaerd telling

30 april hadden we onze traditionele telling in de Brewaar. De resultaten waren matig. We werden weer gastvrij door Mevr.Nijdam ontvangen met koffie en de bijbehorende eigen gebakken smakelijke cake. 

Excursie

16 mei hielden we onze excursie. We brachten een bezoek aan het Houtwiel te Broeksterwoude. Onder leiding van Jacob Bijlsma(boswachter en beheerder ) zijn we door het houtwiel gelopen en terug gevaren. Het was zeer leerzaam. Onze gastheer was zeer kundig maar ook een geboren verteller. We besloten de rondleiding met koffie en koek van Mevr.Bijlsma.        

Nazorgvergadering

30 november Nazorgvergadering in “it Reade Hynder”. Ook dit jaar waren een paar nazorgers weer erg laat met het inleveren van de verslagen. Dit moet beter. De resultaten waren erg teleurstellend,n.l. 80 nesten van de kievit ; 94 van de grutto ;    53 van de scholekster en 21 van de tureluur . Een achteruitgang van zo’n 35%.  Na de pauze kregen we een mooie video-presentatie van onze voorzitter; de onderwerpen waren nazorg en de jacht e.e.a. is voor herhaling vatbaar.
Resultaten Vogelwacht Wommels  1998
Soort Nesten Eieren
Grutto 94
Kievit 80
Scholekster (aan de leg) 53
Tureluur 44

Rayonvergadering

10 december was de regio-verg. Met een aantal leden van het H.B. in Oosterend, ook onze wacht was door 3-tal bestuursleden vertegenwoordigd. Volgend jaar wordt dit gehouden in Roodhuis maar het H.B. stelt een andere regio-indeling voor.  Wommels schuift in dit voorstel richting Leeuwarden op. Onze “oude regio”is tegen dit voorstel. Wij willen de indeling gelijk houden i.v.m. de goede samenwerking in de regio vooral van de wacht Bolsward.

Bestuurszaken

Ook dit jaar heeft onze wacht weer meegedaan aan de koekaktie. Het bestuur is meerdere keren bijeen geweest. Ondergetekende wenst een ieder een goed seizoen zowel met het eierzoeken als de nazorg.

1998 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1998

Gehouden op maandag 9 maart ’98 in het “Reade Hynder” te Wommels. Met kennisgeving afwezig: Jan Bakker, A. Finnema, E. Galema,     J. Bruinsma, P. Hiemstra, A. Terpstra, C. Valkena, R. Hobbenschot, P. Postma en K. Eisma.

Opening

Voorzitter Bruinsma opende de vergadering en kon 46 leden welkom heten en in het bijzonder onze gast voor deze avond de heer Tuiten.

Ingekomen stukken

N.a.v. Jaarvergadering B.F.V.W  o.a. er was kritiek op zogenaamde eierzoekclubs ( te veel mensen in het land) er komen te veel boeren die hun land verbieden (een goed kontakt is dus geboden!) te veel predatie door vossen vooral in het Oosten en Zuiden van onze provincie. Ook in de rest is waakzaamheid geboden.

Uitreiking oorkonden 

bij de ouderen aan Tjeerd Nijdam (14 maart) en bij de jeugd aan F. Bakker (31 maart).

Notulen  en verslagen

 • deze worden door W. Jorritsma gelezen en goedgekeurd. Na aanleiding van de Notulen: de resultaten van de telling van zwaluwen viel tegen maar Breuker en de Hoop gaan door met de tellingen  bij M. Leyenaar waren wel veel in de ligbox.
 • Jaarverslag. Wordt gelezen door W. Jorritsma.
 • Jaarverslag ppenningmeester. K. Lousma bespreekt dit met ons. Saldo lopende rekening f 221, 34  Saldo spaarrekening f 3963,70
 • Kascommissie  Piet Postma en Klaas Eisma hebben de boeken in orde bevonden.

Bestuursverkiezing 

Er wordt afscheid genomen van Murk Nijdam als bestuurslid, hij heeft vanaf 16 februari ’83 deel uitgemaakt van het bestuur. Voorzitter Bruinsma bedankt Murk voor z’n inzet in de afgelopen 15 jaar en overhandigde hem een geschenkbon. Leyenaar wordt de opvolger van Murk. De nazorgpassen ’98  worden uitgereikt.

Na- en broedzorg

 • Een jeugdgroep bestaande uit R. Jouwstra, S. van Beem, K. Malda en Cl. Frankena. Onder begeleiding van Chris Postma zullen het werk van J. Brouwer en Mevr. Geetsma-de Boer overnemen.
 • Bij Lettinga in Edens moet meer aan nazorg gedaan worden.
 • Agricola zal i.v.m te veel predatie in overleg met W.B.E proberen een vangkooi te plaatsen.
 • Frankena. vindt het wenselijk de schooljeugd voor te lichten i.v.m. het leeghalen van nesten e.e.a. in overleg met de scholen.
 • Bootsma. heeft hulp nodig bij het nestkasten projekt.
 • Joustra gaat hem helpen en Klaas Malda en Claas Frannkena gaan nestkasten maken.

Excursie 

Besloten wordt om 16 mei een bezoek te brengen aan het Houtwiel te Broeksterwoude  28 leden geven zich op.

Telling Brewaar

Ddonderdag 30 april 9.00 uur bij fam. Nijdam.

Rondvraag

 • Eringa. a. Eringa is goed te spreken over de zogenaamde “Vliegende HA” de resultaten zijn goed.
 • De duikereend rukt op. bij hem in de boerderij een paartje met 8 jongen.
 • Jelle de Boer. goede resultaten in de beheersgebieden. Meer kievitten, minder grutto’s
 • Frankena wil een experiment met een broedmachine i.v.m. “de maisbouwen”.
 • Teake Bootsma merkt op dat er te veel meerkoeten komen.

Verloting en pauze

De pols wordt gewonnen door D. v. Beens. van Beens laat deze bij opbod verkopen dit brengt f 75,- voor de kas op. de eendekorfs worden gewonnen door H. Hobma en Jan Nauta.

Gastspreker

Na de pauze krijgt onze gast Hilbert Tuiten het woord over “patrijzen en ander vogels”  De hr Tuiten is politieman en jager. Een goede combinatie i.v.m.  de richtlijnen voor o.a. Ganzengedooggebieden, jacht en visserij   Een met al een leerzame betoog met als versterking video-beelden.

Afsluiting

De Voorzitter bedankt namens de aanwezigen de hr. Tuiten voor de leerzame avond. Ver wenst hij de aanwezig een goed seizoen en wel thuis Voorz.: W. Bruinsma    secr W. Jorritsma

1999 Jaarverslag

Jaarverslag 1999

De jaarvergadering gehouden op 5 maart is door een aantal leden van onze wacht bezocht.  9 maart hielden we onze jaarvergadering in Wommels.

Eerste eieren

17 maart vond Pieter Sieperda het eerste kievitsei van onze wacht, de beker voor de jeugd is dit jaar niet uitgereikt, we zullen hopen dat dit in 2000 beter wordt.

Breward telling

 30 april hielden we onze telling in de Brewaar. We zijn gastvrij ontvangen door de fam.Nijdam, de resultaten waren matig. De morgen werd besloten ten huize van de fam. Nijdam met koffie + de zelfgemaakte koek van mevr.Nijdam        

Excursie

 22 mei Hielden we onze excursie in de Workumerwaard o.l.v. de hr. Kunst van het “Fryske Gea”. We waren met 15 man, we kregen veel vrijheid, de omstandigheden waren ideaal. We hebben veel eieren en jonge vogels gezien, zonder meer een prachtig gebied.

Nazorgvergadering

8 november: nazorgvergadering in it Reade Hynder te Wommels. De opkomst was goed, het op tijd inleveren van de resultaten blijft voor een aantal moeilijk!
Resultaten Vogelwacht Wommels  1999
Soort Nesten Eieren
Grutto 149
Kievit 161
Scholekster (aan de leg) 56
Tureluur 44
De resultaten waren aanzienlijk beter dan vorig jaar. Na de pauze hadden we een video-presentatie van Wybren Bruinsma. Het onderwerp was “de telling in de Brewaar en de excursie in de Workumerwaard” . Wybren had e.e.a. zeer vakkundig opgenomen, ook de noodlanding van Henk Twijnstra is voor het nageslacht bewaard.

Rayonvergadering

Regio indeling : De H.B.-leden Osinga en Noordenbos hebben met een aantal wachters van onze “oude regio” in Bolsward vergaderd. Van Wommels zijn Wybren Bruinsma en Wybren Jorritsma naar deze bijeenkomst geweest. Wij hebben niet kunnen voorkomen dat de nieuwe indeling er is gekomen: dit is erg teleurstellend, daar we goede kontakten hadden, vooral met Bolsward. 12 november Contactavond in het Holt  te Deinum, Van onze wacht zijn Murk Nijdam, M.Leyenaar en Wybren Jorritsma naar deze avond geweest, al met al een leerzame avond.

Bestuurszaken

Koekaktie: ook de wacht Wommels heeft z’n steentje weer bijgedragen, er zijn weer veel koeken verkocht. Het bestuur is het afgelopen jaar weer meerdere keren bijeen geweest.     Ondergetekende wenst een ieder een goed seizoen zowel met het eierzoeken als met de nazorg.   Secr.

1999 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1999

Ggehouden op maandag 8 maart ’99 in het Reade Hynder te Wommels. Met kennisgeving afwezig de heren: Klaas Louwsma, Pieter Sieperda en Jan Bakker.

Opening

Voorzitter W.Bruinsma opende de vergadering en heet een 33-tal leden hartelijk welkom in het bijzonder Wiebe Terpstra van de “kommisje Briedsoarch” en z’n helper de heer Postma. Verder maakt de voorzitter melding van het vinden van het 1o kievitsei van Fryslân.

Ingekomen stukken/mededelingen:

 • De lijsten van de nazorg Zijn weer klaar en kunnen afgehaald worden
 • De inlegbewijzen  ’99 zijn weer klaar.

De excursie

’99. wordt gehouden op de Workumerwaard en wel op 22 mei 9.00 uur bij “het Soal”. Normaal wordt een excursie besproken met de leden. Maar deze is overgenomen van vogelwacht Bolsward e.e.a. is besproken door de heren A. Nagel en W. Jorritsma. De beslissing moest direct worden genomen daar er geen andere data beschikbaar waren.

Jaarvergadering B.F.V.W. 

M. Leijenaar doet verslag:
 • Oud Wommelser M. Veenstra is H.B-lid geworden.
 • Er komt een nieuwe rayon indeling e.e.a. wordt nog nader bekeken.
 • Er komt een “trekkerscursus” van de B.FV.W
 • Men wil meer samen werken met Landschapsbeheer.
 • Voor de nazorg wordt een betaalde kracht gezocht om de hr Hoekstra te ontlasten.

Uitreiking oorkonden 

Bij de ouderen gaat de oorkonde naar Tjeerd Nijdam en bij de jeugd naar Amerins Bakker.

Notulen en verslagen

 • De Notulen worden gelezen en goedgekeurd.
 • Jaarverslag wordt gelezen door W. Jorritsma.
 • Jaarverslag penningmeester daar Klaas Louwsma deze avond verhinderd was, wordt dit besproken door Watze de Jong.
 • Saldo lopende rekening f 37, 75
 • Saldo spaarrekening f 4464, 90
 • de heren B. Bosgra en P. Postma hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

Bestuurs verkiezing.

Daar er geen tegenkandidaten waren, worden W. Bruinsma en K. Louwsma herbenoemd. W. Jorritsma vraagt Bruinsma de herbenoeming aan te nemen en deze gaat akkoord.

Brewaartelling

30 april eierzoeken in de Brewaar. We worden 9.00 uur bij de fam Nijdam verwacht

Excursie

excursie Workumerwaard  er geven zich 15 deelnemers op.

Verloting  

De pols wordt gewonnen door Daan de Hoop (aangeboden door Frankena). De nestkast door Wybren Bruinsma. De eendekorf aangeboden door  H. Twynstra wordt gewonnen door Chr. Postma en “de korf van Murk” door H. Frankena

Rondvraag  

 • 15 mei is er ook een excursie bij Natuurmonumenten o.l.v. Jelle de Boer.
 • Frankena. merkt op dat er teveel eksters zijn à probeer e.e.a. te regelen met een plaatselijke jager
 • Hobma. vraagt aandacht voor de gierzwaluw – probeer gierzwaluw pannen te plaatsen.
 • J.E. Valkena. vraagt aandacht voor de Bullepolder
 • Bootsma. merkt op dan er in Wommels een 40-tal nestkasten zijn geplaatst.

Gastsprekers

Terpstra/Postma vertellen ons e.e.a. over de broedzorg (kleine vogels) verder over biotoop verbetering. en over een beschermplan voor de zwarte stern. e.e.a. met behulp van mooie dia’s het was een leerzame avond

Sluiting

Bruinsma bedankt de gastsprekers voor hun heldere uitleg en de mooie dia-serie. hij wenst ieder welthuis en een goed seizoen. tot slot krijgt H. Twijnstra het woord, voor het lezen van een gedicht.

2000 Jaarverslag

Jaarverslag over het jaar 2000

De jaarvergadering van de BFVW is door een aantal leden van onze wacht bezocht. 6 maart hadden we onze jaarvergadering met als gastspreker Wil Gjald.   

Eerste eieren

16 maart werd het 1e kievitsei gevonden door P.Sieperda. Ook dit jaar helaas geen melding van de jeugd, 2001 zal vast beter worden o.a. door de inzet van Jelle en Wybren.

Brewaard-telling

 29 april waren we te gast bij de fam. Nijdam voor de traditionele telling in de “Brewaar”, de resultaten waren redelijk. Henk is dit jaar normaal thuis gekomen. De morgen werd ten huize van fam. Nijdam afgesloten met de gebruikelijke sterke verhalen+ koffie en de door Mevr.Nijdam zelf gebakken koek.

Reiske

6 mei zijn we op excursie geweest in de Alde Veenen o.l.v. Tom v.d.Meer, met zijn boot zijn we het gebied door getrokken. We hebben een mooie leerzame dag gehad.

Resultaten

Nazorgvergadering op 14 nov. in “ It Reade Hynder “te Wommels, met als gast Anne Venema. Ook dit jaar was het weer moeilijk alle gegevens tijdig binnen te krijgen. Helaas hadden we 1 formulier niet ontvangen.                                                                           
Resultaten Vogelwacht Wommels  2000 (Aantal ha 1072,5   dit had 1112 ha kunnen zijn)
Soort Nesten Eieren
Grutto 145
Kievit 164
Scholekster (aan de leg) 75
Tureluur 48
Nazorg  coördinator A. Vennema , gaat de nieuwe formulieren met ons bespreken,  hij geeft toe dat ze hier en daar te moeilijk waren. Nazorgers zijn over het algemeen geen mensen van “Moeilijke papieren”. Vennema zal bij de formulieren voor 2001  rekening houden met de wensen van de nazorgers. Opvallend was de lange nazorg-periode. Veel legsels zijn in juni en juli tot stand gekomen.                                                Dus 10 mei niet stoppen maar langer doorgaan. Koekaktie : Wommels heeft ook dit jaar weer de nodige koeken verkocht. Het bestuur is het afgelopen jaar weer meerdere keren bijeen geweest.                         Ondergetekende wenst jullie een goed eierzoek seizoen maar vraagt van een ieder veel aandacht voor de nazorg! Secr.

2000 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 2000

Gehouden op maandag 6 maart 2000 in het Reade hynder” te Wommels. Afwezig met kennisgeving: K. Louwsma (griep); E. Heins; A. Finnema; G. Hoitinga en F. Galema  deze laatste bedankt als lid i.v.m verhuizing

Opening

Voorzitter Bruinsma opende de vergadering, hij kan 35 leden welkom heten in het bijzonder onze gastspreker de heer Wil Grond. De voorzitter merkt op dat het dit voorjaar wel erg vroeg is, zo heeft M. Leijenaar al eende eieren in een korf.

Ingekomen stukken + Mededelingen

 1. Een uitstalling + dia’s enz. van de “Ald Hei” te Itens in juli 2000.
 2. De oorkonde wordt door de voorzitter uitgereikt aan Sieperda, helaas kon die voor de jeugd niet worden uitgereikt.
 3. Jelle de Boer + Wybren Bruinsma zijn naar een cursus van de B.F.V.W geweest, het doel van deze cursus: de jeugd meer betrekken bij het veldwerk, e.e.a. in samenwerking met de scholen.
 4. Ligthart is niet meer beschikbaar voor het winter voederen van vogels. D. de Hoop neemt dit werk op zich.
 5. Voorlichting o.a. via “de Skille” Voorzitter Bruinsma heeft e.e.a. op papier gezet. D. de Hoop zal helpen bij de voorlichting aan de jeugd.
 6. Meer boeren Lid maken van de vogelwacht  Leyenaar zal aktie ondernemen.
 7. kort verslag jaarvergadering van de B.F.V.W.
  • extra aandacht voor de achteruitgang van de grutto
  • extra aandacht voor jongeren bij de nazorg
  • er komt een nieuw formulier voor de nazorg
 1. Bij waarneming van vossen kontakt opnemen met de plaatselijke W.E.B.
 2. Ook het goede overleg van Natuurmonumenten met de wacht Wommels e.o bij monde van Jelle de Boer wordt genoemd.

Broedzorg. 

Ons lid H. Frankena heeft zitting in deze cie. o.a. via de N.V.O.B. dit in verband met o.a. de gierzwaluwen en andere zwaluwen.
 • ook de zorg voor vleermuizen hoort hierbij
 • Ieder jaar worden 8 wachten aangeschreven voor hulp.
 • melden van nesten van de gierzwaluwen doorgeven aan Hidde

Notulen en verslagen

 • Worden gelezen en goedgekeurd.
 • jaarverslag dit wordt voorgelezen door W. Jorritsma
 • jaarverslag penningmeester dit wordt i.v.m. de griep van Klaas, behandeld door W. de Jong
 • Saldo lopende rekening f 327,61
 • Saldo Spaarrekening f 4265,22
 • Klaas Eisma heeft de kas gecontroleerd en inorde bevonden

Bestuursverkiezing 

Daar er geen tegenkandidaten waren worden Klaas Malda en Ale Terpstra benoemd. De aftredende leden W. de Jong (12 jaar) en W. Jorritsma (18 jaar) worden bedankt door de voorzitter  ze krijgen elk een fles met passende inhoud + een bloemetje voor hun dames. de nazorg passen wordt uitgereikt,

Excursie 

Deze zal op 6 mei worden gehouden o.l.v. Tom v.d. Meer. we gaan dan met een boot door de Alde Venen

Rondvraag

 • Bootsma heeft nieuwe nestkasten nodig. – Hidde biedt materiaal aan en er worden vrijwilligers gevraagd voor het maken van de kasten.
 • Te veel “witte en zwarte vogels” in de weilanden overleg met de W.B.E.’s
 • Postma: Het H.B. moet volgens hem geen kijker uitloven voor de juiste vinddatum van het 1o kievitsei.

Pauze met verkoop loten  

De pols wordt gewonnen door Brandsma en de eendekorven door: H. Hobma en door van Gunst.

Gastspreker

Wil Grond over “Fûgels yn Fryslân” d.m.v. een heel mooie dia serie en een leerzaam en duidelijk betoog

Sluiting 

De voorzitter wenst een ieder wel thuis. Henk Twijnstra leest ter afsluiting een gedicht voor. Voorzitter:   W. Bruinsma        secr. W. Jorritsma

1988 Jaarvergadering

Notulen van de ledenvergadering 1988

Gehouden op dinsdag 29 maart ’88 in café Douma te Wommels. Voorzitter Veenstra opent om 8 uur de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom in het bijzonder z’n kinderen en hoopt op een goede avond. De voorzitter memoreerde dat onze wacht 25 jaar geleden 130 leden telde en nu bij z’n aftreden 210. Het eerste ei is op 17 maart gevonden door G. Eringa te Kubaard. Van de jeugd was Pieter Sieperda de eerste en wel op 23 maart.

Notulen

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Mededelingen

 1. De nestbeschermers zijn op een centraal punt en wel bij Murk Nijdam.
 2. In overleg met het waterschap laat men bij de boerderij van Zijlstra te Kubaard een gedeelte riet zitten voor broedende watervogels.
 3. Bij voldoende belangstelling komt er een nazorgavond in Bolsward, Veenstra peilt de belangstelling deze is positief, Jorritsma zal dit doorgeven aan de afdeling Bolsward.
 4. De heer Hobma wordt bedank voor het maken van de nestkastjes.

Jaarverslag penningmeester 

 • Postma leest z’n jaarverslag voor. Het saldo bedraagt f 1200,- dit is f 450,- lager dan in ’87, de reden is o.a. f 250,- voor nestbeschermers en een gift van f 100,- aan de fûgelhelling te Ureterp.
 • Kascontrôle  De kas is gecontroleerd door de heren Bokma en Kappe, woordvoerder Bokma melde dat alles keurig inorde is bevonden.
 • Het jaarverslag over ’87 wordt door ondergetekende gelezen.

Excursie.

Besloten wordt een bezoek te brengen aan de Bildpôllen en aan de zeehonden chrece te Pieterburen. Murk Nijdam zal in overleg met de Hoop e.e.a. regelen, de datum wordt 14 mei

Pauze met verloting.

Er worden weer flink wat loten verkocht, opbrengst  ± f 300,- De door Frankena aangeboden pols wordt gewonnen door Thomas Sieperda. De door Nijdam, Fennema en Twijnstra aangeboden korfen werden gewonnen door resp. Thomas Sieperda, H. Faber en Y. Veenstra.

Bestuursverkiezing.

 1. de Jong wordt gekozen als voorzitter en W. Jorritsma wordt herkozen.

Huldiging Y. Veenstra.

 • v.m. 25 jarig voorzitterschap W.Jorritsma neemt de leiding over. Op voorstel van het bestuur wordt. Y. Veenstra met algemene instemming van de leden tot erelid van onze wacht benoemd.
 • Een passende oorkonde wordt Veenstra aangeboden. Verder wordt “de sulveren ljip” bij Veenstra door de sektr opgespeld.
 • Veenstra was het symbool van de wacht van Wommels hij heeft hier veel werk voor gedaan. Mevr. Veenstra heeft thuis een bloemetje gekregen. Daarna kreeg H. Bakker de gelegenheid om Veenstra zowel in het zonnetje te zetten als op gepaste wijze hem op “de hak” te nemen, beide werden op voortreffelijke wijze door Bakker naar voren gebracht.
 • Dankwoord Y. Veenstra: Veenstra bedank de leden en het bestuur voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Hij spreekt de wens uit dat het eierzoeken + beschermen in Friesland mag blijven bestaan.

Rondvraag

 • Agricola. Er zijn verwilderde katten in z’n weiland, deze zijn van E. Schure. Deze katten laten van de jonge vogels weinig in leven. Overleg met de politie is een mogelijkheid
 •  Zijlstra a vraagt naar het aftreden van Johan de Jong. het bestuur weet wel dan Kees Bil z’n werk heeft overgenomen, maar de redenen zijn ons niet duidelijk.
 • Verder vraagt Zijlstra naar het doorgeven van de gegevens over de broed resultaten. het bestuur doet dit niet i.v.m. afspraken met de Standsorganisaties
 • Murk Nijdam a Stelt voor om op 30 april in de Brewaar te tellen.
 • Kaartjes voor de nazorg worden voor 12 april doorgegeven.
 • Veenstra. bedankt Harm Kappe voor het jarenlange beschikbaar stellen van de Bekers. De jeugdbeker wordt door H. Kappe weer beschikbaar gesteld.

Sluiting

De voorzittershamer wordt door Veenstra over gedragen aan. W de Jong, de laatste wordt met z’n wacht een goede toekomst toegewenst. Voorzitter W. de Jong      Sekr. W. Jorritsma

2001 Jierferslach

Jierferslach oer it jier 2001

De algemiene ledenferg. Fan it bûn hat west op 2 maart 2001 yn Sealen Schaaf te Ljouwert wer’t inkele bestjûrsleden hinne west ha en wer’t jim  yn de notulen al ‘t ien en oar oer hjerd ha.

Jiergearkomste

7  maart dus ús eigen jierfergadering mei de gastsprekkers Germ Koldyk en Gjalt de Groot fan de aaisikersklup “de âld hei” fan Deersum. Tige Nijskjirrich.

MKZ

Ja wat kinne we fierder noch fermelde yn dit frêmde jier. It jier fan de MKZ crisis wer’t lokkich ek wer in ein oan kommen is. Mar wat wol in smet wurpen hat op ús moaie Fryske tradysje. Net it lân yn dus ek net in datum fan it earst ljipaai fan ús wacht. Net even meielkoar it lân yn bij de fam.Nijdam. Gjin excursie, ne it wie mar in raar frêmd keal jier. Regen en sneeuw verlichten enigszins de smart van de eierzoekers skrieuwt Sake Roodbergen yn in artikel yn it F.D.

Dochs neisoarch

Op 25 april kaam er dan toch nog bericht oer de forromming fan de mogelikheid foar it plegen fan neisoarch. Dêrbij moest wol de boer útdrukkelijk tastemming ferliene. En in elk moest goed de hygienische maatregelen yn acht nimme bij de boer op’t hiem. Inkelen fan ús wacht ha doe toch nog wat oan ‘e neisoarch dwaan kinnen as wie  it wol beheind.

Nije flora en fauna wet

Dû wie it ynmiddels al wer Augustus wurden en ferskynden al wer nije koppen yn ‘e krante. “Uitsterven dreigt voor de kievit”, Europa wil eierrapen aan banden leggen. Eat wat we fansels al lang oankommen fjilden mar no yn it lêst fan 2001 mar al te dúdelijk wurdt mei die nije Flora en Faunawet. Hopelijk keert er noch iets ten goede mar ik ha persoanlijk sa myn twifels.

Neisoarchfergadering

Yn It Reade Hynder mei as gast Anne Vennema oer de neisoarch. Inkele punten:
 • Troch MKZ crisis hast gjin neisoarch dit jier , ek gjin resultaten dus, wol in pear yndrukken.
 • Yn 2002 aaisykjen allinnich foar neisoargers. Noch hieltyd gjin definitief beslút oer it aaisykjen.
 • Flora en faunawet werskynlijk per 1 jan. 2002.
 • Neisoarchpas : Wachten krije self de romte dit yn te fullen, principe jo krije him net ,mar jo fertsjinje him.

Leden en ynfiering euro

Ledewerfaktie ûnder boeren hat 20 nije leden oplevere. Euro syn yntrede2002 ; De neisoarcherpas giet 3 euro kosten. Ledejild wurdt 3 euro wie f5,-     

Koeke aksje

Koeke-aksje: Deze wurdt houden op freed 18 jan., per koeke 1,25 euro. Nije leverancier Modderman Rotsterhaule . Opbringst 175,50 euro.                                                    Fierder hat it besjûr wer in oantal kearen bijelkoar west of ruggespraak houden. It bestjûr winsket eltsenien in hiel soart fjildnocht en in goed seizoen ta.         Voorz.                                           Secr.

2001 Jiergearkomste

Ferslach fan de fûgelwacht gearkomste 2001

Wommels e.o hâlden op Woansdei 7 Maart 2001 yn de boppeseal fan it Reade hynder. Ek in pear boeren die ’t in útnoeging krigen ha binne oanwêzich. Ofwêzich mk. Sj v. Beem E. Heins H de Jong Br Twijnstra

1 Iepening

 • Foarsitter Wybren Bruinsma iepent de fergadering hy hjit ús allegjêr tige wolkom yn it bysonder de heren de Groot en Koldyk fan de aaisikersclub “De âld hij” út Dearsum die ’t nei it skoft oan it wurd komme.
 • De foarsitter begjint mei it neamen fan de tongblier die ’t útbrutsen is yn Ingelân en wer’t eltsenien hjir fansels ek tige bang fan is. En wer’t we dus mei it aaisykjen fan ’t jier ek mei sitte om’t we it lân net yn meie. We sil ús by dizze maatregel dellizze muotte der sit neat oars op. 
 • We muotte it mar rêstich yn ús del gean litte en ôfwachtsje wat er fjirder barre sil. Ek wat betreft de neisoarch kinne we der op’t stuit noch net sa folle fan sizze. In goed kontact mei de boer is belangryk.

Punt 2 Ynkommen stikken,

hjir is neat foar

Meidielingen

 • Op 16-3-2000 hat Pieter Sieperda it earste ljipaai fan de fûgelwacht foen. Hij kriget dêrfoar de gebrûklyke oarkonde útrikt, makke troch de dochter fan W. Jorritsma.
 • We ha as fûgelwacht Wommels in boekje makke mei allerhande wetenswaardigheden fan harte oan te bevelen, de boeren die’t krekt lid wurden binne ha ek allegjêr in exemplaar krigen.
 • Marten Leyenaar en Klaas Malda ha by dizze boeren langs west, want in soart boeren wienen net lid fan ús wacht en wy foenen dat dit eigelyk net koe. It hat 20 nije leden opsmieten.
 • Dan noch even de meidieling dat allinnich minsken mei in neisoarch pas it lân yn kinne te aaisykjen.

Bûnsfergadering

2 Maart hat de Bûnsferg. west yn Ljouwert. In hele punten:
 • Net aaisykje dus, neisoarch is noch iepen, as de boer skillet dan it lân yn.
 • Der is in platform oprjuchte foar de skries, werskynlyk mear wetter en rûge dong.
 • Mear jeugd bij de wachten, oars fergrizet de boel.
 • It Bun stelt in Sulveren pols beskikber foar de finer fan it earste ljipaai by de jeugd.
 • Jeugdleden trochjaan bij it Bûn 12 – mei 15 jier dan binne se fersekere.
 • Fierder wer flexibele datum foar ’t slúten, en wite gebieden ynfulle.
 • Ek binne der financiël ferhegings oan‘e oarder west.

Punt 3

Jeugdôfd Wommels, jongeren kinne har opjaan mei  de bon út Diggelfjûr, noch neat binnen kommen. De foarsitter en R. Rypma ha op skoalle west mei materiaal foar nestkastkes, der binne 40 makke troch de bêrn dizze komme op in list. Tige slagge project. De foars. freget of de vergadering der ek wat op tsjin hat as dizze jeugdôfd oprjuchte wurd. Nimmen op tsjin.

Punt 4

Ferslach gearkomste 2000, dit hat W.Jorritsma noch makke hy lêst it ek foar. Nimmen hat op of oanmerkingen.

Punt 5

Jierferslach, ek foarlêzen troch W. Jorritsma. De Hoop hie noch in opmerking oer de pols, mar hij wie in jier yn’e war, it kin de master misse. De foars. bedankt Dhr. Jorritsma, wernei’t se tekene wurde.

Punt 6

Financieel ferslach ponghâlder. Saldo rinnende rek.   f 268,83, Saldo spaarrek. f 5119,01. It liket dat we der even better foar stean, mar de contributie fan e bond is yn 2001 betelle, en dêrom stean we in lyts bytsje yn’e min, aldus de ponghâlder. Syn foarstel is dan ek dit jier de slokjes op dizze fergadering foar eigen rekkening te nimmen. De boeken binne neisjoen troch Klaas Eisma en yn order befoen. Klaas Louwsma wurd bedankt.

Punt 7 Bestjûrsferkiezing

Marten Leyenaar nimt it wer oan foar 3 jier.

Punt 8 Aaisikerskaart en neisoarchpas.

Aaisikerskaart ferfalt straks yn 2002. 43 neisoargers krije wer in pas en meie it lân yn. It nije ynfulformulier muot no ienfâldiger wêze. De foarz. wiist nochris op goed oerliz mei de boer dit jier. 2001 is en blieuwt in frêmd jier.

Punt 9 Ekskurzje en Brewaar

Ek dit punt kinne we neat oer beslisse. Alle leden dy’t hjir joen binne krije berjucht. Datum eventueel 19 Maaie. Telling Brewaar ek dit stiet faai, Murk: miskien wol in oare dei, we hâlde 30 April earst mar oan.

Punt 10 Rûnfraach.

 • Teake Bootsma freget hoe’t it regele is mei de jeugd wat de nestkastkes betreft. Se muotte se sels ophingje, se muotte it troch jaan en in formulier ynfulle mei gegevens.
 • Underwizers wurde noch efkes prikkele.
 • Vr. Visser: Katûlen wer bedarje die? Blieuwe yn e regel wol yn e buurt hingjen.
 • Hidde Frankena: is it ek ferstannich om wat ûlekasten op te hingjen? Miskien wat foar de skoallen foar in oar jier.
 • Jelle de Boer fertelt noch ien en oar oer it natûrgebied Skrok en Skrins. In bytsje nei ûnderen roen behalve dan de tsjirk.
Hjernei is it skoft en wurde de lotten wer oan’e man brocht, de prizen fine har wei wer únder de leden.

11 Sprekker

Nei it skoft kriget dhr de Groot it wurd hij fertelt earst it ien en oar oer it untstean fan hun eisikersclub, en wat se sa allegjêr beleve en wat harren bynt en we koenen it ek sjen en hjêrre op’e fideo, we koenen ús echt even lekker ynleve yn dizze fijne sport die’t ús allegjêr bynt. Oan’e ein kommen bedankt de foars. de heren de Groot en Koldyk foar hun bijdrage, wylst we allegjêr noch in slokje krije fan Dhr Koldyk wat foar alle krupsjes goed is. Tsjin tolven slút de foars. de fergadering en winsket eltsenien wol thús. Voorz. W. Bruinsma       Secr. A. Terpstra

2002 Jierferslach

Jierferslach oer it jier 2002.

Inkele datums  :
 • 1 Maart jierfergadering fan it boun die’t besocht is troch inkele bestjûrsleden. Foarsitter Wybren Bruinsma beneamd yn it haadbestjûr.
 • 7 Maart ús ledenfergadering.
 • 9 Maart : earste ljipaai fan Fryslân foen yn Tsjerkgaast
 • 13 Maart : Eastereinder fynt earste ljipaai fan Littenseradiel
 • 17 Maart 18.30 ûre , A.Ferwerda Perk fynt earste ljipaai fan ús wacht
 • 29 Maart fynt Ronald Talsma it earste aai fan ‘e jeugd.
 • 30 April aaisykje yn de Brewaar, resultaat wer wat betterder dan de vorige kear
 • Dan hienen we yn Maart en April ús ledewinaksje, dit is tige goed slagge. We ha der san 220 nije leden bij krigen
 • 11 Maaie hienen we de excursie fan ús wacht, dit kear nei Earnewâld, wer’t we mei de boat fearn ha. In moaie wrâld mei in hiel soart foaral wetterfûgels die’t je hjir net sa folle sjuche
 • Dan wie der op 8 Juni de bedrieuwendei Wommels, wer’t we as fûgelwacht ek mei in stand oanwêzich wienen. Foaral it greate aquarium fan Sicco hie tige bekyk. Tige slagge dei
 • 26 Sept. Bestjûrsfergadering bij Wybren
 • 30 Oct. Wie ús neisoarchfergadering wer’t saken as predatie en swarte krie oan ‘e oarder kamen. En dat it noch hieltyd swier keallet mei it ynleverjen fan ‘e neisoarch gegevens. As gastsprekker wie hjir Auke Volbeda. De opkomst 18 personen koe better foar san greate wacht
 • 1 Nov. wie de contactjoun yn Sealen Schaaf
 • 6 jan. Rayonfergadering yn Itens.
 • Ek yn Januarie ha we de koekeaksje wer hân, der binne 540 koeken ferkocht, sels hâlden we dêr 170 euro fan oer
 • 11 Febr. Noch in bestjûrsfergadering hân ta foarbereiding foar dizze fergadering, en sa binne we dan it jier wer roen
It bestjûr winsket eltsenien in goed seizoen ta en in goede oandacht foar de neisoarch

2002 Jiergearkomste

Ferslach fan’e fûgelwachtgearkomste 2002

Hâlden op Tongersdei 7 Maart 2002, de jûns om 8 ûre yn it Reade hynder te Wommels. Mei kennisjouwing ferhindere:  heren Gaarman, W. de Jong, A. Bakker, E Heins M. Leyenaar, J de Boer, P. Hiemstra, G. Hoitinga G. Ferwerda en J.J. Joritsma

Punt 1

Foarsitter Wybren Brúnsma hjit us allegjêr tige wolkom, hij memoreert noch even oan it rare jier 2001 mei de MKZ crisis. En dat der een hiel soart feroaret, hij neamt de Euro, mar ek de koppeling die’t nedich tusken aaisykjen en neisoarch. En wat stiet ús noch te wachtsjes nei 1 April as de flora en faunawet fan kracht wurdt.

Punt 2 Meidielings:

 • Jeugdcoordinator Sicco Jellema nimt ek sit yn it betsjûr.
 • Infentarisatie wachtgebieden, wurde ynkleure en is hast ôf.
 • Jeugdôfdieling oprjuchtsje.
 • Einekoermakkerij bij fam Nijdam, 11 minsken ha hjir tige enthousiast oan mei dien.
 • Ledewinaksje, Klaas Louwsma jout útleg. Er stiet hjir oer in stikje yn Diggelfjûr, dizze aksje sil plak fine yn Maart-April.
 • Dan is der noch in iepen dei fan ’t simmer foar de ûndernimmers fan Wommels. Hobbyisten en ferienigingen kinne har op dizze dei presentearje.
 • 1 Maart wie wer de fergadering fan ‘e boun.
 • Slùtingsdatum aaisykjen 8 April. Commissie beslút hjir oer yn oerliz mei provinsje
 • Der wie in brief fan’e wacht Boazum om it aaisykjen op maislân te ferbieden. Nei stemming is dit net trochgongen.
 • En in brief fan’e wacht Oerterp om de pas foar de bêrn troch de boun betelje te litten is ek ôfstemd.
 • Foarsitter dielt mei dat hij beneamd is yn it haadbetsjûr fan’e boun. Lêste punt meidielings, nestkastke project tige slagge, ek Kubaard.

Ferslach skrieuwer

ûndergetekende kriget it wurdt foar it foarlêzen fan it ferslach fan’e jiergearkomste en it jierferslach. Hjer binne gjin op of oanmerkingen op, wernei’t se ûnder applaus tekene wurde. Hjir nei kriget de ponghâlder it wurd, hij leit noch ien en oar út. De contributie wurdt ferhege nei € 3,-  net ien op tsjin. De boeken binne neisjoen en ynoarder befoen troch Kl. Eisma en P. Postma. Ek Klaas kriget applaus en wurdt betanke.

Punt 6

Bestjûrsferkiezing, ôfgeand en op nij te kiezen: W. Bruinsma en Kl. Louwsma, der binne gjin tsjinkandidaten ynbrocht, sadat se wer opnij keazen binne.

Punt 7

 • Jeugdôfdieling Wommels, it rint noch gjin stoarm mei oanmeldingen, mar we hâlde moed. It útstel is dus om Sicco Jellema te beneamen as jeugdcoordinator, hij stelt him even foar. Kontributie per jeugdlid € 2,-, nimmen op tsjin. It is de bedoeling dat er in einekoereilân yn’e fiver komt achter de skoallen. Je muotte se ek wat biede. Der is in leskiste.
 • Der is in opmerking út’e seal om de bêrn es op exursje mei te nimmen nei Piaam bv. Foars. seit dit eventueel mei de skoallen te regeljen. Mar dan muot er earst in goeie jeugdôfd fan’e grûn komme, oars hat it gjin sin. Dan wurde der noch in pear suggesties oan’e hân dien foar eventuele jilden foar san project.
 • Jeugdeducatie natuurgebieden Yne gemeente. Sybren de Vlasstichting, Commissie broedzorg Ferieniging Kol. Wynmolebesit Wommels-Iens. It betsjûr nimt dizze suggesties mei. Dan is er noch in opmerking lûkjes yn’e Kijkhut eigelyk te heech binne foar de bêrn. Ek muosten der eigelyk oare fûgelplaten komme want alle fûgels stean der lang net op.

Punt 8

Neisoachpas 2002. It útstel om de kosten fan’e pas op € 3 te bringen wurdt oannommen. De foars leit nochris de klam er op dat jo pas net krije, mar jo fertsinje him. We struie der net mei!

Punt 9

Besprekking exursie: Dizze wurdt fêstlein op 11 Mei. Inkele suggesties: Earnewâld (Albert Wester opsichter) Zwanewater Callantsoog. Biltpollen, Lindevallei. V V.V. Makkum hat arrengement Buisman einekooi en Museum Nynkepleats. Punt 10 rûnfraech
 • Taeke Bootsma, komme der net te folle nestkastkes, gjin probleem se kinne kieze. Hidde Frankena seit der 5000 kastkes bij de wachten binne, der kinne noch wol wat bij.
 • De Hoop, katten yn Wommels in probleem, dit leit gefoelich,  mar der is net sa folle oan te dwaen.
 • Boeren mei sleepslangen oan it jarjen wurdt noch neamt, dit is meastal dien al foar dat der in protte nêsten binne.
 • Murk seit dat aaisykjen yn’e Brewaar wer op 30 April is.
 • Dhr Boerema stelt foar 2 jier pols beskiber foar ferlotting
 • Vr Visser: Einepieken fersûpe bij oerstoarten, hjir en dêr wurdt der gaas oerhinne dien. Ek dit hat ús oandacht.
 • Fierder meldt hja noch dat Dhr Stoelinga út Easterwierrum wol dialêzingen hâld.
 • Sicco Jellema, as jimme troch Hollanders betichte wurde as aairovers, brûk dan mar as werwurd: “ite jimme wolris in fiskje”?
 • Faber: Hoe faak gean jim it lân yn, foars. sa faek as yn ús fermogen leit. Dan ha we skoft mei ferlotting.

Punt 11

Boustiennen foar fernijings yn e neisoarch. Hjir seit        Kl. Malda it ien en oar oer. Wite gebieden ynfulle, Ynfulformulieren ynfâldiger. Goed oerliz mei de boer is fan belang. Predatie goed oanjaan, mei dúdelyke sijfers komme. Pas goed op’e pieken. Dat binne yn it koart de fernaamste punten.  Nei in slokje, sjuche we dan noch even nei wat fideobylden fan it einekoermeitsjen bij Murk Nydam.  Nei noch in gedicht hjert te hawwen fan Hindrik Twynstra slút de foars om 11.20 dizze fergadering en winsket eltsenien wol thús. Foars. W.Bruinsma       Secr. A. Terpstra

2003 Jierferslach

Jierferslach oer it jier 2003

De alg. ledenfergadering fan it Boun hat west op 7 Maart, wer’t wer inkele leden fan it bestjûr fertsjintwurdige wienen. Dan wat datums fan earste aaien die’t fûn binne.                           
 • 12 Maart it earste ljipaai fan Fryslân waard fûn ûnder Spannenburg.
 • 15 Maart earste ljipaai fan Littenseradiel troch Bolserter fûn ûnder Weakens.
 • Dan 17 Maart earste aai fan ús wacht fûn troch Albert Ferwerda.                                              
 • 2 April Jelle de Jong út Kubaard fynt earste aai fan ‘e jeugd.

Brewaard-telling

Op 30 April hienen we wer ús traditionele aaisykersmoarn yn ‘e Brewaar ‘t resultaat hat wolres better west, mar nettsjinsteande wie it wer in gesellich barren, mei tank oan ‘e fam. Nijdam foar de kofje.     

Reiske

27 Maaie ha we wer ús jierlykse excursje hân nei de Biltpollen ûnder lieding fan dhr. Wil Grond.    

Neisoarchfergadering

13 Nov. wie de neisoarchfergadering . Foarnaamste punten:
 • Neisoargers die’t de pas net ophelle ha krije it oare jier net wer ien.
 • En earste ljipaai fan ‘e wacht muot yn eigen wachtgebied fûn wurde.                                       
 • En yn Juni in jûn planne foar ‘t gesamenlyk ynfullen fan ‘e neisoarchpapieren.
 • De gast op dizze joen wie Jaap Strikwerda út Skearnegoutum oer it wilsterflappen

Aktiviteiten

 • 16 Jan. koekesútelaksje, it waar koe better, mar alle koeken wienen al wer rap útferkocht. 14 Febr. Nestkaskemeitsje mei de jeugd yn ‘e loods fan Engbrenghof.                                       
 • En 18 en 19 Febr. Wie der wer it einekoermeitsjen bij Murk Nijdam.
Fierder hat it bestjûr wer in oantal kearen bijelkoar west en ha we ús gesicht sjen litten op ‘e rayonbijienkomst en op ‘e contactjoen yn Salen Skaaf.                                            It bestjûr winsket eltsenien wer in goed seizoen ta en foaral goeie  oandacht foar de neisoarch. Secr. A.Terpstra

2003 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fan’e fûgelwacht 2003

Hâlden op Tiisdei 4 maart 2003. Mei kennisjouwing ôfwêzich: Louwsma, J de Boer, C. Heins, Hidde en Klaas Frankena, Hovinga, A. Bakker, J. Jorritsma, G. Hoitinga, Sj. v. Beem.

Iepening

Foarsitter Wybren Bruinsma hjit ús allegjêr wolkom yn it bysùnder de boeren en ùs gast Wil Grond út Ingelum. Wij Friezen meie toch wol grutsk wêze op dizze mooie tradysje, jammer dat se dat yn Hollân net ha. Dizze swoarch foar ús fûgels en de natûr is fan great belang, aldus de foarsitter.  Neisoarch We ha 50 neisoargers op 1500ha. Elke neisoarger hat in pas. Net elkenien hie dat goed begrepen. 1 Aug. muotte de papieren ynfult wurde, sommigen blieuwden yn gebreke, dit kin net. Dus: die’t net neisoarch docht kriget net wer in pas. We muotte mei goed sifermateriaal komme.

Earste aaien

Hjernei rikt de foars. de oorkonden út oan de finers fan it earste aai fan’e wacht. 17 maart wurd it earste aai fan’e wacht foun troch A. Ferwerda. 29 maart fynt Ronald Talsma it earste fan’e jeugd. Wie’t takom jier it earste fan jeugd fan Fr. fynt kriget Sulveren Pols. 30 April is wer teldatum yn’e Brewaar.

Ledewin-aksje

Foarsitter memoreert noch even de ledewin-aksje, we ha der in 200 leden bij krigen, we ha no in dikke 500 leden sa dat we ien fan’e greatste wachten binne yn Frieslân. 

Notulen en ferslagen

 • Hjirnei kriget úndergetekende it wurd foar it ferslach fan é forige fergadering en it jierferslach oer 2002. Der binne gjin op of oanmurkingen sa dat se ûnder applaus tekene wurde.
 • Dan it jierferslach fan e skathâlder Kl. Louwsma sels net oanwêzich, mar hie it keurig foar ús op papier set, it wie tige ynoarder en in mooi saldo. Ek Klaas wurd betanke foar syn wurk.

Betsjûrferkiezing:

Klaas Malda en Ate Terpstra wienen herkiesbaar en waarden wer op nij keazen. Klaas Malda kriget it wurd oer de neisoarch. Inkelen ha de papieren ynlevere mar der wienen ek guon die’t net dien ha. En fan de ynlevere gegevens wienen der ek guon bij die’t net goed ynvult wienen. Dit muot takom jier al goed en betterder, de foars. hat dit ek al even memoreert. Fraach út e seal kin er net in soart foarbyld papier bij? Betsjûr nimt dizze fraach mei nei de Bond. Fierder waar oer de neisoarch noch al in skofke discuseert.

Jeugdôfdieling:

Jeugdcoordinator Sicco Jellema kriget hjir oer it wurd. Hij neamt in hiel soart datums wat er yn takomst stiet te gebeuren. En de jeugdleden meitsje nestkastkes en bringe die bij de boeren. Wil Grond ús gast seit noch even dat minsken de nêstkastkes 1 Febr leeg meitsje muotte, oars komt it net klear mei de jonge fûgels.

Skriezekrite

Jan-Eric Valkema fertelt ús ien en oar oer de skrizekrite, hij sit yn die wurkgroep, een groep die’t him tige ynset foar  it behâld fan’e skriezen. It sil miskien wol in hiele toer wêze mar it is goed dat er wat oan dien wurd. Der ûntspon noch al wat discussie hjer oer. De boeren muotte ek meiwurkje wolle  Jorritsma attendeerd even op it saldo fan ús wacht en seit eventueel jild te reserfearjen foar dit soart saken.

Exkurszje

Wil Grond wol ús mei op exkursie nimme. Hij stelt foar sa om en bij 20 Maaie Mar dan net op moantiid mar op joun fan 18-21 ûre. Der kinne 15 minsken per kear mei. Op in list die’t roungiet jouwe har in oantal persoanen op. 

Lotterij en sprekker

Dan krije we de lotteferkeap, dit giet wer dat it sliedjaget. Wil Grond is dan oan’e beurt mei syn diaserie oer de fûgeltrek. Prachtige dias en skitterend ferteld. Hjer kin bêst noch in ferfolg op komme. Ondanks it al wer lette tiidstip leau ik dat net ien him hjer bij ferfeelt hat. Dan noch de ferlotting, der wienen wer mooi wat prizen die’t hjer en dêr wer in plakje foenen. De haadpriis de pols beskikbaar stelt troch Dhr Boerema Kastelein waard woen troch foars. Wybren Bruinsma De rounfraach is der bij ynsketten, mar tidens de fergadering wienen der ek al wat fragen stelt. Om 11.40 slút de foars de fergadering en winsket eltenien wol thús. Voorz. W. Bruinsma                             Secr. A. Terpstra  

2004 Jierferslach

Jierferslach Fûgelwacht Wommels oer 2004

5 maart wie wer de jierfergadering fan in Boun yn Ljouwert wer’t wer inkele betsjûrsleden fertsjintwurdige wienen. 11 maart hienen we ús eigen ledenfergadering.

Earste aaien

It earste ljipaai fan Frieslân hie wat fuotten yn ‘e ierde. Earst wie’t Hessel Bouma út Turns die’t it op syn eigen lân by Makkum foen op in tiidstip dat er dêr net komme mocht. Dû noch in boer út Wolvegea die’t gjin pas hie.
 • Op 16 maart waard dan it earste officiële aai fûn yn Terband troch Geart Otter.
 • Op 18 maart 1e aai fan Littenseradiel troch Eastereinder S. v.d. Veen.
 • Op 21 maart foen H. Ferwerda it earste aai fan ‘e wacht.
 • Op 24 maart fynt Wiebe Jan Valkema it earste aai fan ‘e Jeugd.
 • 4 april is dit jier de lêste aaisykersdei.

Brewaar telling

30 april wie wer de jierlijkse teldatum yn’e Brewaar. Fijn dat ek hieltyd mear Jeugdleden der oan mei doche. 8 maaie soe oars de excursie wêze mar deze is net troch gongen.

Oare saken

 • Ek krych de fûgelwacht dit jier twa rouwbrieven. Op 18 maart ferstoar ús âld erelid P. Veenstra en op 26 aug. syn frou.
 • 28 Oktober ha we ús neisoarchfergadering hân.
 • 14 jan. ha we wer oan ’t koekesuteljen west, wat alle kearen wer in great sucses is, dit kear dienen ek in hiel soart jeugdleden mei.
 • Ek rekke dit jier yn ‘e aaisikerstiid ús betsjûrslid Klaas Malda troch in slim ûngelok yn it sikenhûs. Mar gelokkich is er wûnderbaarlyk aardich wer de âlde wurden.
Fierder hat it betsjûs in oantal kearen byelkoar west en ha we ús gesicht sjen litten op é Rayon byienkomst en ‘e contactjoen yn Salen Skaaf. In goed seizoen tawinske en goeie oandacht foar de neisoarch.   Secr. A. Terpstra

2004 Jiergearkomste

Ferslach fan’e jiergearkomste fan’e fûgelwacht 2004

Hâlden op Tongersdei 11 Maart 2004, de jouns om 20.00 ûre yn it Reade hynder.

Iepening:

Foarsitter Wybren Bruinsma iepent de fergadering mei in wurd fan wolkom en hopet wer op in goeie fergadering. In bys. wolkom oan ús gast dhr v.d Laan út Makkum die’t ús wat fertelle sil oer it opstopjen fan bisten. Ofmeldingen binne der fan Sj v. Beem, R Rypma H. Ruiter, Bootsma en H. Ferwerda.

Earste aaien

Foarsitter giet meiien mar even troch mei it útrikken fan de oarkondes foar de finers fan it earste ljipaai fan’e wacht. Ferderda is wer de lokkige en wer precies as ferliden jier op 17 Maart. Foars. seit noch even dat it wol de bedoeling is dat it ek yn ús gemeente fûn wurd. Fan’e jeugd is Jelle de Jong út Kubaard de lokkige, hij fynt it aai op 2 April.

Activiteiten

It koekesuteljen, einekoermeitsjen en de jeugd hat drok oan it nestkastke meitsjen west, dizze wurde ophongen bij boeren yn’e omkriten fan Wommels.

Neisoarch

We kinne dit jier noch wer frij aaisykje mar it blieuwt ûnder druk stean aldus de foars. Ynmiddels is der 132.000 neisoarchgebied werfan 1700 ha. ûnder Wommels. De neisoarger wurdt fan easke een goeie stippekaart bij de hâlden, alles goed notearje en ek de briedpearen telle. Der muot ek in soart dien wurde om de jeugd der bij te belûken, mar der leit it him yn Wommels net oan. We binne bliid mei Anita Andriesen ús deputearre die’t ek sprutsen hat op de fergadering fan it Boun. Prov. stelt jild beskikber foar skriezenêsten, € 40 per nest, der muotte dan wol 5 nêsten wêze.

Notulen en Jierferslach

 • De secretaris kriget it wurd foar it lêzen fan earst de notulen fan’e gearkomste fan ferlieden jier, dizze wurde sûnder op of oanmurkingen út’e fergadering goedkard en ûndertekene. Dan it jierferslach oer 2003, gjin op of oanmurkingen. Applaus út e seal. Dan noch in lyts ferslagje fan jeugdlid Wibe Jan Valkema oer de exursie nei ’t Noorderleeg.
 • Dan folget it financiële ferslach fan ús ponghâlder Klaas Louwsma. It stiet allegjêr keurig op papier, Klaas rint de punten noch even bijlâns. 476 beteljende leden. We binne mooi foarútbuorke. Ek applaus foor de ponghâlder.
 • Klaas Eisma en P. Postma ha de boeken neisjoen en ynoarder befûn.

Betsjûrsferkiezing

Oftredend is Marten Leyenaar en net wer ferkiesber. Hij hat 6 jier diel útmakke fan it betsjûr hij wurdt bedankt troch de foarsitter en kriget blommen. Utstel fan it betsjûr om Claas Frankena te beneamen yn it betsjûr. Hij wurdt mei applaus begroete troch de fergadering.

Neisoarch

Kl. Malda fertelt noch ien en oar oer de nije yndieling en de Alarmtelling, op in Sneon yn Juni alle neisoargers útnoegje in saneamde telmoarn. Der binne 23 Rayons, elk gebied kriget in kaartsje. Der is noch in gedachte út’e seal dat it betsjûr wat as plysje fungeerd. Sa muot it foaral net sjoen wurde. Der wurde no ienkear hurde syfers frege  Jan Eric Valkema giet hjer noch even op yn. It is een leerproces. In âlderpear mei piken is it resultaat fan’e neisoarch. Wolle wij meielkoar noch in oantal jierren aaisykje dan sil it sa muotte al fine in hiel soart dat net sa aardich.

Jeugdôfdieling

Sicco Jellema kriget it wurd. Der binne al 30 nestkastkes útsútele bij de boeren. We geane it lân yn te polsspringen en ek serieus te aaisykjen. We sjuche bij de wetterfûgels en gean nei de Brewaar. Ek wurde de nestkaskes wer controleert op’e resultaten. En we wolle ek wat oan’e winterfûgels dwaan. En we ha momenteel in 50 leden.

Exursie

 • De bedoeling is om op 8 Maaie nei Piaam. Opjaan bij de secretaris.
 • Op fersyk jout de foars. noch wat útleg oer de toerswellekast. Ek Hidde Frankena seit hjir noch ien en oar oer.

Lotterij

Dan is tiid foar de lotterij. Der binne wer aardich priiskes en der wurde wer een hiel soart lotten ferkocht. Germ Hoitinga is de winnaar fan de haadpriis de pols, beskikbaar stelt troch dhr Boerema.

Sprekker

Dan kriget dhr v.d Laan, preperateur it wurd oan’e hân fan dia’s fertelt hij ús wat oer syn wurk, tige nyskjirrich. Ien fan ús jeugdleden woen in opstoppe séfûgel troch it heegste oantal fûgelnammen, die’t red wurde moesten. Roen in úre as âlve slút de foarsitter de fergadering en winsket eltsenien wol thús. Voorz.: W. Bruinsma                                   Secr: A. Terpstra

2005 Jierferslach

Jierferslach Fûgelwacht Wommels oer 2005

Op 4 maart wer de ledenfergadering fan de B.F.V.W wer’t dhr. Struiksma een referaat hold oer de oplieding van BMP tellers.

Ferbod op aaisykjen

En dan 16 maart de beruchte datum: Ferbot op it aaisykjen troch de rjochter. It koe net ûngelokkiger, begjin maart ek noch in lette winter mei snie, dat de ljippen hâlden lang de kont ticht. Folgens de rjuchtbank ferliende de provinsje Fryslân ûnterjochte tastimming foar it aaisykjen omdat er gjin maximum oan it oantal aaien stelt waar. Mar dan ha we ek altyd noch Deputeare Andriesen. De prof. Fryslân en de B.F.V.W. litte it er dus net bij sitte en stappe nei de Raad van State. Al mei al wer in hiele bulte gemieter want hoe doche we dit en hoe doche we dat wylst it by de Raad fan State leit.

Earste aaien

 • Op sneon 19 maart wurd it earste aai fan ‘e profinsje foen yn ‘e buurt fan Skûlenboarch. Comm. Nijpels giet mei it lân yn om it aai te sjen. Sa is it betocht.
 • Op 21 maart fynt Frank Tichelman it earste aai fan ‘e Jeugd en Anne Finnema it earste fan ‘e wacht.

Brewaar-telling

30 april we rit traditionele aaisykjen yn é brewaar, it resultaat falt net tsjin.

Reiske

 • Dan ha we 6 maaie ús excursie hân nei de Gouden Boayem bij Heech. In moaie dei.
 • 28 mei, de jeugdfûgelwachterdei, organiseare troch ús wacht mei de profinsje in great succes en in tige slagge dei.

Neisoarchfergadering

10 nov. Neisoarchfergadering, ûndanks alle perikelen ha we dus wol oan neisoarch dien, dêr stean we foar en dêr bin we foar.

Raad fan State

Yn Novimber is der noch gjin útslach oer it aaisykjen dat bij de Raad fan State leit. Dan 7 Dec. De útspraak fan ‘e Raad fan State: Net mear aaisykje, in hiele skok. Dat dreunt er dan toch nog behoarlijk yn. Troch de Universiteit fan Leiden sil ûndersyk dien wurde nei de gefolgen fan in Ljipaaisykjen yn Fryslân. Dit is ôfsprutsen toch de Profinsje, it B.F.V.W en boer en natoer. De útkomsten fan dit ûndersyk, wat hopelijk positief útfâlt, moatte foar 1 maart 2006 klear wêze. Dan wol de profinsje it B.F.V.W wer in nije ûntheffing jaan. De B.F.V.W. sjocht krekt as de profinsje en Boer en Natoer genoch oanknopingspunten om de ûntheffing repereart te krijen. Dus hoop doet leven sille we mar sizze.   Eltsenien ûndanks alles een goed seizoen tawinske. Secr. A. Terpstra

2005 Jiergearkomste

Ferslach fan’e Jiergearkomste fan’e fûgelwacht Wommels e.o

Halden op Tiisdei 1 Maart 2005 om 20.00 ûre yn’e boppeseal fan it Reade Hynder. Ofmeldingen binne der dizze joen fan H. Ruiter, Heit en soan v. Beem, R. Schraa B. Walda E. Heins Willem Frankena Watze de Jong en Jurjen Groenveld.

Punt 1 Iepening

 • Foarsitter Wybren Bruinsma hjit ús allegjêr tige wolkom, yn it byzonder Douwe Weidenaar fan it Wetterskip die’t in mooie kaart fan ús wachtgebied makke hat. Ek in bysonder  wurd fan wolkom oan us gasten dhr en mevr van Ys út Arum.
 • De foarsitter komt noch even werom op de cursus BMP teller (Broedvogel Monitoring project). Der binne 300 tellers nedich yn Fryslân. Oan’t no ta hawwe 150 cursisten har opjoen. In tal boeren sitte ek yn it collectief, yn 2006 is de earste telling. Fan ús wacht hawwe 5 minsken har hjir foar opjoen.

Opskuor

Dan is der foar de safolste kear opskuor ûntstien oer it aaisykjen. Vogelbescherming Nederland en de Faunebescherming hebben de prov. Fryslan foar de rjuchter dage. Se fine dat ús traditie stop set wurde muot omdat it yn striid is mei de Europese fûgelrichtline. De rjuchter docht hjir op 15 Maart midden yn it aaisikersseisoen in útspraak oer. Dus op’e nij spannend.

Oare saken

 • Dan noch even wat oars, der mei ek wer op’e foks jage wurde.
 • Noch in heugelijk feit: Jeugdfûgelwacht Wommels sil yn’e mande mei Natuurmonumenten in greate aktiviteitendei organisearje op 28 Maaie.

Earste aaien

Folgende punt earste aaien 2004 fan’e wacht. 21 Maart Henk Ferwerda it earste aai en op 24 Maart fynt Wiebe Jan Valkema it earste fan’e jeugd. De foarsitter lokwinsket harren hjirmei en se krije de gebrûkelyke oarkonde útrikt.

Jierferslach, notulen

 • Punt 3 ferslach fan’e gearkomste fan 11 Maart 2004.
 • Punt 4 it jierferslach fan it jier 2004. Beide ferslaggen wurde sûnder op of oanmerkingen goedkard, applaus út e seal wernei’t se tekene wurde.

Jildsaken

 • Punt 5 Ferslach ponghâlder Klaas Louwsma rint de punten even bijlâns. Foarstel de contributie mei € 1 te ferheechjen  It boen wol € 1 mear ha oars kinne se de financiën net roen krije. De fergadering stimt hjir mei yn.
 • Op’e jierfergadering fan it Boun op 4 Maart muot hjir noch officiëel oer beslist wurde. Ek Kl. Louwsma kriget applaus foar syn wurk en wurd bedankt.
 • De kascomissie K Eisma en P. Postma hawwe de boeken neisjoen en ynoarder befoen.

Punt 6 Bestjûrsferkiezing,

Klaas Louwsma is ôftredend, hij hat 12 jier yn it betsjûr sitten en fynt it tiid om op te stappen. Mar oan’t no ta hat it betsjûr noch gjin plakferfanger foen. De oprop fan’e foarsitter om in oanmelding út e seal foar dizze functie smiet ek neat op. Klaas wurd bedankt foar syn krewearjen en kriget it boek Grondrecht voor de Grutto oanbean.

Neisoarch

Punt 7 De neisoarch troch Kl. Malda  Ferliden jier noch net alles gongen sa’t it eigelijk moest. Weidenaar hat een mooie kaart makke fan ús wachtgebied. Noch ris in oprop fan Klaas dat de syfers foaral goed op papier komme. Foar elke neisoarger is der wer in nije pas en in fjildboekje. Ek dizze Klaas wurd bedankt.

Punt 8 Jeugdôfdieling.

 • Ek Sicco neamt wer hiel wat aktiviteiten op die’t hij mei syn jeugd allegjêr dien hat. En de jeugd sels is gelokkich ek noch hieltiid tige enthousiast.
 • En dan noch even de grutte dei op 28 Maaie wer’t we mei oan’t foarbereiden binne. Sicco freget hjirfoar noch wat frijwilligers.
 • En op komplimentedei krijt  ek Sicco de Komplimenten foar syn ynset.

Punt 9 Exursie.

Dizze sil dit jier nei de Gouden Boajem bij Heech. Datum 6 Maaie  Hjer kinne in 45 personen mei. Kosten € 225.-  Komt del op € 5 p.p. Der komt noch in oprop yn Diggelfjûr.

Punt 10 Rûnfraach

 • Taeke Bootsma fynt it gjin goeie saak dat er fan sommige neisoarchgebieden gjin gegevens opjoen binne. It muot dit jier goed komme seit Klaas. Dizze minsken krije gjin pas mear.
 • Henk Ferwerda wol graach as der wer in rondzendbrief fan it betsjûr komt graach de nammen en adressen fan’e betsjûrsleden vermeld hawwe. Sil omtocht wurde.

Skoft en ferlotting

Weryn de nije passen útdielt wurde, lotten ferkocht wurde en de minsken har opjaan kinne foar de  exursie. Dan komt van Ys oan it wurd hij fertelt earst wat oer himsels en dernei sjuchhe we nei prachtige dias oer it natuerbeheer. Schitterend, van Ys kriget applaus en wurd troch de foarsitter bedankt. Hjirnei noch de ferlotting, der wienen wer hiel wat prizen. Sluting. Om 11.10 Slút de foarsitter de fergadering en winsket ús wol thús Voorz: W. Bruinsma         Secr A. Terpstra

2006 Jierferslach

Jierferslach fûgelwacht Wommels 2006

  3 Maart Algemiene ledenfergadering yn sealen Skaaf te Ljouwert wer’t wer inkele betsjûrsleden fertsjintwurdige wienen.   De foarsitter memoreert noch even oer it ôfroene frjemde jier wer’t ek by sommige leden de demotifaasje tasloeg. Mar ek dat er 6500 neisoargers it fjild wer yn geane om de fûgels te beskermjen. De slutingsdatum wurdt 1 April.  

Earste aaien

 • Philippus Hingst fynt it earste aai fan ‘e gemeente Littenseradiel.
 • 30 Maart wurdt it earste aai fan ús wacht foen troch de bruorren Ferwerda.
 • 31 Maart fynt Frank Tichelman it earste aai fan ‘e Jeugd.
 

Brewaartelling

29 April telle yn ‘e Brewaar. Wat opfoel wie de taname fan ‘e skries, fêst mei troch it krewearjen fan Murk.  

Reiske

11 Maaie, ekskursje nei natûrgebied hûnsepolder.  

60 jierrich bestean

14 Oktober 60 jierrich bestean fan ús wacht. Dit heugelijke feit waard fansels oandacht oan skonken. Middeis snoekfiskje mei de Jeugd. 40 bêrn en 10 boatsjes ûnder lieding fan Wybren en Sicco, in great sucses. Iris de Boer fong de greatste snoek, 1 meter en 2 cm. Yn totaal goed 20 snoeken en 3 snoekbeazen. In great sucses en tige slagge. Fierder wie der de middeis ielrikjen troch de Rienster rikkers en yn ‘e tinte op it terrein fan Frankena koe els in hapke en in drankje krije. In shantykoor de Koekefretters út Hallum lústerden it gehiel op.  

Neisoarch gearkomste

Dan hienen we op 22 Nov. ús neisoarchfergadering, 18 fan ‘e neisoarchers wienen oanwêzich. Eigelijk wat te min. Oer it gehiel binne der aardig aaien foen. Bij de nêstkast telling 32 fan ‘e 44 kasten bezet. Der wienen 19 tellingen fan ‘e toerswel.  

Koeke aksje

19 Jan. 2007 hienen we wer ús koekesútelaksje, opbringst:  

Rayonfergadering

En op 31 Jan. wie der noch in regiobijienkomst yn ‘e Trilker te Poppenwier, wer ’t ek inkele betsjûrsleden oanwêzich wienen. Sa binne we it jier wer roen.   Allegjêr in goed seizoen tawinske.

2006 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fûgelwacht Wommels e.o, hâlden op Woansdei 1 Maart 2006

om 20.00 ûre, yn’e boppeseal fan ’t Reade hynder. Ofmeldingen binne der fan E. Heins en H. Ferwerda.

Iepening.

Foarsitter Wybren Bruinsma hjet ús allegjêr tige wolkom, yn’t bysonder ús gast Herman Postma. Al wer in bysonder jier, aldus de foarsitter it hâld net op. Kranten stean der fol fan en de televisie docht mei, ferbjustering by de aaisikers. Achterútgong komt net fan ’t aaisykjen. Foaral predatie fan’e foks wurdt folle faker waarnommen. Foarsitter neamt noch even de emotionele bijienkomst fan aaisykers/neisoargers yn Grou. It giet de minsken oan it hert. Mar der is hurd wurke, der is in ûntheffing. En de profinsje hat beslúten de eindatum dit jier fêst te stellen op 31 Maart. Fanôf 1 Maart mei der socht wurde, mar it is no noch winter, dus it sil net in lang skoft wêze. En dan binne der noch 2 problemen, de faunabeskerming is al wer bij de rjuchter en kin miskien op’e nij wer roet yn’t iten gooie. En hoe komt it mei de fûgelgryp? It is allegjêr net leuk mear.

60  jierrich jubileum

Mar dan even wat oars, ús fûgelwacht hat dit jier op 4 April a.s 60 jier bestien, it betsjûr sil him beriede, wat we hjer oan dogge.

Earste aaien

En fierder de earste ljipaaien fan ús wacht. Dat binne dit jier        A. Finnema en fan’e jeugd Freerk Tichelman. Beide ha se it foen op 21 Maart. A.Finnema kriget de beker en oarkonde útrikt. Freerk Tichelman kriget him thús, is net oanwêzich.

Jierferslach en notulen

Ferslach gearkomste 1 Maart 2005 troch de sicretaris en it ferslach fan de extra fergadering fan 24 Maart yn ferbân mei de ûnferwacht ûntstiene situatie, meielkoar in hiel ferhaal. Hjernei noch it jierferslach. Der binne gjin op of oanmerkingen, der folget applaus, wernei’t se tekene wurde. Dan folget it financieel oersicht fan’e ponghâlder, Claas Frankena docht tekst en útleg. Saldo r.r. € 705,01   Saldo spaarrekken € 2862,39

Leden

Us nije bestjûrslid Joh. Herder docht útleg oer it ledenbestand. 13 leden ha opsein, 2 binne stoarn en der binne 8 nije leden bijkomen sadat we in bytsje sakke binne fan 508 nei 491 leden. De boeken binne neisjoen troch Piet Postma en ynoarder befoen. Hjernei wurde dizze beide mannen ek betanke, ek sei krije applaus.

Bestûrsferkiezing

Klaas Malda en Ate Terpstra binne ôfgeand mar binne werkiesber.

Aaisykje en neisoarch

hjeroer kriget Kl. Malda it wurd. Slútingsdatum 31 Maart. Passen ynlegvel deze wurde útjoen op e ledenfergadering fan de BFVW en komme dus nog. Yn ús nesoarchgebied fan 2000 ha is de tichtheid fan 35-31 gongen en binne der fan’e 640 nêsten 512 útkommen aldus Klaas.

Jeugdôfdieling,

 • Hjeroer Sicco Jellema. Der is in jeugdcursus neisoarger, die begjint op 12 maart o.s. We geane in kear as 7 mei de jeugd it lân yn.
 • We ha it ôfroene jier wer ferskillende dingen mei de jeugd dien o.a ek snoekfiskjen, die wie in great sukses.
 • De jeugdfûgelwachtdei is dit jier yn Heech.

Exursie.

Dit jier mar es ticht bij hûs, de Leonserpolder. Ofsprutsen wurd Tongersdei 11 Maaie om 19.00 ûre de joens.

Rûnfraach

 • Hidde Frankena, meie der wol oaren mei, as jim wer te snoekfiskjen gean? Jawol.
 • Jorritsma aaisykje yn’e Brewaar giet dit troch? Sa as it no stiet wol. 9 ûre bij de fam. Nijdam. Op 29 April.
 • Jan Bootsma, muot we de roekenêsten ek telle en meinimme op it papier? Ja.
 • En de foksen muotte ek trochjoen wurde.
 • Foar it skoft hjêrre we noch even nei in mooi ferhaal op rym oer de foks fan Twijnstra.

Dia serie

Nei it skoft is it dan de beurt oan dhr Postma, hij fertelt ús it ien en oar oer de fûgels om en bij hûs en lit ús ferskillende nestkastkes en oar materiaal sjen. En oan’e ein noch in mooie dia-serie. Tige nijskjirrich.   Goed 11 ûre binne we oan’e ein kommen fan dizze fergadering en winsket de foarsitter ús allegjêr wol thús.     Foars: W. Bruinsma       Secr. A. Terpstra.

2007 Jierferslach

Jierferslach fûgelwacht Wommels 2007

  As earste wie der wer de algemiene ledenfergadering fan it Boun op 2 Maart. Dan wie der op 9 maar de fergadering fan de A.N.V. de greidhoeke yn it Dielshûs. Hjir spruts de heer Hessel Agema, boer en aaisyker. Syn ûnderwerp wie: Hjoeddeisk buorkje en gastheer wêze foar de greidefûgels, kin dat? In man mei hert foar de saak en dan giet dat ek wol op.

Earste aaien

Op 10 Maart fine de bruorren Ferwerda we rit earste aai fan ‘e wacht. En op 24 Maart fynt diz kear Jan Friso Bruinsma it earste fan ‘e Jeugd.

Snoekfiskjen

Ek hat de Jeugd wer te snoekfiskjen west. Greatste snoek 76 cm. waard fongen troch Sibe Kappe.

Brewaar-telling

Op 30 April is der wer aaisocht yn ‘e Brewaar, skriezen wat minder as forich jier.

Reiske

Op 12 Maaie wie ús escursje plant mar troch te min dielname fan ’t jier oergongen. En dan is de simmer al wer foarbij.  

Oare saken

 • 7 Sept., ús betsjûrslid U. Frankena stapt yn it houliksboatsje, lokwinske.
 • 23 Oct hienen we ús neisoarchfergadering wer ’t al even de namme fan Pieter Breeuwsma neamt wurdt as takomstig nij betsjûrslid.
 • Op 23 Nov. hat de BFVW 60 jier bestien mei in symposium yn Earnewâld wer ’t ek inkele betsjûrsleden hinne west ha.
 • Op 22 Jan wie de koeksútelaksje der wer, 10 dozen dizze kear, opbringst €222,-
 • Fierder binne der yn ‘e nije skoalle nêsten ynbouwt foar holenbroeders, de skoalle begjint al aardich foarm te krijen en dan mar ôfwachtsje.

Bestjoerssaken

Dan noch even hiel wat oars, it betsjûr hat dit ôfroene jier genoodzaakt west ús lid Ferwerda te royeren. It is fansels net leuk om soks te dwaan, mar der binne no ien kear regels en dêr hat elts him oan te hâlden, as je dat nog moai fine of net.   Toch winskje we eltsenien wer in soart syk en fyn nocht ta.   Noch even in tafoeging: 6 Febr. 2008 wie der noch in bijienkomst yn it Dielshûs mei boer en Natuur oer it ûnderwerp: Overleg Project Ned. Weidevogelrijk

2007 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fûgelwacht Wommels eo 2007

Tiisdei 13 Maart yn’e boppeseal fan ’t Reade Hynder. Ofmeldingen wienen der fan K Louwsma, Joh. Herder, J. Bootsma en A. Bakker

Iepening

De foarsitter Wybren Brûnsma kin in flinke seal fol minsken wolkom hjitte. 2006 wie ek wer in opmerkelijk jier, aldus de foarsitter, we mochten tot 1 April aaisykje, mar it waar wurke net mei, extra ynset tidens de neisoarch hat gelokkich toch noch aardig wat oplevere. Ek ús Jubileumjier wie in great sucses.

Meidielingen

 • En dat binne der diz kear noch al wat.
 • Allerearst de earste aaien fan’e wacht noch krekt foen foar 1 April.
 • 30 Maart de bruorren Ferwerda en 31 Maart Freek Tichelman namens de jeugd. De oorkondes wurde wer útrikt en se krije applaus. Dan it volgende, we ha Murk Nijdam nomineert foar de sulveren skries. 10 Maart waard dit bekend makke, Murk hat him net krigen, jammer. Skriezekrite Idsegea hat him woen.
 • Ek wie Murk nomineert foar Boerenland-Vogelland, hjir ha we noch neat fan hjerd.
 • Fierder bin we fan plan nêsten foar holenbroeders yn te bouwen straks yn de nije skoalle.
 • En we binne benadere troch doarpsbelang foar in webside, der binne 3 pakketten, dit sille we besjen meielkoar.
 • En dan it sinneblommeproject, we binne hjir troch benadere troch Germ Koldyk fan’e wacht Ytens. Tagelyk mei de mais de rânen fan it lân ynsjidzje mei sinneblommen en it is meiiens foer foar de boer, no, foar de kij dan fansels. Wij foenen it as betsjûr wol in goed idee. We ha de boeren yn ús rayon hjiroer benadere 6 fan e 11 wienen op syn minst positief.

ANV gearkomste

Dan wie der op 8 Maart in bijienkomst fan de A.N.V. de Greidhoeke. It behelst 92 boeren die’t sitte yn in collectief fan greidefûgelbehear. It doel is mear fûgels yn’t fjild te krijen, troch mozaiek behear en rûge dong. Der sit misskien ek noch wat foar de fûgelwacht oan, mar fon’e oare kant wolle de boeren ek wol in stikje oplieding ha fan’e neisoargers. Sa jouwe jo ek noch in stikje cursus, it muot te ferantwurdzjen wêze.

Lêste punt Meidielings,

we binne benadere troch de stichting Brein. Reinder Posthuma foarsitter hjer fan, docht tekst en útleg. It swembad giet ticht, dêr troch ûntstiet er romte foar in stik recreatief gebied. Dit is in uniek gebied foar Wommels en mei út noch yn net ferlern gean aldus Posthuma. We tinke der oer om der in swemplas te creëren mei natuurlijk wetter, en der leit noch in apart stikje grien fan wijlen dhr Postma foar in educatief programme, yn gearwurking mei de fûgelwacht muot hjir fêst wat fan te meitsjen wêze. Posthuma freget hjirfoar de stipe fan’e ynwenners fan Wommels.

Notulen en ferslach

Hjirnei kriget de secretaris it wurd foar it lêzen fan’e notulen en it jierferslach. Frank Tichelman muot wêze Freek Tichelman  Nei dizze opmerking wurd de secretaris betanke en wurde se tekene.

Ferslach penningmeester

Dit is noch net klear, spitich, Claas neamt al even in pear getallen, mar dat is dan ek alles, foarsitter freget Claas dit sa gau mogelyk foarelkoar te meitsjen. De koekeaksje wurd ek noch even neamt wie yn 2006 net san sukses. It wurd elk jier moeilyker om minsken hjir foar de krije, we sille it noch in jier oansjen aldus de foarsitter. Ek it automatisch oermeitsjen fan de bijdrage hjoud ek noch al wat problemen.

Aaisykjen en neisoarch,

hjiroer Klaas Malda. 2000 ha en 44 boeren, hjer sitte 45 neisoargers op, dit is eigelyk te min. Nije neisoargers graag melde! Soms wurd de pas hielendal net ophelle dit kin fansels net. Klaas hat ek nei de jierfergadering fan’e B.F.V.W west. Hjir is in nije foarsitter oantreden Dhr. G. Benedictus. En’e útspraak is yn Maaie.

Betsjûrsferkiezing,

Claas Frankena is ôftredend mar herkiesbaar.

Jeugdôfdieling

 • Sicco Jellema. Se wolle der op ta om in soart examen te dwaan foar de jeugd, net allinnich sleatsjespringe mar ek kennis bijbringe.
 • En der wurde wer nestkaskes timmere.

Besprek exursje.

Hidde Frankena oppert om nei Heech ta. Jorritsma oppert om de jeugd en de âlderen appart gean te litten. Datum wurdt 12 Maaie, jeugd nei Heech en âlderen nei de âlde en nije Brekken bij Snits. 28 April telle yn Brewaar.

Roenfraach

 • Jorritsma merkt op dat hij en noch in pear oaren nei de contactjoen west hat fan BFVW.
 • Hidde Frankena kin de gemeente net wat flinderbermen oanlizze? Kin de fûgelwacht dit ek ûndersteune?
 • We sille contact mei de gemeente opnimme.
 • Sicco: Kuikenzorg hoe? Stroken en plasticpûden.
 • Jehannes Bakker. Bij him is neat op papier kommen fan’e neisoarch, dit kin fansels net, oars oare neisoargers.

Skoft, ferlotting en dia serie

Hjirnei is it skoft en wurde der lotten ferkocht. Dan kriget Dhr Zijlstra út Koudum it wurd mei hiele mooie dias, hij nimt ús mei nei Spitsbergen, hiel mooi. Dan noch de ferlotting. Hidde Hobma wint de pols.

Slúting

tsien oer âlven slút de foarsitter de fergadering en winsket ús wol thús.     Voorz. W. Bruinsma          Secr. A. Terpstra

2008 Jierferslach

Jierferslach fûgelwacht Wommels e.o. oer 2008

Op 7 Maart wie de alg. ledenfergadering, wer’t wer guon fan ’t betsjûr oanwezich wienen.

Earste aaien

 • It earste ljipaai yn ús profinsje waard foen dit jier op 6 Maart.
 • It earste aai fan Littenseradiel waard foen op 13 Maart.
 • Ek op 13 Maart foen Teake Bootsma it earste aai fan ús wacht.
 • Op 15 Maart foen Anna-Brecht Bruinsma it earste aai fan ‘e Jeugd.

Brewaar telling

30 April (Keninginnedei) ha we wer aaisocht bij Murk yn e Brewaard.Skries like tige goed, ljip noch al wat minder, like op predatie. Strânljip nimt ek ôf.

Jeudkrite

Ek wie der dit jier in Jeugdkrite, in stik maislân oan ‘e dyk nei Easterein fan H. Kuiper. Wybren en Claas Frankena ha der buodtsjes foar makke. Wie wol in sucses, ha in protte aaien lein.

Oare saken

 • Fierder is de nije skoalle iepene, mei ynboude nêstkasten.
 • Op 26 April binne we op útnoeging fan ‘e ANV boeren op ekskursje west nei de Skriezekrite fan Idsegea. In hiel moaie fûgelwrâld dêr.

Registraasje

 • Op 11 Nov. hienen we ús neisoarchfergadering wer ’t fansels it nije registratiesysteem oan ‘e oarder kaam. Alle aaien die ’t men fynt muotte fia sms trochjoen wurde nei in speciale computer die ’t dat dan registreerd. Bij 6934 meinommen aaien is it slüs. Toch sitte hjir ek noch wol hjekken en eagen oan. De profinsje hat tasein mei te wurkjen oan dizze fariant. We muotte mar ris sjen hoe ’t it giet.
 • Us greate foarfechtster deputearre Anita Andriesen is ús op 3 Dec. ûntfâllen. In great ferlies ek foaral foar ús fûgelwachten.
 • Op 17 Dec. hienen we ús Rayongearkomste yn it Reade Hynder, wer’t Wommels de lieding hie. Hjir is it nije registratiesysteem ek útfoerich oan oarder west.
 • 17 Jan. wie de jierlijkse koekeaksje, der binne 10 doazen a 36 koeken ferkocht.
 • En dan bij einslúten wie der op 24 Febr. wer in útspraak fan é rjuchter, it hâld net op. It is gelokkich goed útfallen foar ús, we meie wer it lân yn mar hoe lang noch. Faunabeheer set troch.
Toch mar wer in goed seizoen tawinske.

2008 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fûgelwacht Wommels e.o 2008

Hâlden op Tongersdei 6 Maart 2008 yn e boppeseal fan it Reade Hynder. Ofmeldingen wienen der fan Romke de Jong en Jelle de Boer.

Iepening en wolkom.

Foarsitter Wybren Brûnsma kin wer in seal fol minsken wolkom hjitte yn it bysonder ús gasten dhr. J. Medenblik en dhr W. Zijlstra die’t foar ús in dialêzing hâlde sille oer de sweltsjes.

Meidielings

 • It earste ljipaai fan Fryslân is hjoed foen, dat we binne los, aldus de foarsitter.
 • De oarkondes foar it fynen fan it earste ljipaai fan’e wacht wurde útrikt oan Albert Ferwerda en troch de jeugd is it foen troch Jan Friso Bruinsma.Jorritsma wurdt frege de dank oer te bringen oan syn dochter foar’t opmeitsjen de oorkondes.
 • Fierder wurdt troch de foarsitter noch even memoreert it project fan’e brede skoalle. Dit is mei mogelyk makke troch ANV de Greidhoeke Wynmolebesit Wommels.
 • Dan muotte we meielkoar constatere dat it tal neisoarchers achterútgiet. We sille bûten ús wacht minsken sykje muotte.
 • 7 Maart alg. ledenfergadering, is dus net allinnich foar betsjûrsleden.

Ferslach

 • Secretaris oer it jier 2007 fan e jiergearkomste en it jierferslach oer 2007 Applaus út e seal wernei’t se ûndertekene wurde kinne.
 • Hjirnei it ferslach fan’e penningmeester Claas giet mei ús punt foar punt even der bijlâns. Ek hij kriget applaus foar syn wurk.
 • Joh Herder kriget it wurdt oer it ledenbestand. Der binne troch ferhûzjen minsken fuotgongen, fan 21 fan har is net bekend wêr hinne. No 6 maart 2008 ha we 497 leden.
 • De automatische incasso’s binne op in pear nei no hielendal klear.

Betsjûrsferkiezing

 • Joh. Herder en Wybren Brûnsma binne ôfgeand mar herkiesber, se wurde mei applaus wer begroete.
 • Sicco Jellema ús jeugdcoordinator stelt him net wer beskikber, hij hat oanjoen graach stopje te wollen. Hy wurdt troch de foarsitter bedankt foar it folle wurk, dan foar foaral de jeugd.
 • Claas Frankena nimt syn taak wat betreft de jeugd oer en Pieter Breeuwsma wurdt ús nije man yn it betsjûr en wurdt penningmeester.

Aaisykje en neisoarch

 • Der is in nij project om Skrok en Skrins hinne. Dit stiet allegjêr noch yn in pril stadium. Wibe v/d Werf seit hjir ien en oar oer. Boeren, fûgelwachten en jagersferienegingen binne hjermei annex.
 • Klaas Malda seit dat er momenteel 39 neisoarchers binne. Inkele kriten muotte eigelyk oare minsken hinne, en dêr muot wol ien ferantwurdelijk foar wêze.
 • Ut namme fan it ANV binne fan’t jier de neisoarchpassen fergees.

Jeugdôfd.

In Jeugdkrite speciaal foar de jeugd. Dit is wat nijs, in stik lân wer’t allinnich de jeugd sykje mei. It is it stik maislân dat oan e reed leit nei de fûgelkykhut. It is fan boer H Kuiper út Easterein. Der binne mooie buordtsjes makke wer’t op komt de stean, dat it foar de jeugd is.

Ekskurzje.

dizkear mei de boeren fan’e ANV de Greidhoeke. Yn Maaie en dan nei Idsegea. Officiele datum noch net bekend.

Rûnfraach

Roenfraach levere net folle op. 30 April wer telle yn e Brewaer, om 9 ûre.

SKoft, ferlotting dia serie

 • Pieter Breeuwsma wint de pols fan’e ferlotting ek Kl. Malda kriget in pols mar hij hat him kocht (per opbod).
 • Hjirnei sjuche we dan noch dia’s oer de swellen, Husswel, gierswel oeverswel en de boerenswel, mooie dias. De mannen wurde bedanke hjirfoar.
Om 22.40 komt er ein oan dizze joen en slút de foars. de fergadering. Voorz.: W. Bruinsma       Secr: A. Terpstra

2009 Jierferslach

Jierferslach fûgelwacht Wommels e.o. oer 2009

Op 6 Maart wie de algemiene ledenfergadering fan ‘e BTVW. Dêr binne ek in pear fan it bestjoer hinne west.

Earste aaien

 • It earste ljipaai fan ‘e profinsje Fryslân wurdt foen op 9 Maart troch heit en soan Meinsma út Tsjom.
 • Op 10 Maart wurdt troch Th. Twerda, in âls-Wommelser, it earste ljipaai fan Putten foen.
 • En op 11 Maart wurdt it earste ljipaai fan ‘e gemeente foen by Easterein.
 • It earste ljipaai fan ús wacht waard fûn troch Albert Ferwerda op 14 Maart en in dei letter fûn Jurjen Eringa út Kubaard it earste aai fan ‘e jeugd.
Op 22 Maart wie it gebeurd mei it aaisykjen want doe wie it quotum folsocht. Dat we hawwe krekt 14 dagen aaisykje kinnen.

Reiske

Op sneon 18 April hat de fûgelwacht op excursie west nei Skylge. Der hawwe ûngefear 20 man en frou hinne west. Se hawwe moai waar hawn en it sin wie poerbest.

Brewaar telling

Op 30 April (Keninginnedei) hawwe we wer aaisocht by Murk Nijdam yn é Brewaar.

Jeugdkrite

Der wie dit jier ek wer in Jeugdkrite. De jongerein hat er werd rok oan’t sykjen west.

Snoekfiskjen

Op 24 Oktober hiene we wer ús traditionele snoekfiskjen mei de jeugd mei nei ôfrin ielrikje en ite. Wer in tige slagge middei, mei tank oan de frijwilligers.

Neisoarchfergadering

Ús neisoarchfergadering wie op 27 Oktober. Wy kinnen constatearje dat it oantal neisoarchers wat werom rint. Dit is net allinnich yn ús wacht sa mar ek yn de hiele profinsje rint it oantal neisoarchers werom. In soargelyke constatering. Want minder neisoarchers betsjut ek minder aaien dy’t útkomme, dus minder piken. Mar we moatte positief bliuwe. Der binne fêst wer nije neisoarchers dy’t har oanmelde.   Ta beslút rest my jimme in moaie maaityd ta te winskjen mei in soad syk-nocht!

2009 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fûgelwacht Wommels e.o 2009

Hâlden op Woansdei 4 Maart 2009 yn’e boppeseal fan it Reade Hynder. Ofmeldingen wienen der fan Rein Rypma, Henk Ruiter en Wiebe Jan Valkema.

Iepening en Wolkom en meidielings

Foarsitter Wybren Bruinsma koe in mooie seal fol minsken wolkom hjitte, yn it bysonder dhr Booi, die’t ús dias sjen litte sil oer it fûgelfreonlyk buorkjen bij Murk. Dan memoreert Wybren noch even it plotseling ferstjêrren fan ús lid Hendrik Twynstra. In bysonder man, mei in eigen ynbring faak op ús fergadering. Undergetekende wurdt noch bedanke foar it krewearjen om er wat nije abonné’s bij te krijen foar it fernijde blêd Vannellus. It hat 20 opsmieten. It earste ljipaai fan’e wacht is foen troch Teake Bootsma op 13 Maart en fan’e jeugd troch Anna-Brecht Bruinsma op 15 Maart. Hja krije de oarkonde en wikselbeker útrikt. Jorritsma wurdt frege de dank oer te bringen oan syn dochter foar ’t opmeitsjen fan de oorkondes.

Ynk. stikken:

Jierferslach BFVW en agenda jierfergadering op Freed 6 Maart yn Earnewâld.

Notulen en ferslagen

Ferslach gearkomste 6 Maart 2008 en it jierferslach er it jier 2008 wurde foarlêzen troch de skrieuwer. En de penningmeester jout tekst en útleg bij it keurig ferswoarge financieel oersicht. Nei hjir en dêr in pear fragen en opmerkingen wurde de ferslagen tekene en krije skrieuwer en penningmeester applaus. De boeken binne neisjoen troch troch Piet Postma en ynoarder befoen.
 • Op in fraach fan Pieter Breeuwsma om de boeken troch 2 man neisjen te litten, stelt Auke Eringa him foar takom jier beskikber en muot er dan takom jier in nyen foar Piet Postma komme, sa dat er elk jier wer in oaren bij komt. Dit is accoord.
 • Joh. Herder docht hjirnei noch even útleg oer de nije contributie regeling.
 • Gerrit Hulzinga bringt no de briefkes roen, skeelt in ein yn’e portokosten en hij wit ek mear fan de mutaties ôf.
 • Der binne 3 minsken stoarn, 12 ferhúze of opsein 2 únbekend, 1 nij lid. Totaal no 480 leden. 85 muotte noch betelje, dezen krije berjucht.

Betsjûrsferkiezing

Oftredend Kl. Malda en A. Terpstra. Klaas stelt him wer beskikber. Joh. Herder woe eigelyk ek ôftrede om’t de administratie him te dreech waard yn ferbân mei syn wurk. Mar nei wat hin en wer praten blieuwt Jehannes yn betsjûr mar wurd Chris Postma bereid foen in sit yn’t betsjûr te nimmen en de administratie oer te nimmen. In ferfanger foar ûndergetekende Ate Terpstra is er dus op dat moment noch net, der sil noch omsjoen wurde of eventueel intern oplost wurde. Hij wurdt bedankt en krijt it boek fan Gjalt de Gr. de Jonge aaisyker

Aaisykjen en neisoarch

 • Bliid dat we wer siekje meie. Klaas jout útliz hoe te hanneljen fan’t jier. Bij 15 aaien stopje, en as it Quotum fol is. Op it formulier stiet alles op hoe te hanneljen mei ’t sms sen.
 • Betsjûr nimt gjin ferantwurdelykheid, en yn it lân is men sels ferantwurdelykheid foar wat jo doche. De A.ID kin yn it systeem komme en kin jo ek beboetsje, de politie docht dat net.

A.N.V en skriezekrite

80 boeren binne hjir bij oanslúten. 122 ha boerelân. Der sitte 4 fûgelwachten yn. Inkele boeren ha in plas-dras gebied. Fûgelwachten wurkje hjir yn mei, mei ûnder oaren de tellingen. Streven is in ferbettering fan de fûgelstân, mar gelyk blieuwe is al mooi. Op in fraach út’e seal hjir oer, krije de tellers tonei in ferslach fan de telling.

Jeugdôfdieling

 • Claas Frankena, jeugd-coordinator seit hjir ien en oar oer. De Jeugdkrite, stik lân wer’t allinnich de jeugd aaisykje kin, komt er wer. Plak noch net alhiel bekend. Der sil ek wer snoekfiske wurde. Yn April ha we mei de jeugd fan de 6e en 7e Klas in soart jeugdproject, gastles, mei de jeugd it lân yn en sjen litte wat er allegjêr yn feart libbet. Nim de pakesizzers ek ris mei it fjild seit Claas, der kin se in soart fan leare.
 • Fierder hat Claas ynformaasje opfrege oer in ynfraread-camera, hij jout hjer útleg oer. We tinke der oer san camera te keapjen en eventueel bij Murk pleatse, om eventuele predatoren op foto te setten.

Ekskursje nei Skylge

De bedoeling is 18 April nei natoergebied eventueel fietsen hiere, wurdt betelle troch de wacht.

Roenfraach

 • Joh. Bakker neisoarch bij de buorman kin better.
 • Jan Eric Valkema hat in tip mei in soarte pingpong bal bij’t nêst, Skerm yn tractor wer’t je dan op sjen kinne wer’t nêst is. Foarsitter sil neifraach hjir oer dwaan.
 • Hidde Frankena freget wat mear hûsswellekomkes te pleatsen. Teake Bootsma, wurde de oelen ek troch joen? Net bekend.

Skoft mei ferlotting 

Wer hiel wat prizen, Hette Lighthart wint de pols, beskikber stelt troch boer Wibe v/d Werf. Nei in prachtige dia-serie fan dhr Booi bij Murk makke, slút de foarsitter om 23.00 ûre de fergadering en winsket ús allegjêr wol thús. Voorz. W. Bruinsma      Secr A. Terpstra

2010 Jierferslach

Jierferslach fûgelwacht Wommels e.o. oer 2010

  De algemiene ledegearkomste fan ‘e BTVW wie op freed 5 Maart.

Earste aaien

 • It earste ljipaai fan ‘e provinsje waard fûn yn ‘e omkriten fan Ljouwert op 16 Maart troch Hidde Dijkstra út Britsum.
 • It earste ljipaai fan ús wacht waard fûn op 19 maart troch Hessel Bootsma.
 • In dei letter op 20 maart fûn Jan Friso Bruinsma it earste aai fan ‘e jeugd.

Brewaar-telling

Op 30 april hawwe we wer aaisocht by Murk Nijdam. Altyd wer in succes.

Reiske

Op sneon 15 maaie hiene we de jierlijkse excursie fan ‘e fûgelwacht. Dit kear binne we yn Marrum west. De dielname foel wat tsjin mar dochs in moaie dei hawn.

Snoekfiskjen

Op sneon 16 oktober hiene we it traditionele snoekfiskjen foar de jeugd. In soad bêrn, in soad snoeken, in soad wille en knap waar. Wat wol in minsk noch mear.

Oare saken

 • Op 4 november hiene we ús neisoarchfergadering yn it Reade Hynder. Mei in goeie opkomst hawwe we it aaisykseizoen evaluearre.
 • Op 19 november hawwe we gesellich mei de alarmtellers te iten west yn it Reade Hynder.
 • Nei in borrel en goed miel iten koene we wer tevreden nei hûs ta.
 • De Rayonfergadering wie dit jier op 18 november yn Boazum wer’t ek in ôffaardiging fan ús wacht west is.
  Oant sa fier de activiteiten fan ús wacht. Ta beslút winskje ik jimme in moaie maaitiid mei in soad aaien ta.   Ps. As at de measten miskien wol witte is Klaas Malda ferhúze nei Sweden. Syn plak in ynnaam troch Teade de Boer.

2010 Jiergearkomste

Ferslach fan de jiergearkomste fugelwacht Wommels e.o. 2010

Halden op tongersdei 11 maart 2010 yn’e boppeseal fan it Reade Hynder. Ofmeldingen wiene der fan Klaas Malda Jan Eric en Wiebe Jan Valkema, Wiebe v/d Werf, P. Noordmans en Watse de Jong. en Teade de Boer.

Iepening en meidielings.

Foarsitter Wybren Bruinsma koe in mooie seal fol minsken wolkom hjitte.